Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

Καταγγελία

Καταγγελία

Ζῶντες καθημερινῶς τὴν ζοφερή κατάσταση, τὴν ὁποία διέρχεται ἡ χώρα μας ἐξ αἰτίας τῶν πιέσεων τῶν κερδοσκόπων, τῆς ἐγκληματικῆς ἀνευθυνότητας τῶν πολιτικῶν μας ὡς καὶ τῆς ἐπιπολαιότητος ἡμῶν τῶν πολιτῶν αἰσθανόμαστε βαθὺ ἀποτροπιασμό, πικρία καὶ ὀργή γιὰ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ νεοφανοῦς πολιτικοῦ κόμματος «Ποτάμι» Ν. Δήμου (11.3.2014) ὅτι «ἡ ΠΓΔΜ μπορεῖ νὰ ὀνομαστῇ ὅπως θέλει, ἀκόμα καὶ «Μακεδονία», προκαλῶν σύγχυση στοὺς ντόπιους καὶ ξένους πολιτικοὺς παράγοντες.

Ἐὰν βεβαίως ἡ δήλωση αὐτὴ ἐκφραζόταν ὡς γνώμη ἐσωτερικῶς στὰ ἄλλα πολιτικὰ κόμματα, τὸ κακὸ δὲν θὰ ἦταν τόσο σοβαρό. Ἐπειδὴ ὅμως ἔγινε δημοσίως σὲ ἠλεκτρονικὸ μέσο ἐνημερώσεως μὲ ὑψηλὴ ἀκροαματικότητα, οἱ συνέπειες τῆς ἐνέργειας αὐτῆς θὰ εἶναι καταστρεπτικὲς καὶ ἐπιζήμιες.

Γι΄αὐτὸ καταγγέλλουμε τὴν ἐνέργεια αὐτὴ ὡς ἄκαιρη, ἀλόγιστη καὶ ἀντεθνικὴ καὶ καλοῦμε τὴν ἡγεσία τοῦ κόμματος νὰ τοποθετηθῇ δεόντως καὶ ὑπευθύνως, καταδικάζουσα τὴν μονομερῆ ἐνέργεια τοῦ στελέχους της, ἐκτὸς βεβαίως ἐὰν οἱ ἀπαράδεκτες αὐτὲς θέσεις ἀπηχοῦν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ νεοφανοῦς κόμματος…

Τέλος, καλοῦμε ὅλες τὶς δημοκρατικὲς πολιτικὲς κινήσεις ποὺ ἔχουν πατριωτικὴ συνείδηση καὶ κοινωνικὲς ἐπιδιώξεις νὰ συνεργαστοῦν γενικῶς καὶ ἐκλογικῶς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν καυτῶν προβλημάτων τοῦ λαοῦ καὶ πρὸς ματαίωση τῶν ἀντεθνικῶν σχεδίων παλαιῶν καὶ νέων κερδοσκόπων καὶ καιροσκόπων.

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 12η Μαρτίου 2014

Γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ Συνεργασίας

Τσούπρας Βασίλειος

Ε    Π   Ι   Τ   Ρ   Ο   Π   Η       Σ   Υ   Ν   Ε   Ρ   Γ   Α   Σ   Ι   Α   Σ

Προσωρινὰ Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ. : 210 52 30948, 6987 353063, email: btsoupras@gmail.com