Βασίλειος Μπαμπίλης,  Δήμητρα Μποζά

Ἀφιέρωμα στὸν πρωτομάρτυρα καὶ ἀρχιδιάκονο Στέφανο

μέσα ἀπὸ τὰ ἁγιογραφικὰ καὶ λειτουργικὰ κείμενα

Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιο Ἁγίου Στεφάνου

Τὴν Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. θὰ διαβαστοῦν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Ἐπάλξεων μὲ τίτλο «Ὁ πρωτομάρτυς καὶ ἀρχιδιάκονος Στέφανος».

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ