Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Βασίλειος Γ. Τσούπρας, Θεολόγος – Κοινωνιολόγος

Διεύθυνση: Ζήνωνος 3, 104-31, Ἀθήνα

Τηλ.: 210-5230948, 698-7353063, btsoupras@gmail.com

  Ἀθήνα, 23 Μαρτίου 2020

Διαμαρτυρία – Πρόταση

Ὡς ἐνεργὸς Ἕλλην πολίτης καὶ μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας συμμετέχω στὴν πανανθρώπινη ἀνησυχία γιὰ τὴν ῥαγδαία διασπορὰ τῆς ἐπιδημίας – πανδημίας κορονοϊοῦ καὶ ἀσφαλῶς στηρίζω τὰ προστατευτικὰ μέτρα γιὰ τὴν μὴ περαιτέρω ἐξάπλωσή του. Ταυτοχρόνως ὅμως διαμαρτύρομαι ἐντονώτατα γιὰ τὴν αὐταρχικὴ ἐπέμβαση τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν στὰ ἐσωτερικὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν των τὶς προτάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἔτσι στεροῦνται οἱ πιστοὶ τῆς βεβαίας πηγῆς ἐλπίδος καὶ θάρρους.

Εἶναι πράγματι κοινῶς παραδεδεγμένο ὅτι ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς καὶ κάθε ἄλλης θεραπευτικῆς μεθόδου ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ψυχικὴ θετικὴ διάθεση τῶν πασχόντων. Εἶναι παράξενο νὰ λαμβάνουν οἱ ἀρχὲς μέτρα γιὰ τὴν ὑλικὴ τροφοδοσία τοῦ λαοῦ καὶ νὰ μὴν προβλέπουν τὴν ἀνεμπόδιστη πνευματικὴ τροφοδοσία τῶν πιστῶν. Ἐπειδή, λοιπόν, καὶ τὰ μέτρα τῆς γενικῆς προστασίας πρέπει νὰ τηροῦνται καὶ ἡ ὑλικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ τροφοδοσία νὰ ἐξασφαλίζεται, ὑποβάλλω πρὸς τοὺς ἁρμοδίους τὴν παρακάτω πρόταση:

α) Νὰ τελοῦνται κανονικῶς οἱ ἱεροτελεστίες μὲ τὴν συμμετοχὴ μόνο τῶν κληρικῶν καὶ τῶν ψαλτῶν καὶ ἐλαχίστων πιστῶν μὲ τὴν ἀπαραίτητη μεταξύ των ἀπόσταση. Ὁ δὲ λοιπὸς ὀρθόδοξος λαὸς νὰ τὶς παρακολουθῇ ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνο ἢ τὴν τηλεόραση, ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν καὶ ἀφοῦ ὑπάρχει σχετικὴ εὐχὴ ὑπὲρ τῶν «δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων».

β) Τὸ ἴδιο νὰ γίνῃ καὶ κατὰ τὴν ἐθνικὴ ἑορτή· στὴν Δοξολογία καὶ στὴν κατάθεση στεφάνων νὰ συμμετέχουν μόνον ὀλιγομελεῖς ἀντιπροσωπεῖες τῆς κυβερνήσεως ἢ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν κατὰ περίπτωση.

γ) Τὸ ἴδιο νὰ γίνῃ καὶ κατὰ τὴν Ἀνάσταση, ἡ ὁποία συνήθως τελεῖται στὰ προαύλια τῶν ναῶν, ἀπ’ ὅπου νέοι λαμπαδηφόροι καὶ λαμπαδηδρόμοι νὰ μεταφέρουν τὸ φῶς στὶς κατοικίες ὅλων τῶν ἐνοριτῶν.

Τὸ νὰ γνωρίζομε πὼς στὴν ἐνορία μας τελεῖται λειτουργία ἐνδυναμώνει τὸν μηχανισμὸ τῶν ἀντιστάσεών μας καὶ δημιουργεῖ ἀδιαπέραστες ἐπάλξεις κατὰ τοῦ κοινοῦ ἰοβόλου ἐχθροῦ.

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη πολιτικοὶ ποὺ τείνουν εὐήκοα ὦτα διατελῶ μετὰ τιμῆς.

Βασίλειος Τσούπρας