Ἐκδηλώσεις,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου καὶ ὥρα 11:15 π.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση γιὰ τὴν εἰρήνη, ποὺ αὐτὲς τὶς ἡμέρες δεινοπαθεῖ. Συμμετέχουν φορεῖς καὶ προσωπικότητες μὲ φιλειρηνικὴ ἀντίληψη καὶ δράση. Θὰ ἀποδοθοῦν ἄσματα γιὰ τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

σημ.: Παρακαλεῖσθε νὰ συμμετάσχετε καὶ νὰ προωθήσετε τὴν πρόσκληση πρὸς πᾶσα κατεύθυνση. Τώρα ποὺ τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου ξανακροτοῦν ἀπειλητικὰ καὶ ἀλεποῦδες, ἀρκοῦδες καὶ γκρίζοι λύκοι ἀλληλομάχονται καὶ καταστρέφουν ζωὲς καὶ περιουσίες ἀθώων, κάθε λογικὸς ἄνθρωπος πρέπει νὰ κάνῃ τὰ πάντα, γιὰ νὰ ματαιωθοῦν τὰ καταστρεπτικὰ σχέδια τῶν ἐκμεταλλευτῶν τῆς ἀνθρωπότητος. Γι’ αὐτὸ καλούμεθα ὅλοι νὰ συμμετάσχωμε στὴν κοινὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν συνεργασία ἀνθρώπων καὶ λαῶν γιὰ τὸ καλὸ ὅλων. Η ἐκδήλωση θὰ μεταδοθῇ ζωντανὰ ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων.

Συντονιστείτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.