Φύλλα ἐφημερίδας

«Φιλελεύθερη λαλιὰ» (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΛΞΕΙΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 – βλ.συνημμένο αρχείο)

     Φιλελεύθερη, ἀγαπητοί μας ὰναγνῶστες, φιλελεύθερη ἀλλὰ καὶ διαλεκτική, ἐπαναστατικὴ ἀλλὰ καὶ παρηγορητικὴ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ λαλιά. Ἡ λαλιὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς γλωσσικὸς κώδικας πρὸς καταγραφὴ πραγμάτων καὶ ἐννοιῶν, ἀλλὰ εἶναι ἡ ζωντανὴ ἔκφραση τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ἡ φανέρωση τῶν ἐσωτερικῶν συναισθημάτων καὶ νοημάτων τοῦ ἕλληνος λόγου. Εἶναι ὁ ἴδιος λόγος πού, ὄντας ἐγκείμενος στὸν ἔσω νοῦ, ἐκφέρεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ λαλιὰ καὶ καταγράφεται μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα.           

     Φιλελεύθερη, ἀγαπητοί μας ὰναγνῶστες, φιλελεύθερη ἀλλὰ καὶ διαλεκτική, ἐπαναστατικὴ ἀλλὰ καὶ παρηγορητικὴ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ λαλιά. Ἡ λαλιὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς γλωσσικὸς κώδικας πρὸς καταγραφὴ πραγμάτων καὶ ἐννοιῶν, ἀλλὰ εἶναι ἡ ζωντανὴ ἔκφραση τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ἡ φανέρωση τῶν ἐσωτερικῶν συναισθημάτων καὶ νοημάτων τοῦ ἕλληνος λόγου. Εἶναι ὁ ἴδιος λόγος πού, ὄντας ἐγκείμενος στὸν ἔσω νοῦ, ἐκφέρεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ λαλιὰ καὶ καταγράφεται μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα.           

     Ἡ ἑλληνικὴ λαλιὰ εἶναι φιλελεύθερη, ὄχι βεβαίως ἀσύδοτη, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐξαρτημένη ἀπὸ συμβατικὲς ἀναγκαιότητες. Ἐκφράζει τὴν ἀνυπότακτη σὲ ἐξωτερικὲς πιέσεις ἀλλὰ καὶ τὴν συντεταγμένη μὲ τὸν ἀέναο καὶ ὑπερόριο διαχρονικὸ λόγο τῆς ἀληθείας ἑλληνικὴ ψυχή. Εἶναι ἡ πρώτη ἀνθρώπινη λαλιὰ ποὺ συνταίριασε τὸν μῦθο μὲ τὴν πραγματικότητα, τὴν πίστη μὲ τὴν γνώση, τὸ τώρα μὲ τὸ τότε καὶ τὸ ἀπώτερο αὔριο. Εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ μοναδικὴ ποὺ ξέφυγε ἀπὸ τὴν τυραννία τῆς συμβατικότητος καὶ ἐρεύνησε τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν σχέση τῶν ὄντων, χωρὶς νὰ δειλιάσῃ νὰ προσεγγίσῃ ἀκόμα καὶ τὸ ὄντως ὄν.

     Ἡ πνευματικὴ ὅμως αὐτὴ ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικῆς λαλιᾶς δὲν τὴν ἐμπόδισε νὰ βιώσῃ καὶ νὰ ἐκφράσῃ τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ τὴν συμφορὰ τῆς σκλαβιᾶς, χωρὶς ὅμως νὰ συμβιβασθῇ μὲ αὐτήν. Σὲ τέτοιες περιόδους σκλαβιᾶς καὶ ὑποτέλειας ἔτρωγε βεβαίως τὸ πικρὸ ψωμὶ τῆς πολύχρονης δουλείας, ἀλλὰ καὶ ταυτοχρόνως σιγόπλεκε τὸ ὅραμα τῆς λευτεριᾶς καὶ τῆς προόδου.

     Παραστατικώτατα ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς ἐκφράζει αὐτὴν τὴν βίωση τῆς δεινῆς πραγματικότητος ἀλλὰ καὶ τὴν κρυφὴ καρτερία τοῦ λυτρωμοῦ: «Καὶἀκαρτέρει καὶἀκαρτέρει/φιλελεύθερη λαλιά,/ ἕνα ἐκτύπαε τ’ ἄλλο χέρι/ ἀπὸτὴν ἀπελπισιά». Παρ’ ὅλες ὅμως τὶς ἀπογοητεύσεις ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῶν ξένων δῆθεν προστατῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἀσυνεννοησία τῶν ῥαγιάδων καὶ παρὰ τὴν διαπίστωση ὅτι «δὲν εἶν’ εὔκολες οἱθύρες/ἐὰν ἡχρεία τὲς κουρταλῇ», τελικὰ δὲν ἀπόκαμε.

     Ἡ φιλελεύθερη σπίθα, ποὺ ὄχι ἁπλῶς δὲν ἔσβησε, ἀλλὰ διατηρῶντας τὸ ζώπυρον τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς λευτεριᾶς τίναξε πέρα τὸ ἀνατολίτικο κισμὲτ καὶ τὴν δυτικὴ νομοτέλεια, καὶ στηριγμένη πάνω στὸν θεῖο Λόγο τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸν Ἕλληνα λόγο τῆς ἀναζητήσεως τοῦ Ὁσίου, τοῦ Ἀληθοῦς, τοῦ Δικαίου καὶ τοῦ Ὡραίου, σύναξε τὰ γνήσια ἑλληνικὰ βλαστάρια τὰ «σκορπισμένα δῶ κι’ ἐκεῖ» καὶ ἔκανε τὴν ἐπανάσταση γιὰ φιλελεύθερη καὶ δίκαιη ζωὴ καὶ πολιτεία.

     Ὅ,τι ὅμως δὲν κατάφεραν οἱ πολυάριθμοι κατακτητὲς –ἀνατολικοὶ καὶ δυτικοί–, νὰ ἐξαφανίσουν δηλαδὴ τὴν φιλελεύθερη λαλιά, τὸ ἐπεχείρησαν καὶ σχεδὸν τὸ κατώρθωσαν οἱ ὑποκριτικὲς παραφωνίες τῶν ξένων συμφερόντων καὶ τῶν ντόπιων ὀργάνων των. Εἶναι τόσες οἱ ἔξωθεν ἐπιδράσεις καὶ ἐπεμβάσεις πάνω στὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε ἡ φιλελεύθερη ἑλληνικὴ λαλιὰ νὰ μολευθῇ, νὰ ἀλλαξογνωμήσῃ καὶ νὰ ἀλλοιωθῇ.

     Ἔτσι, παραμορφωμένη καὶ κακοφτιαγμένη δὲν μπόρεσε νὰ ἀντέξῃ τὴν ἀτομοκρατία ἢ μαζοκρατία τῶν δυτικῶν ἰδεολογιῶν καὶ ὑποδουλώθηκε ξανὰ σὲ ξένους ἀφέντες καὶ ντόπιους Ἐφιάλτες μὲ ὅλες τὶς ὀλέθριες συνέπειες. «Πεῖνα, ψέμμα κι ἀδικία, γενικὴ κακομοιριά». Καὶ νὰ ἦσαν μόνον αὐτά; «Κι οἱ πολύχρωμοι ἀρχηγοί μας καὶ τὰ ξένα ἀφεντικὰ/ βρίσκουν τρόπους καὶ τερτίπια νὰ μᾶς ῥίχνουν πιὸ βαθιά». Καὶ ἀκόμα χειρότερα: «Τὰ παιδιά μας τὰ σκοτώνουν μὲ φαρμάκια δυνατά,/ τὰ κορίτσια τὰ πουλᾶνε σὲ παζάρια πονηρά».

     Μέσα λοιπὸν σ’ αὐτὴν τὴν πολλαπλῆ σύγχυση καὶ τὸν γενικὸ ὄλεθρο ὅσοι ἀκόμα παραμένομε ἐραστὲς τοῦ Ὁσίου, τοῦ Ἀληθοῦς, τοῦ Δικαίου καὶ τοῦ Ὡραίου, ὅσοι δηλαδὴ προσπαθοῦμε νὰ ἤμαστε ἑλληνόλαλοι, ὀφείλομε ἀπὸ τὴν μιὰ νὰ διατηροῦμε ἄσβεστο τὸ ζώπυρον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ συμβάλλωμε στὴν ἀναζωπύρωση τῆς πολυσήμαντης ἑλληνικῆς σπίθας πρὸς γενικὸ φωτισμὸ καὶ πλήρη ἀνόρθωση καὶ διόρθωση ὅλων τῶν ἑλληνικῶν καὶ ὀρθοδόξων πραγμάτων καὶ θεμάτων, μακρυὰ ἀπὸ ἀτομοκρατικές, μαζοκρατικές, φυλετικές, ὑλιστικὲς ἢ ἀπόκοσμες ἰδεολογίες καὶ δεσποτοκρατικές καὶ ἀνελεύθερες συνήθειες.

     Ὅπως τονίσαμε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, σὲ προηγούμενο φύλλο («Ἀγωνιζόμαστε ἄρα ὑπάρχομε») ὀφείλομε νὰ μὴν ἀρκούμεθα σὲ καυχησιολογίες γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας, ἀλλὰ νὰ βιώνωμε τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία καὶ νὰ τὴν φανερώνωμε ἐμπράκτως. Ἔτσι, καὶ ἡ φιλελεύθερη ἑλληνικὴ λαλιὰ θὰ ξανατραγουδήσῃ τὸ ἁρμονικό, ἐπαναστατικὸ ἀλλὰ καὶ διαλεκτικὸ τραγούδι τῆς λεβεντιᾶς καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ θὰ ὁδηγήσῃ τὸν λαὸ πρὸς νέες σταυροαναστάσιμες πορεῖες γιὰ κοινὴ πρόοδο καὶ κοινὴ σωτηρία.

     Β. Τσούπρας

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  (Βλέπε Συνημμένο)

  • Η εφημερίδα μας, εάν επιθυμείτε, θα φτάνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση γεμάτη με χρήσιμα, μορφωτικά, έγκυρα, ενημερωτικά άρθρα για την Ορθοδοξία, την Παιδεία, την Κοινωνία και πολλά άλλα.
  • Ζητείστε τη ΔΩΡΕΑΝ μηνιαία αποστολή της Εφημερίδος Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis@otenet.gr
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε.