Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα

Ἐκδήλωση – Ἀφιέρωμα στὸν † π. Γεώργιο Μεταλληνό

Κυριακὴ τῶν Προπατόρων, 17 Δεκεμβρίου, καὶ ὥρα 11:00 τὸ πρωῒ Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια.

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τεσσάρων (4) ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Γεωργίου (†19 Δεκεμβρίου 2019), φίλου καὶ συνεργάτου τῶν Ἐπάλξεων, μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

  • Πρόγευμα ἀγάπης.
  • Ὁμιλία ἀπὸ τὸν θεολόγο-συγγραφέα, κ. Λάμπρο Σκόντζο, μὲ θέμα: «Προπάτορες καὶ Πατέρες», μὲ ἰδιαίτερη μνεία στὴν προσφορὰ τοῦ π. Γεωργίου.

Ἡ παρουσία ὅλων κρίνεται ἀπαραίτητη ὡς ἐλάχιστη ἀπόδοση τιμῆς στὸν ἀγωνιστὴ θεολόγο, διδάσκαλο καὶ κοινωνικὸ ἐργάτη τῆς Ὀρθοδοξίας παπα-Γιώργη.

Νὰ ἔχωμε τὴν εὐχή του καὶ νὰ βαδίζωμε ὅλοι στὰ βήματα τῶν Πατέρων μας!

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σημ: Ἡ ἐκδήλωση θὰ ἀναμεταδοθῇ καὶ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ.