Χωρίς κατηγορία

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Κυριακή 22/5

Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν:
• ὁ στρατηγὸς Ταμουρίδης Νικόλαος, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς Γ.Ε.Σ,
• ὁ Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-δημοσιογράφος καὶ
• ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ γενικὴ παράλυση τῆς χώρας καὶ τρόποι θεραπείας».
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν:
• ὁ στρατηγὸς Ταμουρίδης Νικόλαος, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς Γ.Ε.Σ,
• ὁ Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-δημοσιογράφος καὶ
• ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ γενικὴ παράλυση τῆς χώρας καὶ τρόποι θεραπείας».
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ