Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

᾿Αφιεροῦται εἰς μνήμην
τοῦ πρώτου χριστιανοῦ κυβερνήτου
τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους
᾿ Ιωάννου Καποδιστρίου,
τοῦ τῷ ᾿΄Εθνει ἡμῶν καὶ τῇ Εὐρώπῃ
πάσῃ διακονήσαντος κατά τὴν τάξιν
τοῦ ᾿Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Ἀφιεροῦται
εἰς μνήμην τῆς ἀναδόχου
Εὐδοξίας Κοντονὲ ἐκ Μικρὰς Ἀσίας
καὶ ἐις πάντας τοὺς πρὸς
τὸ βάπτισμα προσερχομένους
ὠς καὶ εἰς τοὺς μελλοντικοὺς ἀναδόχους
πρὸς εὐχερεστέραν κατανόησιν
καὶ ἐπιτέλεσιν
τῆς ἐκκλησιαστικῆς των ἀποστολῆς.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Την Δευτέρα 1 Ιουλίου και ώρα 8,00 μ.μ. θα γίνει η καθιερωμένη Καλοκαιρινή Εκδήλωση των ΕΠΑΛΞΕΩΝ Αιγάλεω με προσφορά παγωτού και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ 2018

Σχετικά με τις Επάλξεις

 Ἡ Πολιτιστικὴ καὶ Κοινωνικὴ Κίνηση καὶ Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» λειτουργεῖ καὶ δρᾶ σχεδὸν πέντε δεκαετίες∙ εἶναι γέννημα τοῦ πνεύματος τῆς δεκαετίας 1955-1965 μὲ τὶς μεγάλες κινητοποιήσεις γιὰ τὴν Κύπρο, τοὺς ὑπέροχους φοιτητικοὺς ἀγῶνες καὶ τὸν ἀνένδοτο ἀγῶνα μὲ τὸ «1-1-4». Στὴν ἀρχὴ ἡ δράση περιοριζόταν σὲ ὁμιλίες, συζητήσεις καὶ διανομὴ φυλλαδίων. Στὶς 16 Ἀπριλίου 1974 ἐκυκλοφόρησε τὸ πρῶτο φύλλο τῆς 15/ήμερης Ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις», ἡ ἔκδοση τῆς ὁποίας συνεχίζεται ἀνελλιπῶς μέχρι σήμερα μὲ ἐνημερωτικὸ καὶ ἀγωνιστικὸ περιεχόμενο, «ἵνα σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν».  Ἔκτοτε, οἱ δραστηριότητες καὶ οἱ ἀγωνιστικὲς προσπάθειες διευρύνθηκαν καὶ αὐξήθηκαν πρὸς βίωση, προστασία καὶ διάδοση τῶν ἑλληνοορθοδόξων δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν παραδόσεων τοῦ λαοῦ καὶ πρὸς ἀντιμετώπιση κάθε ξένης καὶ ντόπιας ἐπιβουλῆς.

   Τὸ 1989-1990, μάλιστα, οἱ Ἐπάλξεις ἔλαβαν καὶ νομικὴ μορφὴ ὡς Πολιτιστικὴ καὶ Κοινωνικὴ μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία. Ἔτσι, τὸ ἔργο προχώρησε ἀκόμη περισσότερο καὶ περιέλαβε ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, συμμετοχὴ σὲ συνέδρια, ἐξορμήσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔκδοση βιβλίων.

   Τὸ 2006, μάλιστα, οἱ Ἐπάλξεις ἀπέκτησαν ἰδιόκτητο χῶρο στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, Ζήνωνος 3, πρὸς διευκόλυνση τοῦ ὅλου μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου. Οἱ Ἐπάλξεις πλέον εἶναι μιὰ κυψέλη πολύπλευρου μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου. Στὸ χῶρο τους ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες αἴθουσες πραγματοποιοῦνται ὁμιλίεςἡμερίδες καὶ συσκέψεις ἐπὶ μορφωτικῶν καὶ κοινωνικῶν θεμάτων καὶ καθημερινῶς προσφέρονται δωρεὰν γνώσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ξένων γλωσσῶν, μουσικῆς, παραδοσιακῶν χορῶν καὶ παρέχεται ψυχολογικὴ καὶ κοινωνικὴ στήριξη, ἰδιαιτέρως σὲ πρόσωπα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Ὀργανώνονται ἐπίσης πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδρομὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

   Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει καὶ λειτουργοῦν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα τοπικὲς ὁμάδες γιὰ ἀλληλοστήριξη καὶ κοινὴ δράση μὲ πρώτη καὶ καλύτερη τὴν ὁμάδα τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω μὲ ἀξιοθαύμαστη δράση. Τώρα, μάλιστα, ποὺ τὸ κράτος κατήργησε τὶς κοινότητες, οἱ μικρὲς αὐτὲς τοπικὲς ὁμάδες τῶν Ἐπάλξεων μποροῦν νὰ ἐπιτελέσουν μεγάλο ἔργο στὴ διατήρηση καὶ προάσπιση τοῦ περιφερειακοῦ ἐθνικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.

   Τέλος, μία ἄλλη ἐπίσης σημαντικὴ συμβολὴ τῶν Ἐπάλξεων εἶναι ἡ προσπάθεια πρὸς συνεργασία καὶ κοινὴ δράση τῶν ἐπιμέρους ὀρθοδόξων μορφωτικῶν καὶ κοινωνικοπολιτικῶν δυνάμεων (ἀδελφοτήτων, ὀργανώσεων, ἐντύπων καὶ προσωπικοτήτων) τοῦ τόπου γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία.

   Τὰ ἔσοδα γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἔργου προέρχονται ἀπὸ τὶς εἰσφορὲς τῶν ἴδιων τῶν μελῶν, τὶς διάφορες ἀρωγὲς καὶ προαιρετικὲς συνεισφορὲς καὶ δωρεὲς φίλων καὶ γνωστῶν.   

Τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῶν Ἐπάλξεων εἶναι καθημερινῶς ἀνοιχτὰ.

Πληροφορίες παρέχονται ἀπὸ τὰ τηλ.: 210-5230.948, 210-5231.758 & 6936-901606   καὶ

ἀπὸ τὸ ἠλ. ταχ. epalxeis@otenet.gr

Ἡ κεντρικὴ διεύθυνση εἶναι: Ζήνωνος 3, Τ.Κ. 104-31.

Τὴν Ἐφημερίδα μπορεῖ νὰ τὴν λαμβάνῃ ὁποιοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος, φθάνει νὰ στείλῃ τὸ ὄνομά του καὶ τὴνδιεύθυνσή του στὴν ὡς ἄνω διεύθυνση.

Ραδιόφωνο Επάλξεις, http://epalxeis.caster.fm/

Δόξα τω Θεώ, ο ραδιοφωνικός σταθμός των Επάλξεων στο διαδίκτυο ξεκίνησε την (δοκιμαστική) λειτουργία του!
Πατήστε στην ηλεκτρονική διέυθυνση http://epalxeis.caster.fm/ , και καλή ακρόαση!
 

Στὴν 7η θέση τὰ κορίτσια τῆς καλλιτεχνικῆς κολύμβησης

Διαβάσαμε στὸ «documento»

Δημοσίευση
14.07.2019 | 15:15Ανανέωση 14.07.2019 | 15:20

Τὴν 9η θέση στὸ ἀγώνισμα τοῦ τεχνικοῦ ντουέτο τῆς καλλιτεχνικῆς κολύμβησης κατέλαβε τό ἑλληνικὸ δίδυμο, Πλατανιώτη-Παπάζογλου, στὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ὑγροῦ στίβου, στὴ Γκουανγκζοὺ τῆς Νότιας Κορέας. Οἱ δύο Εὐαγγελίες παρουσίασαν τὸ πρόγραμμὰ τους μὲ ἡχητικὴ ἐπένδυση τὸ Smells Like Teen Spirit τῶν Nirvana και βαθμολογήθηκαν μὲ 86.4975, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ πλασαριστοὺν στὴν ὀχτάδα, ἀφού βρέθηκαν πίσω ἀπὸ δύο …῾ Ελληνίδες. Οἱ ἀδελφὲς ῾ Αννα-Μαρία καὶ Εἱρήνη ᾿ Αλεξανδρή πήραν τὴν 8η θέση γιὰ λογαριασμὸ τῆς Αὐστρίας, μὲ βαθμολογία 87.0654.

Τὸ χρυσὸ μετάλλιο κατέληξε στὸ στήθος τοῦ ρωσικοῦ διδύμου Κολσενιτσένκο-Ρομάσινα (95.9010), ἐνῶ στὸ βάθρο ἀνέβηκαν καὶ τὰ κορίτσια ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ τὴν Οὐκρανία. ῾ Η Εὐαγγελία Πλατανιώτη εἶχε τερματίσει 7η καὶ στὸ τεχνικὸ πρόγραμμα τοῦ σόλο, με 86.2921 βαθμούς.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κύπρο
Κυριακή 21 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐνοριακοῦ κέντρου Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ
Κάτω Πατησίων (περιοχὴ Θυμαράκια)
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Παραδοσιακὰ κυπριακὰ καὶ ἄλλα ἔντεχνα
ἄσματα, ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις».


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται σὲ συνεργασία τῶν
Ἐπάλξεων μὲ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ,
μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς τουρκικῆς
εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα στὸ μαρτυρικὸ νησὶ τὸν Ἰούλιο 1974.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τῶν γύρω πε-
ριοχῶν νὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία των τὴν ὡς ἄνω

ἐκδήλωση, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ στείλωμε ἕνα μήνυμα
συμπαραστάσεως στοὺς ἀδελφούς μας Κυπρίους, ἀφ’

ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἔντονα γιὰ τὶς σύγ-
χρονες ἐπιβουλὲς τῶν ἐξ Ἀνατολῶν γειτόνων μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.Σωτήρης Μουστάκας. Η φυλάκισή του από τους Άγγλους, επειδή συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ

www.newsit.com.cy/kypros/2013/12/03/sotiris-moustakas-i-fylakisi-tou-apo-tous-agglous-epeidi-symmeteixe-ston-enoplo-agona-tis-eoka/

Ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν ένας γνήσιος κωμικός ηθοποιός. Παρόλο που στην καριέρα του ερμήνευσε και κλασικούς ρόλους, είχε ταυτίσει το όνομά του με το γέλιο. Ήταν ένα από τα βασικά ονόματα της επιθεώρησης, που δε δίσταζε να τσαλακώνει την εικόνα του. Οι ρόλοι και οι μεταμφιέσεις του, άφησαν εποχή.

NEWSIT CYPRUS / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / Κυπρος /

Σωτήρης Μουστάκας. Η φυλάκισή του από τους Άγγλους, επειδή συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ

Δημοσιευθηκε: 03.12.2013 | 15:05

Σωτήρης Μουστάκας. Η φυλάκισή του από τους Άγγλους, επειδή συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ | Newsit.com.cy

AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to MessengerMessenger

Ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν ένας γνήσιος κωμικός ηθοποιός. Παρόλο που στην καριέρα του ερμήνευσε και κλασικούς ρόλους, είχε ταυτίσει το όνομά του με το γέλιο. Ήταν ένα από τα βασικά ονόματα της επιθεώρησης, που δε δίσταζε να τσαλακώνει την εικόνα του. Οι ρόλοι και οι μεταμφιέσεις του, άφησαν εποχή.


Οι περισσότεροι που τον θαύμαζαν στο θέατρο και τον κινηματογράφο, δεν γνωρίζουν ότι ο Μουστάκας, που καταγόταν από την Κύπρο, σε νεαρή ηλικία συμμετείχε στον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών), αγωνίστηκε την περίοδο 1955 – 1959, κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Σκοπός ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου και η ένωσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο Μουστάκας γεννήθηκε το 1940 και ήταν τότε 15 χρονών. Όπως χιλιάδες συμμαθητές του, έτσι και εκείνος, μυήθηκε στον αγώνα των Κυπρίων και πήρε ενεργό μέρος στη δράση της ΕΟΚΑ. Ήταν το πρώτο απελευθερωτικό κίνημα, που βασίστηκε σε μαθητές του Λυκείου. Ο Μουστάκας μοίραζε φυλλάδια και έγραφε συνθήματα στους τοίχους.

Ο νεαρός Σωτήρης όμως, δεν ήταν απ’ τους τυχερούς και κάποια στιγμή έγινε αντιληπτός από τους Άγγλους. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου έκατσε για εφτά μήνες και υπέστη όλες τις βρετανικές περιποιήσεις.

Η φυλάκισή του, αν και δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για την εποχή, τον αναστάτωσε πολύ, γιατί ο 15χρονος τότε μαθητής, φοβήθηκε και πίστεψε ότι δεν θα γινόταν ποτέ ηθοποιός. Ο λόγος ήταν ο εξής.

Το όνειρο να γίνει ηθοποιός

Ο Μουστάκας, πριν από την περιπέτειά του με την ΕΟΚΑ, είχε ήδη αποφασίσει ότι ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική.
Για τον ίδιο, στάθηκε μοιραία μια παράσταση, που παρακολούθησε στη Λεμεσό με τον Νίκο Σταυρίδη. Μετά το τέλος του έργου, ο Σωτήρης πήρε το θάρρος και επισκέφτηκε τον μεγάλο ηθοποιό στο καμαρίνι του και του ομολόγησε, ότι ήθελε να ακολουθήσει τα χνάρια του. Ο Σταυρίδης του είπε να πάει να τον βρει στην Αθήνα όταν τελειώσει το σχολείο.

Ο Μουστάκας ήταν ενθουσιασμένος. Γι’ αυτό, όταν λίγο καιρό μετά βρέθηκε στη φυλακή, απογοητεύτηκε. Νόμιζε ότι θα έχανε για πάντα το ραντεβού του με το Σταυρίδη και με την υποκριτική.

Παρά τις ανησυχίες του, το 1958, αφού τελείωσε την εμπορική ακαδημία Λεμεσού, κατάφερε να βρεθεί στην Αθήνα με πλαστό διαβατήριο.

Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου

Ἀθῆναι 2015
Ἀφιεροῦται
τοῖς προσερχομένοις
εἰς τὴν διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου
ἔνωσιν τε καὶ κοινωνίαν
πρὸς τὸ αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνεσθαι
Πρόλογος ὑπὸ τοῦ πρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν