Ἐκδόσεις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Ἀφιεροῦται
εἰς μνήμην τῆς ἀναδόχου
Εὐδοξίας Κοντονὲ ἐκ Μικρὰς Ἀσίας
καὶ ἐις πάντας τοὺς πρὸς
τὸ βάπτισμα προσερχομένους
ὠς καὶ εἰς τοὺς μελλοντικοὺς ἀναδόχους
πρὸς εὐχερεστέραν κατανόησιν
καὶ ἐπιτέλεσιν
τῆς ἐκκλησιαστικῆς των ἀποστολῆς.