Γενικά,  Ἐκδόσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια,  Φύλλα ἐφημερίδας

Χριστός Ἀνέστη, εἰρήνη χαρίζοντας

Χριστὸς Ἀνέστη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Χριστὸς Ἀνέστη καὶ «τὰ πάντα πεπλήρωται φωτός». Χριστός Ἀνέστη καὶ ἡ ἐλπίδα ξαναφτερουγίζει μέσα στὰ σπίτια μας. Τώρα ξέρομε ὅτι ὅσοι συσταυρώνονται καὶ συνθάπτονται μὲ τὸν Χριστὸ ἀνασταίνονται μαζί Του, γιὰ νὰ συζήσουν μὲ Αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα μέσα σὲ μιὰ ζωὴ μὲ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀγάπη, μιὰ ζωὴ ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ τὴν ζῇ χωρὶς ταραχές, ἀλληλοσυγκρούσεις καὶ ἀλληλοεξοντώσεις.

Καὶ ναὶ μὲν ἡ ὑγεία θεωρεῖται τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ τῆς ζωῆς, «ὑγειά μου, πλούτη μου», λέει ὁ λαός μας, ὅμως ἡ ἔλλειψη τῆς εἰρήνης συνεπάγεται ἀπώλεια τῆς ὑγείας. Γι’ αὐτὸ ὁ Ὕμνος τῶν Ἀγγέλων, κατὰ τὴν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος, ἀναφέρεται στὴν ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Ἀλλὰ καὶ ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Σωτῆρος μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀνάστασή Του ἦταν τὸ «Εἰρήνη ὑμῖν». Ἄλλωστε, ἡ διακοπὴ τῶν καλῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ πανάγαθου Δημιουργοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων μεταξύ των ἐπιφέρει ψυχικὴ ταραχὴ καὶ βλάβη τῆς ὑγείας, γεγονὸς ποὺ φαίνεται καθαρὰ στοὺς Πρωτοπλάστους μὲ τὶς φοβίες των μετὰ ἀπὸ τὴν παρακοή καὶ στὸν Κάιν μετὰ ἀπὸ τὴν ἀδελφοκτονία του. Ἔκτοτε, κάθε ψυχικὴ διαταραχὴ ἐπέφερε καὶ κοινωνικὴ ἀναταραχή.

Ἑπομένως, δὲν εἶναι παράξενο ὅτι ὅλοι οἱ δικτάτορες, οἱ δυνάστες καὶ οἱ ἐκμεταλλευτὲς ἀνθρώπων καὶ λαῶν ἦσαν λίγο ἢ πολὺ διαταραγμένα ἄτομα. Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστός μας, παράλληλα μὲ τὴν διδασκαλία Του περὶ πανανθρώπινης εἰρήνης καὶ ἀλληλοβοήθειας, ἀπευθύνεται καὶ σὲ κάθε ἀνθρώπινη ψυχή, ἐπιδιώκοντας νὰ τὴν ἠρεμήσῃ, νὰ τὴν ἐξυγιάνῃ καὶ γενικῶς νὰ τὴν εἰρηνεύσῃ. Κοινωνία μὲ ἀρρωστημένες ἀτομικότητες δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ εἰρήνη. Πολιτικοὶ κυβερνῆτες καὶ πνευματικοὶ ἡγέτες ποὺ δὲν ἔχουν τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ μέσα των δὲν μποροῦν νὰ συμβάλουν στὴν ἐπικράτηση κοινωνικῆς εἰρήνης.

Τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν πρώτη Ἐκκλησία ἐπικράτησε ἡ γενικὴ εἰρήνη καὶ ἡ ἀλληλοβοήθεια ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη ὑγιῶν προσώπων μὲ πλήρη ψυχικὴ ὑγεία καὶ ἐσωτερικὴ γαλήνη. Σὲ μιὰ τέτοια εἰρηνικὴ κοινωνία κάθε ἀτομικὴ παρεκτροπὴ ἐπιφέρει καὶ κοινωνικὴ ἀνωμαλία. Κάθε μέλος μιᾶς τέτοιας κοινωνίας, ἐὰν δὲν ἀγωνίζεται γιὰ τὸν κατευνασμὸ τῶν ἀτομικιστικῶν τάσεων τῆς ψυχῆς, ὅπως εἶναι ἡ φιλαυτία, ἡ φιλαργυρία, ἡ φιληδονία, ἡ φιλοδοξία κ.λπ., γίνεται αἰτία γιὰ ἐσωτερικὲς διαταραχές, κοινωνικὲς ἀνωμαλίες, ξένες ἐπεμβάσεις καὶ γενικῶς γιὰ διενέξεις καὶ ταραχές.

Στὶς ἡμέρες μας, μάλιστα, ποὺ ὅλοι θέλομε νὰ γίνωμε καπετάνιοι, ποὺ ὅλοι ἐπιδιώκομε τὸ ἀτομικὸ κέρδος, ἀδιαφοροῦντες γιὰ τὴν ποιότητα τῶν μέσων καὶ γιὰ τὸν τρόπο τοῦ πλουτισμοῦ, ἡ διένεξη τῶν δύο τρόπων γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, «ἀπὸ τὴν εἰρήνευση τοῦ προσώπου στὴν εἰρήνευση τῆς κοινωνίας» ἤ «ἀπὸ τὴν εἰρήνευση τῆς κοινωνίας στὴν εἰρήνευση τοῦ προσώπου», πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθῇ καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καὶ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά. Ὁ ἀγῶνας γιὰ ἐσωτερικὴ καὶ πανανθρώπινη εἰρήνη γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀναγκαῖος, τώρα ποὺ τὰ ἔθνη συγκρούονται, οἱ κοινωνικὲς τάξεις ἀλληλοεξοντώνονται, οἱ γυναικοκτονίες καὶ παιδοκτονίες αὐξάνονται καὶ τὰ πάντα προμηνύουν παγκόσμιες συρράξεις. Τὸ δὲ χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ κοινωνικοὶ καὶ πολιτικοὶ ταγοὶ του τόπου, ἀντὶ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τῶν λαῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση κοινωνικῆς συνοχῆς, περὶ ἄλλα τυρβάζονται.

Γι’ αὐτό, ὅσοι ἀκόμα πονᾶνε τὸν τόπο αὐτὸν καὶ ξέρουν τὸ μυστικὸ τῆς ἐπικρατούσας εἰρήνης ὀφείλομε, ἀφοῦ πρῶτα βάλωμε τὸν μεγάλο εἰρηνοποιὸ καὶ Σωτῆρα Χριστὸ στὴν καρδιά μας, στὴν οἰκογένειά μας, στὸ χωριό μας, νὰ ἀγωνιστοῦμε νὰ μπῆ ὁ ἀρχηγὸς τῆς εἰρήνης στὶς καρδιὲς τῶν κυβερνώντων τὴν χώρα μας καί, εἰ δυνατόν, στὶς καρδιὲς τῶν ἑκάστοτε καὶ ἁπανταχοῦ κυβερνώντων.

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος, ποὺ χαρίζει τὴν εἰρήνη, νὰ βοηθήσῃ νὰ βασιλεύσῃ ἡ εἰρήνη Του ἐπὶ γῆς καὶ ἐπὶ τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ ἀνθρώπων.

Βασίλειος Τσούπρας

Κύριο Ἄρθρο Μαΐου 2024