• Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη και οι συν αυτοίς μαρτυρήσαντες

  26/04/2022 Οι άγιοι της Μυτιλήνης διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη Σήμερα, Τρίτη 26 Απριλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάσει το βίο και νέα θαύματα των Αγίων της Μυτιλήνης Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης και των συν αυτοίς μαρτυρησάντων. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

 • Ἐπὶ Σταυροῦ καὶ ἐν Τάφῳ

  (Κύριο ἄρθρο τεύχους Ἀπριλίου)             Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀποτελεῖ τὴν ἐκδήλωση τῆς κακίας καὶ τοῦ μίσους τῶν ἀνθρώπων κατὰ τοῦ Πλάστου καὶ εὐεργέτη των, ἀλλὰ κυρίως τὴν φανέρωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται , ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον».             Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ἀγάπη εἶναι θεϊκὴ δύναμη καὶ ἀγαθοεργὴ δημιουργία, γι’ αὐτὸ ὑπερνικᾶ τὸ μίσος καὶ τὸν θάνατο καὶ χαρίζει ζωὴ καὶ ἀνάσταση. Ἔτσι, μετὰ ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Τάφου ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου, ὅπου «τὰ πάντα πεπλήρωται φωτός».…

 • Ἀντιμετώπιση κορωνοϊοῦ -μέρος 3ον

  Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ μὲ ὁμοιοπαθητικὴ καὶ ἄλλες μεθόδους, ὅπως τὶς χρησιμοποίησαν καὶ οἱ σύγχρονοι ἅγιοι πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας. Σήμερα, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρό – θεολόγο. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Καλὴ ἀκρόαση! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

 • Ἡ πολύπλευρη διδασκαλία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: δογματική – ἡθική – κοινωνική

  Κυριακὴ 13 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 8:00μ.μ. μὲ τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο. Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ Καλή ακρόαση! Επικοινωνία: 6987353063

 • Τὰ τέσσερα πτυχία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

  Σήμερα Σάββατο 8 Ἰανουαρίου στὶς 8μ.μ. θὰ ἀκούσουμε τὸ σχόλιο γιὰ τὸν Ἁγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη, θεολόγου καὶ μουσικοῦ, γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ, ποὺ τὴν 7η Ἰανουαρίου ἡ Ὁρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ Τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου στὴν πρῶτη α΄ μεθέορτο ἡμέρα τῶν Θεοφανίων. Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν αἰθουσα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ καὶ παράλληλα θὰ ὑπαρχει ἀναμετάδοση ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ἀλλὰ καὶ τὸν ΣΥΝ ΠΑΣΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Τὸ πιστὸ ἀντίγραφο ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὸ Δεκέμβριο τοῦ…

 • Ἡ ὑπέροχη εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὸ νέο ἔτος

  Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα* παντὸς χρόνου νοούμενός τε καὶ ὑπάρχων, ὁ πάσης ἐκτός μεταβολῆς τε τῶν ὄντων καὶ ἀλλοιώσεως, ὁ τὸν πάντα χρόνον τόν τε γεγονότα, τόν τε ὄντα καὶ τὸν ἐσόμενον* πληρῶν, ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου μακροθυμίᾳ* καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητός σου εἰσελθεῖν, αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον· ὄμβρους* εἰρηνικοὺς πρὸς καρποφορίαν τῇ γῇ δώρησαι· τοὺς ἀέρας ὑγιεινοὺς καὶ εὐκράτους ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι κατασκεύασον· δὸς ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύκλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης τῶν ἀρετῶν κοσμουμένους*, τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου εὐσχημόνως* ὡς ἐν ἡμέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας· τὸ εὐσεβές ἡμῶν ἔθνος τῇ δυνάμει σου κραταίωσον· τὴν νεότητα παιδαγώγησον, τὸ γῆρας περικράτησον· τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησον*· τοὺς…

 • Σεπτεμβριανὰ 1955: Μνῆμες καὶ διδάγματα ἀπὸ τὴν Μαύρη ἐπέτειο γιὰ ὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Πόλης

  ἀπὸ τὴν κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογο – θεολόγο Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ. Ἡ ὁμιλία θὰ μεταδοθῇ καὶ ἀπὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

 • Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

  📣 🎵 Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέας ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς θὰ ξεκινήσουν οἱ ἐν γένει δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων🎻, μεταξὺ τῶν ὁποίων 🎷 καὶ οἱ πρόβες τῆς χορωδίας. Προσκαλοῦμε 🥁 λοιπὸν τοὺς λάτρεις τῆς μουσικῆς 🪗, γνῶστες 🎶 καὶ μή 🎸, νὰ στελεχώσουν μὲ νέα μέλη τὴ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων καὶ νὰ περάσουν εὐχάριστα 🎹 καὶ δημιουργικὰ 🎼 🪘 τὰ σαββατιάτικα ἀπογεύματά τους 🎤.

 • ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ

  Αγία Μακρίνα: Γεννήθηκε το 324 στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Ήταν η πρωτότοκη κόρη του ρήτορα Βασιλείου και της Αγίας Εμμέλειας, οι οποίοι έκαναν ακόμη άλλα οκτώ παιδιά. Ανάμεσά τους αναδείχθηκαν οι άγιοι Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης και Πέτρος Σεβαστείας.

 • Μαθήματα ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

  Ξεκίνησαν ἤδη, συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ Σάββατο 20 Μαρτίου τὰ μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Κάθε Σάββατο στὶς 17:00μ.μ. θὰ γίνονται μαθήματα γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ. Τὰ μαθήματα θὰ γίνονται ἀπὸ τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, κάτοχο πτυχίου Φιλοσοφίας ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν. Γιὰ νὰ ἀκούσετε καὶ νὰ συμμετέχετε, ἀν θέλετε, πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

 • Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

  Τὸ Σάββατο 19 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ ὁμιλία ἀπὸ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Εἴσοδος ἐλεύθερη.