Ἐκδόσεις

Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων

Μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐπερχόμενο ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων οἱ «Ἐπάλξεις» δημοσίευσαν ἕνα νέο μικρὸ βιβλίο μὲ τίτλο: «Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων». Ὅπως πάντα, παρατίθεται τὸ κείμενο καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο σὲ μορφὴ ὑποσημειώσεων σε κάθε σελίδα, συνοδευόμενα ἀπὸ σύντομη εἰσαγωγή.

Κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ψάλλονται διπλὲς Καταβασίες, τοῦ πεζοῦ κανόνος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε…» καὶ τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ «Ἔσωσεν λαὸν θαυματουργῶν Δεσπότης… Καλὸ εἶναι νὰ τὶς μελετᾶμε, διότι ἀποτελοῦν πραγματικὰ στολίδια τῆς γλώσσας μας καὶ πολύτιμους θησαυροὺς τῆς πίστεώς μας.