Ἐκδηλώσεις

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

          Τὴν Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ  ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:

«Ὁ Σταυρὸς στὴν ζωή μας».

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ὁμιλία καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τὸ σημεῖο τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,

Σοφία Μπεκρῆ