ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ,

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ, ΑΘΗΝΑ 2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἐκδήλωση Μνήμης γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλεως 26/5/2012

 

Τὸ Σάββατο 26 Μαΐου στὶς 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῆ 

κδήλωση Μνήμης γιὰ τν λωση τς Πόλεως  μὲ  θρήνους καὶ  παραδοσιακὰ  ἄσματα ἀπὸ  τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἐκδήλωση Μνήμης γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλεως 26/5/2012

Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, Σάββατο 28 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ.

Σάββατο 28 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β´ ὄρ. Ἀθήνα
Ἀνοικτὴ συζήτηση – Συντονίζει ὁ Β. Τσούπρας


Ἡ κραυγὴ τῆς μάνας

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, Σάββατο 28 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ.

Μπροστά στὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου, νὰ ἀποφασίσωμε ἐπιτέλους μὲ ποιούς εἴμαστε, μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο ἤ μὲ τοὺς σταυρωτὲς;

 

Ὁ Σταυρὸς καὶ οἱ ἐπιλογές μας

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ φτάσαμε στὸ τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Στὶς ἐκκλησιές μας ξαναψάλλεται «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός». Πράγματι, ἐφέτος ὁ Νυμφίος ἔρχεται μέσα σὲ μαύρη καὶ θεοσκότεινη νύχτα. Αὐτὸ εἶναι βέβαιο. Ἀβέβαιο, ὅμως, εἶναι ἐὰν ὁ θεῖος Νυμφίος, ὁ Σωτήρας μας, ὁ βασιλιάς μας, ὁ Πανανθρώπινος Λυτρωτὴς βρίσκει τὸν καθένα μας γρηγοροῦντα ἤ ραθυμοῦντα, γιατὶ ἀπὸ τὴν στάση μας, ἀπὸ τὴν ἐπιλογή μας αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας.

Συνεχίστε την ανάγνωση Μπροστά στὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου, νὰ ἀποφασίσωμε ἐπιτέλους μὲ ποιούς εἴμαστε, μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο ἤ μὲ τοὺς σταυρωτὲς;

Εὐχές Ἀναστάσεως – Ἐνημέρωση

 

         Ἡ Διοίκηση καὶ τὰ μέλη τῆς Πολιτιστικῆς καὶ Κοινωνικῆς κινήσεως «Ἐπάλξεις» εὐχόμαστε σὲ ὅλους τοὺς φίλους, συνεργάτες καὶ λοιποὺς ἀγωνιζομένους γιὰ ἑλληνορθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία «Καλὴ Ἀνάσταση» καὶ πλήρη φωτισμὸ γιὰ δημιουργικὴ δράση πρὸς προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ πρόοδο καὶ σωτηρία.

Συνεχίστε την ανάγνωση Εὐχές Ἀναστάσεως – Ἐνημέρωση

Ἑσπερίδα γιὰ τὴν Κοινωνικὴ Διακονία, 28 Ἀπριλίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

                              Τὸ Σάββατο 28 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, (Zήνωνος 3, ΑΘΗΝΑ)

μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, θὰ πραγματοποιηθῆ ἑσπερίδα μὲ θέμα:

«Ἡ κοινωνικὴ διακονία τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἑσπερίδα γιὰ τὴν Κοινωνικὴ Διακονία, 28 Ἀπριλίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας

 Σάββατο 7 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.,

 Αἰθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Β. Τσούπρας καὶ θὰ ἀποδοθοῦν Ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος πρὸς καλύτερη προετοιμασία ὅλων γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Σημ.: Οἱ δραστηριότητες καὶ τὰ προγράμματα θὰ συνεχιστοῦν κανονικὰ μετὰ τὶς ἑορτές.

 

Συνεχίστε την ανάγνωση Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

         Η εφημερίδα μας, εν’ όψει των προσεχών εκλογών, υποβάλλει στα πολιτικά κόμματα της χώρας τα παρακάτω ερωτήματα, προκειμένου να ενημερώσει τους ανά την επικράτεια αναγνώστες της σχετικά με τη θέση που παίρνουν τα επιμέρους κόμματα για την βίωση, διάδοση και προάσπιση της πολιτιστικής και κοινωνικής μας κληρονομιάς:

Συνεχίστε την ανάγνωση ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Πανηγυρικὴ ἐκδήλωση: Κυριακὴ 25η Μαρτίου 2012

      Τὴν 25η Μαρτίου, ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ὥρα 1:30μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3,( β’ ὄρ). Ὁμόνοια, 

      θὰ πραγματοποιηθῆ πανηγυρικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τοῦ 1821 καὶ γιὰ τὴν συμπλήρωση 35

Συνεχίστε την ανάγνωση Πανηγυρικὴ ἐκδήλωση: Κυριακὴ 25η Μαρτίου 2012

Ψήφισμα τῆς 17ης Μαρτίου 2012 γιὰ συνεργασία καὶ κοινὴ δράση

     Οἱ συνελθόντες σήμερα 17η Μαρτίου 2012 στὴν Ἀθήνα σὲ σύσκεψη μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση πνεύματος ἑνότητος καὶ συνεργασίας γιὰ κοινὴ δράση πρὸς κοινὴ σωτηρία, μετὰ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς προτάσεις, συμφωνήσαμε καὶ ψηφίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω:
     α) Ἐκφράζομε γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη τὴν ἀγανάκτησή μας γιὰ τοὺς ἐγκληματικοὺς χειρισμοὺς τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, ποὺ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν ὑποτέλεια καὶ τὴν κοινωνία στὴν ἐξαθλίωση καὶ στὴν γενικὴ ἀνασφάλεια.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ψήφισμα τῆς 17ης Μαρτίου 2012 γιὰ συνεργασία καὶ κοινὴ δράση