Ἐκδόσεις

ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Εἰσαγωγὴ ἐρμηνευτικά σχόλια καὶ λεξιλόγιο
ὑπὸ Βασ. Τσούπρα