Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ἐκδόσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

Παρουσίαση Βιβλίου «Ὁ μικρὸς μὲ τὰ γαλανὰ μάτια»

Ανακοίνωση-Πρόσκληση-για-βιβλίο-Τσούπρα
ej-toupra-matia2χ

Πατῶντας στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορῆτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν παρουσίαση διαδικτυακά:

https://join.skype.com/BsNnjicPh0V2


ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. & fax: 210-5230.948
E-mail: epalxeis1974@gmail.com, btsoupras@gmail.com

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 17ῃ Ἰουνίου 2024

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὴν Κυριακή, 30 Ἰουνίου 2024, στὶς 11:30 π.μ., στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων, κου Βασιλείου Τσούπρα, μὲ τίτλο «Ὁ μικρὸς μὲ τὰ γαλανὰ μάτια». Θὰ προηγηθῇ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας, πρόγευμα ἀγάπης στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3, καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ παρουσίαση.


Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ αὐτοβιογραφικὴ ἀναφορὰ στὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ συγγραφέως (1934 – 1947). Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν λογοτεχνική του ἀξία γιὰ τὴν ὑπέροχη ἀφήγηση καὶ τὶς ἔξοχες περιγραφές, παρουσιάζει καὶ ἱστορικὸ ἐνδιαφέρον, καθὼς σὲ αὐτὸ ἀναφέρονται ὅλα τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ταραγμένης αὐτῆς περιόδου -κήρυξη πολέμου, ἐπιστράτευση, ἡρωϊκὴ ἄμυνα στὰ ἠπειρώτικα βουνά, κατοχή, ἐθνικὴ ἀντίσταση, δύο ἐμφύλιοι, ἀπελευθέρωση κ.λπ. Μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ χρησιμεύσῃ καὶ ὡς παιδαγωγικὸς ὁδηγός, καθὼς δὲν ἀρκεῖται ἁπλῶς στὴν περιγραφὴ δυσκολιῶν καὶ παραβατικῶν συμπεριφορῶν ἀλλὰ ὑποδεικνύει καὶ πρακτικοὺς τρόπους γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή των. Τὸ συστήνομε, λοιπόν, σὲ ὅλες τὶς οἰκογένειες, γιὰ νὰ ἀπολαύσουν στὴν πράξη τὸ τερπνὸν μετὰ τοῦ ὠφελίμου.

Εἶναι, βεβαίως, ἀπορίας ἄξιο πῶς ἕνας ἄνθρωπος μὲ πλήρη στέρηση ὁράσεως, ποὺ προερχόταν ἀπὸ φτωχὴ καὶ ὑπερπολύτεκνη οἰκογένεια, κατάφερε μὲ μεγάλο ἀγῶνα νὰ μορφωθῆ ὁ ἴδιος, μὲ ἀνώτατες καὶ μεταπτυχιακὲς σπουδές, καὶ νὰ ἀναπτύξῃ, παράλληλα, σημαντικὴ κοινωνικὴ δράση, μὲ τὴν συμμετοχὴ σὲ φοιτητικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες, τὴν πραγματοποίηση ὁμιλιῶν πνευματικοῦ,
μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιεχομένου σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό, τὴν συμβολή του στὴν πνευματικὴ καὶ μορφωτικὴ καλλιέργεια ὅλων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν νέων μέσα ἀπὸ τὴν σπουδὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γλώσσας καὶ τὴν ἔκδοση καὶ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση σειρᾶς λειτουργικῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν διεύθυνση ἐπὶ 50 ἔτη τοῦ πολιτιστικοῦ ἐντύπου «Ἐπάλξεις».

Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται μέσα στὸ βιβλίο, ὅτι οἱ γερὲς ἑλληνορθόδοξες βάσεις ποὺ πῆρε ἀπὸ τὴν μητέρα του, ἀπὸ τὸν παπα-Ἠλία, ἀπὸ τὴν δασκάλα του, κα Ἀναστασία, καὶ ἀπὸ ἄλλους πνευματικοὺς καὶ καλλιεργημένους ἀνθρώπους τὸν βοήθησαν καὶ τὶς ἐνδοοικογενειακὲς δυσκολίες νὰ ξεπεράσῃ καὶ τὶς παιδικὲς ἐντάσεις νὰ μετριάσῃ καὶ ἀπὸ τὶς κομματικὲς ἀντιδικίες νὰ μείνῃ ἀνεπηρέαστος καὶ τὸν ἀρχικό του σκοπό, νὰ μορφωθῇ, γιὰ νὰ γίνῃ χρήσιμος στὸν ἑαυτό του, στὴν οἰκογένειά του, στὴν κοινωνία, νὰ ἐπιτύχῃ.

Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, καὶ πάλι νὰ παρευρεθῆτε στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ὥστε καὶ οἱ ἴδιοι νὰ ὠφεληθῆτε καὶ ἐμᾶς τοὺς νεώτερους νὰ ἐνθαρρύνετε, γιὰ νὰ συνεχίσωμε τὴν μορφωτικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν προκατόχων μας, ποὺ τόσο ἀνάγκη τὴν ἔχουν ὅλοι καὶ ἰδιαιτέρως οἱ νέοι μας, στοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιρούς.

Σᾶς περιμένομε. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
Μακρίνα Ῥάγκα, Δικηγόρος & Γενικὴ Γραμματέας τῶν Ἐπάλξεων
Σοφία Μπεκρῆ, Φιλόλογος