Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς πνευματικοὺς παράγοντες τοῦ τόπου-Ποιμένες γρηγορεῖτε!

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί!
Ὡς πιστὰ μέλη τῆς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἐνεργοὶ Ἕλληνες πολῖτες, βιώνοντες καθημερινῶς τὰ τεκταινόμενα σὲ βάρος τῆς χώρας μας ἀπὸ ξένους κερδοσκόπους καὶ ντόπιους καιροσκόπους, σᾶς ἀπευθύνομε τὴν ἔκκλησή μας αὐτὴ μὲ τὴν παράκληση νὰ μεριμνήσετε ἐντονώτερα γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας μας ἀπὸ τὰ προκείμενα δεινὰ καὶ γιὰ τὴν δημιουργία προϋποθέσεων πρὸς γενικὴ ἀνάπτυξη καὶ καθολικὴ πρόοδο.
Ἐπειδὴ ἡ σύγχρονη γενικὴ κρίση δὲν ὀφείλεται μόνον στὴν ἐπιπολαιότητα ἡμῶν τῶν πολιτῶν ἀλλὰ κυρίως στὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία καὶ πλήρη ἀνικανότητα τῶν πολιτικῶν μας, καλὸν θὰ εἶναι ὅλοι οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, κληρικοί, μοναχοί, θεολόγοι καὶ λοιποὶ διανοούμενοι, νὰ ἀναλάβουν προσπάθεια γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἐνόχων καὶ τὴν ἀντικατάστασή των ἀπὸ τιμίους Ἕλληνες πολῖτες, πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐνεργοὺς παράγοντες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ ὁ τόπος μας τὴν πλήρη καταστροφὴ καὶ νὰ ὁδηγηθῇ στὴν κοινὴ σωτηρία.
Βεβαίως, δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς μοναχοὺς νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ πνευματικὸ ἔργο καὶ τὴν ψυχικὴ καλλιέργεια τῶν πιστῶν καὶ νὰ ἀναμειχθοῦν μὲ τὰ πολιτικὰ πράγματα. Δὲν ἔχομε οὔτε πρέπει νὰ ἔχομε τέτοια ἀξίωση.
Ἁπλῶς, παρακαλοῦμε τοὺς κληρικούς μας καὶ τοὺς μοναχούς, ἀφενὸς μὲν νὰ ἐξαγγέλλουν συνεχῶς τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὴν χριστιανικὴ ζωὴ καὶ πολιτεία καὶ τὴν ἐν Χριστῷ κοινωνία καὶ κοινοτικὴ συμπεριφορά, ἀφετέρου δὲ νὰ προτρέπουν τὰ τίμια πνευματικὰ τέκνα των νὰ συμμετέχουν μὲ σύνεση καὶ συνεργασία στὴν μορφωτική, κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, γιατὶ ἔχει ἤδη ἀποδειχθῆ ὅτι ἀπὸ τὴν ἀπουσία καὶ τὴν μὴ συμμετοχὴ τῶν ἀξίων, τιμίων καὶ ἱκανῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἐπωφελοῦνται διάφοροι κερδοσκόποι, καιροσκόποι καὶ λοιποὶ ξενοκίνητοι ἐπιτήδειοι καὶ ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀφέλεια τοῦ λαοῦ ὁδηγοῦν κάθε φορὰ τὴν χώρα στὴν καταστροφή. Ζητοῦμε, δηλαδή, νὰ πράξουν καὶ οἱ σύγχρονοι κληρικοὶ αὐτὸ ποὺ ἔπραξε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στὴν πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα στὰ Ἱεροσόλυμα (Πράξεις, κεφ. ΣΤ’).
Εἶναι ἀπαράδεκτο οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοί, μοναχοί, θεολόγοι καὶ λοιποὶ πιστοὶ νὰ γαλουχούμεθα μὲ τὰ ἰαματικὰ νάματα τοῦ ὀρθοδόξου κοινοτισμοῦ καὶ ταυτοχρόνως νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀδελφικοῦ ἀλληλοβοηθητικοῦ καὶ συμμετοχικοῦ πνεύματος ἀπὸ ὅλους μας, κλῆρο καὶ λαό.
Ἀσφαλῶς, ἡ συμπαράσταση τῶν ἐνοριῶν πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς διὰ τῆς ἐλεημοσυνιακῆς πρακτικῆς εἶναι ἀξιέπαινη ἀλλὰ δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ διορθώσῃ τὴν κατάσταση, ἡ ὁποία θὰ διορθωθῇ μόνον, ἐὰν στὶς θέσεις-κλειδιὰ στὴν πατρίδα μας χρησιμοποιηθοῦν εὐλογημένοι ἄνθρωποι γιὰ τὸ κοινὸ καλό.
Εὐελπιστοῦντες στὴν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας, διατελοῦμε μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ.
Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
Β. Τσούπρας