Ἐκδόσεις

Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου

Ἀθῆναι 2015
Ἀφιεροῦται
τοῖς προσερχομένοις
εἰς τὴν διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου
ἔνωσιν τε καὶ κοινωνίαν
πρὸς τὸ αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνεσθαι
Πρόλογος ὑπὸ τοῦ πρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν