Μέγας Φώτιος:Ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου (+6 Φεβρουαρίου)

ΚοντάκιονἈπολυτίκιονΜεγαλυνάριο μὲ λεξιλόγιο.

Ὁ Μἐγας Φώτιος

Ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου (+6 Φεβρουαρίου)

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς γενόμενος, Ὀρθοδοξίας ἐδείχθης θεοπαγὴς προμαχών, τῶν Πατέρων καλλονή, Φώτιε μέγιστε· σὺ γὰρ αἱρέσεων δεινῶν στηλιτεύεις τὴν ὀφρύν, Ἐώας τὸ θεῖον σέλας, τῆς Ἐκκλησίας λαμπρότης, ἣν διατήρει, Πάτερ, ἄσειστον.

Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς γενόμενος = ἐσὺ ποὺ ἔγινες ἡ λαμπρὴ φανέρωση τῆς σοφίας.

θεοπαγὴς προμαχών = θεοστήρικτος προμαχώνας (θεοπαγής (<θεὸς + πήγνυμι) = αὐτὸς ποὺ στηρίζεται στὸν θεό).

στηλιτεύεις τὴν ὀφρύν = ἀποδοκιμάζεις τὴν ἔπαρση.

Ἑώας τὸ θεῖον σέλας = (μεταφορικὴ ἔκφραση) τῆς Ἀνατολῆς ἡ λάμψη.

ἣν διατήρει, Πάτερ, ἄσειστον = τὴν ὁποία διατήρησε, Πάτερ, ἀδιάσειστη.

Κοντάκιον

 Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.


Τῆς Ἐκκλησίας ὁ φωστὴρ ὁ τηλαυγέστατος, καὶ ὀρθοδόξων ὁδηγὸς ὁ ἐνθεώτατος, στεφανούσθω νῦν τοῖς ἄνθεσι τῶν ᾀσμάτων, ἡ θεόφθογγος κιθάρα ἡ τοῦ Πνεύματος, ὁ στερρότατος αἱρέσεων ἀντίπαλος, ᾧ καὶ κράζομεν· Χαῖρε, πάντιμε Φώτιε.

ὁ φωστὴρ ὁ τηλαυγέστατος = ὁ φωστὴρ ποὺ στέλνει πολὺ μακρυά τὴν λάμψη του (τηλαυγὴς (< τηλέ+αὐγή) = ὁ φέγγων μακρυά)

ᾧ = στὸν ὁποῖον (δοτικὴ πτώση της ἀναφορικῆς ἀντωνυμίας ὅς=ὁ ὁποῖος).

πάντιμε = ποὺ εἶσαι ὅλος τιμή.


Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὀρθοδόξων φωταγωγέ, καὶ τῆς Ἐκκλησίας, νυμφοστόλε καὶ ὁδηγέ· χαίροις κακοδόξων, ἡ δίστομος ῥομφαία, ὦ Φώτιε τρισμάκαρ, ῥητόρων ἔξοχε.

Μέγας Φώτιος: Ἕνας Οίκουμενικὸς Πατήρ

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

            Ὡς «Ὀρθοδοξίας πρόμαχον», τῆς «Ἐκκλησίας στῦλον καὶ ἑδραίωμα» καὶ τῆς «οἰκουμένης διδάσκαλον», τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας τὸν Μέγα Φώτιο κάθε χρόνο τὴν 6η Φεβρουαρίου. Πράγματι. Ὁ λαμπρὸς αὐτὸς ἀστέρας τῆς Ἐκκλησίας ἔλαμψε τὸν 9ο αἰῶνα καὶ σκόρπισε τὸ φῶς του σ’ ὅλη τὴν τότε γνωστὴ οἰκουμένη.  Μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία του ἀνεδείχθη «θεόφθογγος κιθάρα τοῦ Πνεύματος» ἀλλὰ καὶ «στερρώτατος αἱρέσεων ἀντίπαλος».

            Γιὰ νὰ μπορέσῃ, ὅμως, ὁ Φώτιος νὰ καταστῆ «τηλαυγέστατος φωστὴρ» καὶ «ὀρθοδόξων ὁδηγός», στηρίχθηκε στὴν «ἐξ ἀρχῆς παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν καὶ πίστιν τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἥν ὁ Κύριος ἔδωκεν, οἱ δὲ Ἀπόστολοι ἐκήρυξαν καὶ οἱ Πατέρες ἐφύλαξαν» [Μ. Ἀθανασίου, Πρὸς Σεραπίωνα» 1, 28 (PG 26, 593D-596A)].

            «Ἑπόμενος», λοιπόν, «τοῖς Ἁγίοις Πατράσι» ὁ Φώτιος, δὲν διεφύλαξε ἁπλῶς τὴν παρακαταθήκη αὐτὴν μὲ πίστη καὶ συνέπεια, ἀλλὰ καὶ τὴν διεύρυνε καὶ τὴν στερέωσε καλύτερα στὰ ἀρχικά της θεμέλια, γεγονός ποὺ τὸν καθιστᾶ ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἄξιο συνεχιστὴ τῶν προκατόχων του, ἀφ’ ἑτέρου δὲ Πατέρα ἄλλων Πατέρων.

            Ἀξίζει, λοιπόν, καὶ ἐμεῖς, γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους καὶ κυρίως γιὰ τὴν δική μας ὠφέλεια καὶ ἐνίσχυση στὴν πίστη, νὰ παρουσιάσουμε μὲ συντομία τὴν διδασκαλία του γιὰ τὸν ρόλο τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων στὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ στὴν διατύπωση τοῦ ὀρθοῦ δόγματος, μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο του «Λόγος περὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας» (PG 102, 279-400) καὶ τὴν ΚΔ’ ἐπιστολή του στὸν Μητροπολίτη Ἀκυληίας (PG 102, 793B-821B).

            Καὶ στὰ δύο αὐτὰ κείμενα ὁ Φώτιος ἀναφέρεται στὴν αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ filioque (=στὴν ἐκπόρευση δηλ. τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ), ποὺ εἰσήχθη αὐθαίρετα στὴν Δύση, γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ «ἀπαράδεκτο νεωτερισμό». Ἐξηγεῖ, μάλιστα, πὼς ἡ ὀρθὴ πίστη, ἕως τότε, διατυπώθηκε ἐπιτυχῶς ἀπὸ «ἱεροὺς καὶ μακάριους ἀρχιερεῖς τῆς Ῥώμης […], ποὺ καταφώτισαν μὲ τὴν ὀρθοδοξία τὴν Δύση» (PG 102, 381A,384A) καὶ ἀναφέρει μιὰ χορεία ὀρθοδόξων Παπῶν, ἀπὸ τὸν Δάμασο (4ος αἰ.) ἕως τὸν σύγχρονό του Ἰωάννη τὸν Η’ (9ος αἰ.), ποὺ δὲν ἀποδέχθηκαν τὸ filioque. Δύο μάλιστα Πάπες, «ὁ Λέων Γ’ (795-816) καὶ ὁ Βενέδικτος Γ’ (855-858)», ἀναφέρει ὁ Φώτιος, «νομοθέτησαν νὰ ἐκφωνεῖται στὰ ἑλληνικὰ κατὰ τὴν θεία λειτουργία τὸ σύμβολο τῆς πίστεως […], γιὰ νὰ μὴν δώσει ἡ ἀδυναμία διατύπωσης τῆς (λατινικῆς) γλώσσας ἀφορμὴ γιὰ βλασφημία» (PG 102, 396A). Μάλιστα ὁ Λέων Γ’ τοποθέτησε δύο στῆλες στὴν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὴν Ῥώμη, μὲ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως στὰ Ἑλληνικά καὶ στὰ Λατινικά, χωρὶς τὴν προσθήκη τοῦ filioque, «ὥστε νὰ εἶναι σὲ ὅλους εὔκολο νὰ μαθαίνουν ἀνόθευτη τὴν γνησία πίστη.» (PG 102, 800AB).

            Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, ἡ Δύση διέθετε Ἱεράρχες ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὴν ὀρθὴ πίστη, δὲν ἔχουν καμμία δικαιολογία, κατὰ τὸν Φώτιο, οἱ Λατίνοι αἱρετικοὶ γιὰ τὴν πλάνη τους. Ἀλλὰ καὶ τὸ πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ Πάπα ἀπορρίπτει ὁ Μ. Φώτιος, στηριζόμενος γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ περίφημου χωρίου «σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῆ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν» (Ματθ. 16, 18) στὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὅτι ἡ πέτρα πάνω στὴν ὁποία χτίστηκε ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὁ Πέτρος ὡς πρόσωπο ἀλλὰ ἡ ὁμολογία του, συνοδευόμενη από γνησία πίστη (PG 51, 86). Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ῥώμης ἔχει ἀναγνωρίσει ὡς Οἱκουμενικὴ τὴν Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὀφείλει νὰ σεβαστῆ καὶ τὴν διδασκαλία περὶ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ διατυπώθηκε σ’ αὐτήν καὶ νὰ μὴν προσθέτῃ ἐκ τῶν ὑστέρων τὸ filioque.

            Γιὰ τὸν Μ. Φώτιο, ἑπομένως, οἱ αἱρετικοὶ «ἀντιτάσσονται σὲ οἰκουμενικὲς συνόδους…ἀντιμάχονται ἀμέτρητο πλῆθος θεοφόρων Πατέρων» (PG 102, 809C), περιφρονώντας «τὴν ἀκρίβεια τῶν διατυπώσεων» τῶν «συνοδικῶν ὅρων καὶ δογμάτων» (PG 102, 797A). Συμπερασματικά, ἡ Πατερικὴ καὶ Οἰκουμενικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μόνη ἔγκυρη καὶ ἀσφαλὴς ὁδηγὸς γιὰ τὴν προάσπιση τῆς πίστεως ἀπὸ τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες τῆς Παπικῆς Δύσεως, ἐνάντια στὶς ὁποῖες ἀγωνίστηκαν μὲ σθένος καὶ ἐντιμότητα ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες, κυρίως δὲ οἱ νεώτεροι «στύλοι καὶ πρόμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας», Μέγας Φώτιος, Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ Μάρκος Εὐγενικός. Αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες ἄς σεβαστοῦν καὶ οἱ σύγχρονοι θεολογοῦντες, ὥστε νὰ μὴν παρασύρονται σὲ προσχηματικοὺς οἰκουμενιστικοὺς διαλόγους γιὰ -δῆθεν- Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν!

                                                            Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

 Πηγές- Βοηθήματα:

  1. Γιὰ τὰ πρωτότυπα κείμενα βλ. τὴν Patrologia Graeca (PG) τοῦ J.P.Migne.
  2. Γιὰ τὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοση τῶν χωρίων τῆς ΚΔ’ Ἐπιστολῆς βλ.: Φωτίου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Ἅπαντα #13 (σειρά Ε.Π.Ε. #142, ἐκδ. Μερετάκη, «Τὸ Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 240-267,
  3. καὶ γιὰ τὸν «Λόγο περὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Μυσταγωγίας», βλ.: Φωτίου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Ἅπαντα #4 (σειρά Ε.Π.Ε. #133, ἐκδ. Μερετάκη, «Τὸ Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 338-447.

Μέγας Φώτιος

ἀπὸ τὴν Σοφία Μπεκρῆ καὶ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη

Ὁ Μέγας Φώτιος

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὸ Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021, στὶς 19:00 ὄπως καὶ κάθε μέρα, θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ καὶ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο – μουσικό, στὸ δεύτερο μέρος τῆς διαδικτυακῆς ἐκπομπῆς μὲ θὲμα τὸν Μέγα Φώτιο.

Ἡ πολύπλευρη προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Μ. Φωτίου καὶ ἡ συμβολή του στὸ ἔργο τῆς Καθολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Θὰ γίνει ἀναφορὰ καὶ στὴν ἐπιστολή του «Πρὸς Βούλγαρον Ἡγεμόνα», ποὺ ἀπευθύνεται στὸν Μπόρις (μετέπειτα Μιχαήλ), ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἐπικοινωνία: 6987353063

Συζυγικὴ ἀπιστία – ἡ ἑπόμενη μέρα

ἀπὸ τὴν κ. Μακρίνα Ράγκα

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σὲ συνέχιση τῶν ἐκπομπῶν τῶν προηγούμενων ἐβδομάδων, αὐτὴν τὴν Παρασκευὴ 5 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ ἡ κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρος, θὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὴ συζυγικὴ ἀπιστία.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

«ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ»

ἀπὸ τὴν Σοφία Μπεκρῆ

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὴν Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021, στὶς 19:00 ὄπως καὶ κάθε ἐβδομάδα, θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν φιλόλογο καὶ θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ σὲ μιὰ διαδικτυακὴ ἐκπομπὴ μὲ θὲμα τὸν Μέγα Φώτιο.

Η πολύπλευρη προσωπικότητα του Οικουμενικού Διδασκάλου Μ. Φωτίου και η συμβολή του στο έργο της Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Πεπτικὸ σύστημα-Γενικὲς ἀρχὲς

Τετάρτη 3/2 καὶ ὥρα 6 μ.μ.(επανάληψη 7μ.μ.) μὲ τὴν ἰατρό κ. Κόκκορη Μάγδα μέσῳ τοῦ διαδικτυακοῦ  σταθμοῦ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: 
http://epalxeis.caster.fm/
 ἤ synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!!!                     

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

️ 6987353063 

Ὁ Ἀθηναῖος

(μέρος 4ον)

(L’ ECOLIER D’ATHENES)

ANDRΕ LAURIE

ὰπὸ τὴν Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Τρίτη 2/2 & ὧρα 7.00 μ.μ.ἀπὸ τὴν φιλόξενη  διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Σήμερα, ὄπως και τὶς προηγούμενες τρεὶς ἐβδομάδες, θὰ ἔχουμε τὴ χαρά νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀγαπητή μας Δήμητρα νὰ συνεχίσει τὴν ἀνάγνωση του βιβλίου τοῦ Γάλλου συγγραφέα, ANDRΕ LAURIE, «Ὁ Ἀθηναῖος». Τὸ βιβλίο κυκλοφόρησε, σὲ ἀρχικὴ μετάφραση τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ, (σὲ γλώσσα καθαρεύουσα), στὴ σειρὰ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς «Διαπλάσεως τῶν Παίδων». Ἀργότερα, διασκευάστηκε ἀπὸ τὸν ἀλησμόνητο λογοτέχνη καὶ παιδαγωγὸ Νώντα Ἔλατο (Ἐπ. Παπαμιχαήλ) καὶ μπῆκε ὡς Ἀναγνωστικὸ στὶς ἀνώτερες τἀξεις τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. Μὲ τίτλο «Πρόας ὁ Νικίου» κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΣΤΕΡΟΣ» κατόπιν. «Ἴνα μνήμωνες τῶν παραδειγμάτων τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων,νὰ παραμυθήσετε καὶ ἀνακουφίσητε τὴν πατρίδα, ἀποπλύνοντες τὴν ὕβριν καὶ τὴν καταισχύνην ἥν ἐσόρευσαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς οἱ πατέρες …» ὅπως ἔγραφε στὶς 30 Σεπτεμβρίου 1898 ὁ καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!!!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ️: 6987353063

«ΥΠΑΠΑΝΤΗ, Η ΑΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» Μιὰ Θεολογικὴ καὶ Ὑμνολογικὴ προσέγγιση

Άπὸ τὸν Βελισσάριο Γκεζερλή, Δρ Πληροφορικῆς καὶ Ἱεροψάλτη

Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα στὶς 7:00μ.μ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ: Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀς γίνουμε ζωντανὲς Ἐπάλξεις

Ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ: Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ καὶ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com