Ἐκδόσεις

Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

᾿Αφιεροῦται εἰς μνήμην
τοῦ πρώτου χριστιανοῦ κυβερνήτου
τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους
᾿ Ιωάννου Καποδιστρίου,
τοῦ τῷ ᾿΄Εθνει ἡμῶν καὶ τῇ Εὐρώπῃ
πάσῃ διακονήσαντος κατά τὴν τάξιν
τοῦ ᾿Αρχιδιακόνου Στεφάνου.