Σοφία Μπεκρή

Ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γερμανικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας). Ἀπὸ τὸ 2007 ἐργάζεται στὴν Μέση Ἐκπαίδευση ὡς καθηγήτρια Ἑλληνικῆς Φιλολογίας καὶ ὑπηρετεῖ στὸ Πειραματικὸ Σχολεῖο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀρθρογραφεῖ συστηματικὰ στὴν Μορφωτικὴ καὶ Κοινωνικὴ ἐφημερίδα μας «Ἐπάλξεις», ἐκπονεῖ τακτικὰ ὁμιλίες ἐκπαιδευτικοῦ καὶ γενικότερου κοινωνικοῦ περιεχομένου καὶ συνεργάζεται μὲ τὸν ραδιοφωνικό μας σταθμό, ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ.