• Δελτίο Τύπου – Ἀνακοίνωση

  Οἱ Ἐπάλξεις, ἑνώνοντας τὴν φωνή μας μὲ τὴν πανελλήνια ἀγανάκτηση γιὰ τὸ πρὸς ψήφιση κατατεθὲν νομοσχέδιο γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἐκφράζομε συγχρόνως τὴν μεγάλη μας πικρία γιὰ τὴν στάση τῶν «ἁρμοδίων», ποὺ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀδιαφοροῦν προκλητικὰ γιὰ τὴν κατὰ πλειοψηφία ἐκπεφρασμένη βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ καταστρατηγοῦν συστηματικά τὰ δικαιώματά του.

 • Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας…

  Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα καὶ ἐφέτος στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ Τριῳδίου, ποὺ ὀνομάζεται ἔτσι, γιατὶ στὴν Ἐκκλησία μας χρησιμοποιεῖται «Τὸ Τριῴδιον»,  ἕνα βιβλίο γεμᾶτο ἀπὸ ποιητικὰ μαργαριτάρια, ὑπέροχους ὕμνους καὶ διδακτικὲς  περικοπές. (Κύριο Ἄρθρο μηνὸς Φεβρουαρίου 2024)

 • Ἡ Παλαιστίνη πάλι φλέγεται

  Ἡ Παλαιστίνη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἡ χώρα δηλαδὴ στὴν ὁποία ἐκήρυξαν οἱ προφῆτες καὶ βάπτιζε ὁ Πρόδρομος, ὅπου παρουσιάστηκε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο «ἐν εἴδει περιστερᾶς», ἡ χώρα ὅπου ἐβάδισε, σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε ὁ Κύριός μας καὶ ἔδρασε ἡ πρώτη Ἐκκλησία, αὐτὴ ἡ χώρα πάλι φλέγεται. Ἀντὶ γιὰ περιστέρια τῆς εἰρήνης κυκλοφοροῦν σιδερένια πουλιά, ξερνῶντας θάνατο. Ἀντὶ γιὰ ἔργα ἀγάπης ἐπικρατεῖ ἀδελφοκτόνο μίσος, γιατὶ καὶ οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Ἄραβες εἶναι ἀπόγονοι τοῦ ἴδιου γενάρχη, τοῦ Ἀβραάμ, οἱ δὲ Ἑβραῖοι ἀπὸ τὸν Ἰσαάκ, οἱ δὲ Ἄραβες ἀπὸ τὸν Ἰσμαήλ, γι’ αὐτὸ καὶ καλοῦνται Ἰσμαηλίτες ἢ Ἀγαρηνοί. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι ἡ χώρα αὐτὴ συνεχῶς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες φλέγεται. Πολλοὶ ἑρμηνεύουν…

 • Ἀεὶ ἀγωνίζεσθαι (κύριο ἄρθρο Ὀκτωβρίου 2023)

  Ἡ ἐφετεινὴ ἐπέτειος, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, τοῦ ἡρωϊκοῦ «Ὄχι» καὶ τῶν ἡρωϊκῶν κατορθωμάτων τῶν προγόνων μας ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας βρίσκει τὴν ἀνθρωπότητα πάλι σὲ γενικὴ ἀνησυχία, σὲ μεγάλη ἀγωνία, σὲ παρατεταμένο φόβο πολέμου.

 • Ἡ καινὴ Πολιτεία

  «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ ἑκουσίως τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ὁ Θεός.» ψάλλομε, συνεχῶς, σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ τὶς ἡμέρες ποὺ τιμᾶται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, ὅπως κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μὲ τὸ ὑπέροχο, μάλιστα, Ἀπολυτίκιο τοῦ Σταυροῦ, τὸ πασίγνωστο «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου…», παρακαλοῦμε τὸν Βασιλιὰ καὶ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τοῦ λέμε «…καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα». Μὲ αὐτὲς καὶ μὲ ἄλλες παρεμφερεῖς προσευχὲς ἐκφράζομε τὴν πίστη μας ὅτι ὁ Χριστός μας, μὲ τὸν Σταυρό Του, σώζει καὶ ἀναγεννάει τὸν ἄνθρωπο…

 • Γιατί κοινότητες;

  Στὸ προηγούμενο φύλλο, περιγράφοντες τὴν δράση τῶν Ἀποστόλων καὶ τὴν ζωὴ τῶν πρώτων Χριστιανῶν, ἀναφέραμε τὴν σπουδαιότητα ποὺ εἶχαν οἱ κοινότητες ἀγάπης. Πράγματι, σὲ αὐτὲς βιωνόταν σὲ συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο ἡ ζωὴ καὶ ἡ πολιτεία τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὥστε καὶ τὰ ἐπὶ μέρους πρόσωπα ἐμιμοῦντο τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ μάλιστα τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, καὶ κάθε τοπικὴ ἐκκλησία ἐμιμεῖτο καὶ ἀκολουθοῦσε τὴν ἑνότητα καὶ τὴν κοινὴ δράση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Βεβαίως, ἡ διατήρηση αὐτῆς τῆς ἑνότητος δὲν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση. Γι’ αὐτό, ἀπὸ τὰ πρῶτα ἤδη ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐκκλησίας, ὑπῆρξαν διαμάχες καὶ αἱρέσεις καὶ σχίσματα. Ἤδη ὁ γύρω κόσμος κατασπαρασσόταν ἀπὸ διενέξεις καὶ πολέμους.…

 • Κοινότητες ἀγάπης (Κύριο ἄρθρο Μαΐου)

  Χριστὸς ἀνέστη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες! Χριστὸς ἀνέστη καὶ τότε καὶ τώρα καὶ πάντοτε. Ὁ Σωτήρας μας καὶ μόνος Βασιλιάς μας Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο καὶ σταυρώθηκε ἀπὸ λυτρωτικὴ φιλαδελφία καὶ ἀνέστη μὲ ἐνεργητικὴ ἀγάπη...

 • Ἀναστάντες πορευσώμεθα

  Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἑορτάσαμε καὶ φέτος τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων. Καὶ νὰ ποὺ εἰσερχόμαστε σὲ νέο ἑόρτιο κύκλο, στὴν περίοδο δηλαδὴ τοῦ Τριωδίου.

 • Παιδίον νέον (Κύριο Ἄρθρο Δεκεμβρίου)

  «Παιδίον, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, παιδίον νέον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»﮲ διὸ καὶ Ἄγγελοι ὑμνοῦσι, ποιμένες ἀγραυλοῦσι καὶ μάγοι δῶρα προσφέρουσι, χρυσὸν ὡς βασιλέα, σμύρνα ὡς ἄνθρωπον καὶ λίβανον ὡς Θεόν.  Ἐπιδοθὲν δὲ ὡς βρέφος τῷ πρεσβύτῃ Συμεὼν ἐγνώσθη ὑπ’ αὐτοῦ ὡς Θεὸς τέλειος καὶ Σωτὴρ γένους ἀνθρωπίνου ἰσχυρός. Διασωθεὶς δὲ ὁ θεόπαις οὗτος ἐκ τῆς μανίας παιδοκτόνων καὶ παιδοφθόρων καὶ πρόσφυξ εἰς Αἴγυπτον γενόμενος ἰδοὺ ἐν τῷ Ναῷ τῶν Ἱεροσολύμων ἔστη καὶ τῇ σοφίᾳ καὶ ταῖς γνώσεσι Αὐτοῦ τοὺς πάντας κατέπληττε. Προκόπτων δ’ ἅμα τῇ ἡλικία καὶ τῇ παιδείᾳ παρὰ Θεῷ καὶ παρ’ ἀνθρώποις ἀφίκετο ἐν Ἰορδάνῃ, ἵνα ἀκουστῇ ἡ μαρτυρία παρὰ τοῦ Πατρός: «Οὗτος ἐστὶν ὁ Υἱός μου ὁ…

 • ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

  ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ Ὁ γνωστὸς Θεολόγος καὶ κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ ἀφορμὴ τὴν Εὐαγγελικὴ Περικοπὴ ποὺ ἀκοῦσαμε σήμερα Κυριακὴ 6/11/2022. Ἀκούσαμε τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον (η’ 41-56) περὶ τῆς Ἀναστάσεως τῆς 12ετοῦς κόρης τοῦ Ἰαείρου καὶ τῆς ἰάσεως τῆς αἱμοροούσης.

 • Τὸν νοῦ μας στὰ παιδιά (κύριο ἄρθρο στὸ φύλλο Νοεμβρίου 2022)

  Ἀστέρια ὁλόφωτα, ἄνθη μυρίπνοα, καὶ ἀηδόνια γλυκόλαλα εἶναι τὰ παιδιὰ μας, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Αὐτὰ μᾶς δίνουν χαρά, κουράγιο καὶ δύναμη γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ζωῆς. Βεβαίως, οἱ μητέρες πονοῦν καὶ κουράζονται, γιὰ νὰ τὰ γεννήσουν, νὰ τὰ θηλάσουν, νὰ τὰ μεγαλώσουν. Τὸ ἴδιο, ἐπίσης, κουράζονται καὶ οἱ πατέρες, γιὰ νὰ τοὺς ἐξασφαλίσουν μία ὑποφερτὴ ζωὴ καὶ κάποια ἀξιοπρεπῆ ἀποκατάσταση. Ἀλλὰ καὶ οἱ διδάσκαλοι μοχθοῦν, ὄχι μόνο γιὰ νὰ προσφέρουν στὰ παιδιὰ γνώσεις καὶ ἐμπειρίες, ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς καλλιεργήσουν τὸν χαρακτῆρα καὶ νὰ τὰ καταστήσουν ὑγιεῖς καὶ ὑπεύθυνους πολίτες, χρήσιμους στὸν ἑαυτό τους καὶ στὴν κοινωνία, ὥστε νὰ ἀποβοῦν δημιουργικοὶ παράγοντες καὶ πραγματικὴ ἐλπίδα τοῦ ἔθνους. Ἤδη στὴν ἀρχαία…

 • Ἐκδήλωση γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου

  Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. Αἴθ. Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια  Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:  Ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Παναγιώτη Παπαγεωργίου, νομικό-γεωστρατηγικὸ ἀναλυτή, μὲ θέμα: «Τὸ διαχρονικὸ νόημα τοῦ ἱστορικοῦ «ΟΧΙ». Ἐπετειακὰ καὶ ἔντεχνα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 • Τὸ ὅραμα τοῦ Καποδίστρια γιὰ τὴν Ἑλλάδα

  Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση           Τὸ Σάββατο 1η Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ  ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος, μὲ θέμα: «Τὸ ὅραμα τοῦ Καποδίστρια γιὰ τὴν Ἑλλάδα». Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 • EKΠOMΠH: «EIΣ THN AΓ. IAKΩBOY EΠIΣTOΛH»

  Γιὰ τὴν σημερινή του ἐκπομπὴ ὁ διάκονος Βελισσάριος Γκεζερλῆς ἐπέλεξε νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ μία παλαιότερη ὁμιλία τοῦ ἐκλιπόντος ἀγαπητοῦ καὶ πιστοῦ συνεργάτου μας κ. Γεωργίου Γκεζερλῆ. Σήμερα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἀπὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ. Καλὴ Ἀκρόαση! Πληροφορίες: 6987353063