Χωρίς κατηγορία

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΟΡΤῌ ΚΑΙ ΜΝΗΜῌ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/12/osiosnikiforoslepros11.jpg

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/12/osiosnikiforoslepros11.jpg

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

Ἦχος α´

«Νικηφόρου Ὁσίου, τοῦ λεπροῦ τὰ παλαίσματα,
καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν,
νῦν δὲ δόξῃ ἐστεφάνωται παρ᾽ Αὐτοῦ, θαυμάτων διακρίσεσιν.
Χαίροις τῶν Μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις φωτὸς ὁ πρόβολος·
χαίροις ὁ εὐωδίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψάνων σου.»