Ἐκδόσεις

ΥΜΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

᾿Αφιεροῦται τῷ φιλτάτῳ πρεσβυτέρῳ
Σεραφεὶμ Ριβίῳ
ἀγάπης ἔνεκεν καὶ ἀναγνωρίσεως
τῆς αὐτοῦ συνδρομῆς
εἰς τὴν εὐόδωσιν πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν ἔργων.