Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

Δελτίο Τύπου – Ἀνακοίνωση

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104 31, β’ ὄρ., ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. & fax: 210 5230948, 6936 901606,

email: epalxeis1974@gmail.com, ἱστοσελίδα: epalxeis.gr

 

Δελτίο Τύπου – Ἀνακοίνωση

Ἀθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ Ἐπάλξεις, ἑνώνοντας τὴν φωνή μας μὲ τὴν πανελλήνια ἀγανάκτηση γιὰ τὸ πρὸς ψήφιση κατατεθὲν νομοσχέδιο γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἐκφράζομε συγχρόνως τὴν μεγάλη μας πικρία γιὰ τὴν στάση τῶν «ἁρμοδίων», ποὺ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀδιαφοροῦν προκλητικὰ γιὰ τὴν κατὰ πλειοψηφία ἐκπεφρασμένη βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ καταστρατηγοῦν συστηματικά τὰ δικαιώματά του.

Δὲν εἶναι τῆς παρούσης νὰ ἀναφέρομε καὶ ἐμεῖς συμπληρωματικὰ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν μπορεῖ τὸ «παρὰ φύσιν» νὰ καταστῆ θεσμικὰ «κατὰ φύσιν». Αὐτοὶ οἱ λόγοι ἔχουν ἀναφερθῆ καὶ τεκμηριωθῆ ἀναλυτικὰ σὲ σχετικὲς ἐπιστολὲς Μητροπόλεων καὶ Ἀρχιεπισκοπῶν, μάλιστα δὲ καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.

Ἀξίζει, πάντως, νὰ τονίσωμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς διαχρονικὸ ἰατρεῖο ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, διαθέτει τὰ κατάλληλα θεραπευτικὰ μέσα, κυρίως τὴν προσευχὴ καὶ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοια, ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν ὅλους, καὶ ἐν προκειμένῳ τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας, νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὸ πάθος των. Καλὸ εἶναι, μάλιστα, νὰ μελετοῦμε καὶ τὶς ἀπόψεις καὶ τὰ σχετικὰ συγγράμματα τῶν σοφῶν Πατέρων μας, παλαιῶν καὶ νέων, ὥστε καὶ οἱ ἴδιοι νὰ φωτιζώμαστε ἀπὸ τὰ διδάγματά των καὶ τοὺς ἀποκλίνοντες ἀδελφούς μας καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενο νὰ διαφωτίζωμε καὶ νὰ νουθετοῦμε, ὅπως ἔχομε χρέος.

Αὐτούς, ὅμως, ποὺ ἔχομε ἰδιαίτερο χρέος νὰ προστατεύσωμε ὅλοι εἶναι τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους μας, οἱ ὁποῖοι, εὑρισκόμενοι σὲ εὐαίσθητη ἡλικία καὶ ἐν μέσῳ τόσο μεθοδευμένης προπαγάνδας καὶ ἰσχυρῶν προκλήσεων, ἐπηρεάζονται ἔντονα καὶ παθαίνουν σύγχυση, ἀδυνατῶντας συχνὰ νὰ διαμορφώσουν ξεκάθαρη ἀντίληψη γιὰ τὰ τεκταινόμενα σὲ βάρος των.

Οἱ Ἐπάλξεις, ἀποτελούμενες κυρίως ἀπὸ παιδαγωγοὺς καὶ νομικούς, λαμβάνομε καθημερινὰ ἐπιστολὲς ἀπὸ ὅλους τοὺς χώρους ἀνθρώπων ποὺ μᾶς ἐκφράζουν τὴν εὔλογη ἀνησυχία καὶ τὴν ἀγωνία των καὶ μᾶς ζητοῦν νὰ στηρίξωμε, μὲ κάθε τρόπο, τὰ παιδιά, διότι «ἐὰν γλυτώση τὸ παιδί, ὑπάρχει ἐλπίδα.» Ἄλλωστε, «χρωστᾶμε σ’ ὅσους ἦλθαν, πέρασαν, θά ‘ρθοῦνε, θὰ περάσουν, γενιὲς θὰ μᾶς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί

Κλείνοντας, ξανατονίζομε ὅτι ἀποτελεῖ κοινὸ χρέος ἡ ὑπεράσπιση τῶν παιδιῶν μας καὶ σύνολης τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, ποὺ βάλλεται ἀπὸ τέτοιου εἴδους νομοθετήματα. Ἀποτελεῖ, μάλιστα, ὕβρη ὅτι τὸ νομοσχέδιο κατατέθηκε τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν κατ’ ἐξοχὴν ἑορτὴ τῆς οἰκογενείας, τὴν Ὑπαπαντή, ὁπότε, στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰωσήφ, τῆς Παρθένου καὶ τοῦ παιδίου Ἰησοῦ ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια συμβολικά «ἀπαντάει» καὶ συναπαντᾶται ἀπὸ τὸν Κύριο.

Τὸ μέγιστο, ὅμως, τῆς ὑποκρισίας εἶναι ὅτι οἱ «ἁρμόδιοι» διατείνονται πὼς τὸ νομοσχέδιο θὰ ψηφιστῆ μέχρι καὶ τὴν 14η Φεβρουαρίου, ἡμέρα τῶν ἐρωτευμένων, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ μόνο ποὺ δὲν ἐκτιμοῦν εἶναι ὁ ἔρωτας, ἡ ἀγάπη, καὶ τὰ δικαιώματα τῶν πλέον εὐαίσθητων, τῶν γυναικῶν-μητέρων καὶ τῶν παιδιῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα καταστρατηγοῦνται μὲ τὸ ἐν λόγῳ νομοσχέδιο.

Ἂς μὴν ἀφήσωμε, ἐπὶ τέλους, τοὺς κάθε λογῆς «ἁρμοδίους» νὰ καταστρέψουν τὴν εὐλογημένη οἰκογένεια, ἀλλὰ ἂς ἀγωνιζώμαστε συνεχῶς «ἵνα σωφρόνως, δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν» (Τίτ., β’ 12-13), ὄντες βέβαιοι ὅτι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ στοὺς ἑκάστοτε διαφθορεῖς νὰ ἐπικρατήσουν, ἀλλὰ θὰ προστατεύσῃ τοὺς ἀνθρώπους του, πρὸς δόξα δική Του καὶ γιὰ τὴν δική μας σωτηρία.

Ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐξελίξεων, τιθέμεθα στὴν διάθεσή σας καὶ διατελοῦμε μὲ σεβασμό,

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Βασίλειος Τσούπρας