Ο Τούρκος αξιωματικός που έγινε μοναχός σε σκήτη στη Ρωσία

https://www.pentapostagma.gr/2019/08/%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%b3%ce%b9%ce%bd%ce%b5-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%87-2.html

Διαβάστε τὴ συγκλονιστικὴ διήγηση τοῦ ἰερομονάχου π. Βαρνάβα, τῆς σκήτης τῆς ᾿Όπτινας στὴν Ρωσία, γιὰ τὸν τούρκο ἀξιωματικὸ ὁ ὀποίος ἔγινε χριστιανὸς καὶ ἀργότερα μοναχὸς στὴ σκήτη μὲ τὸ ὅνομα π. Νικόλαος (1820-1983) στὸν συγγραφέα Σέργιο Νείλο.
Μία ἀπ’ αὐτές τὶς νύχτες ἤλθε στὸ κελὶ μου ἕνας μοναχὸς μας, ὁ μακαρίτης Νικόλαος, ποῦ τὸν φωνάζαμε Τούρκο. Ήταν ἀσυνήθιστος ἄνθρωπος.
Πάντα ντροπαλὸς, σιωπηλὸς, ἀσθενικὸς. Προσπαθούσε νὰ εἴναι μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, παρόλο ποῦ ἐμείς τὸν ἀγαπούσαμε πολὺ.
Δὲν ἐπισκεπτόταν κανενὸς τὸ κελὶ οὔτε τὴν ἡμέρα, οὔτε πολὺ περισσότερο τὴ νύχτα. Γι’ αὐτό, ὄταν ἤλθε νὰ μὲ βρεῖ μὲς στὴ νύχτα, παραξενεύτηκα. Μὲ εἴχε προειδοποιήσει ὁ π. ᾿Ανατόλιος γι’ αὐτόν καὶ μοῦ εἴχε πεῖ ὄτι θὰ ἔλθει νὰ μὲ βρεῖ.
Μάλιστα, μὲ κατατόπισε χαρακτηριστικὰ ὠς ἐξῆς:
– Ξέρεις, ἐδώ στὴ σκήτη ῾ο Θεός μᾶς ἔδωσε μιὰ μεγάλη εὐλογία, νὰ ἔχουμε ανάμεσά μας τὸ δικό μας ἄγιο ᾿Ανδρέα, τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸ.
– Ποιὸν, ἄγιε πατέρα; ρώτησα:
– Ναὶ, ἔχουμε ἔναν τέτοιο ἄνθρωπο ὁ ὀποίος “εἴτε ἐν σώματι… εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος … ὁ Θεὸς οἴδεν», ταξίδεψε στὶς οὐράνιες μονές, στὸν Παράδεισο. Είναι ὁ Τούρκος μας.
Κι ἐγώ θὰ σοῦ δώσω τὴν εὐλογία νὰ ἔλθει στὸ κελὶ σου. Θὰ τὸν ρωτήσεις, θὰ τὸν ἀκούσεις μὲ προσοχὴ καὶ θὰ γράψεις ὄ,τι σοῦ πεῖ. Μόνο, ὄ,τι μάθεις ἀπ’ αὐτόν νὰ μὴν τὸ πεῖς σὲ κανέναν, πρὶν ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἀναχωρήσει γιὰ τὸν οὐρανό. Αὐτά μοῦ εἴχε πεῖ ὁ π. Ἀνατόλιος. Ἔτσι κι ἔγινε.
Μιὰ νύχτα μὲ φεγγάρι, ὁ δούλος τοῦ Θεοῦ, ὑπακούοντας στὴν ἐντολὴ τοῦ πνευματικοῦ τοῦ, ἦλθε στὸ κελί μου καὶ μὲ σπαστά ρώσικά μου μίλησε γιὰ τὴν ἐμπειρία του καὶ μοῦ περιέγραψε τὶς οὐράνιες μονές, τὶς ὀποίες τοῦ ἔδειξε ὁ φύλακας ἄγγελὸς του. Τὶ ὅμορφη ἤταν αὐτὴ ἡ περιγραφὴ του!
Ἡ καρδιὰ μου σκιρτοῦσε πλημμυρισμένη ἀπό ἀνείπωτη χαρὰ κι ἐλπίδα. Τὰ λόγια του ἔβγαιναν σὰν χείμαρρος ἀπό τὰ στόμα του. Τὸ πρόσωπό του γινόταν όλο και πιο φωτεινό, μέχρι που έφτασε στο σημείο νὰ λάμπει μ’ ἕνα ἀνεξήγητο ἐσωτερικό φῶς.
Τότε φοβήθηκα, ἀλλά κι ἔνιωσα μιὰ οὐράνια χαρὰ. Τὸ τὶ μοῦ διηγήθηκε, θὰ τὰ βρεῖτε στὸ βίο τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέα τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. Γιὰ μένα τὸ πιὸ σημαντικὸ τότε ἧταν ὄτι ἔβλεπα τὴν αἰώνια δόξα ποῦ ἀποτυπώθηκε στὸ λαμπερὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου τοῦ Θεοῦ.
᾿Έτσι μποροῦσε νὰ μιλάει μόνον ὁ ἀληθινὸς πιστὸς, ποῦ βλέπει τὰ ἀόρατα, αὐτά ποῦ δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε ἐμείς. ᾿Εγῶ, τὸ μόνο ποῦ ἔκανα ἤταν νὰ τὸν παρακαλῶ, μὲ μιὰ φωνὴ ποὺ κοβόταν ἀπὸ συγκίνηση, νὰ μὴ σταματάει ἀλλὰ νὰ συνεχίζει νὰ μιλάει.
᾿Όταν πάντως τέλειωσε τὴ διήγησή του, μοῦ εἶπε μ’ ἕνα τρυφερὸ καὶ φωτεινὸ χαμόγελο:
– Λοιπόν, τὶ ἄλλο θέλεις νὰ μάθεις; Τὶ ἄλλο θέλεις νὰ σοῦ πῶ; Θὰ ‘ρθει ν καιρὸς καὶ ὄλ’ αὐτά θὰ τὰ δεῖς καὶ σὺ. Τὶ νὰ σοῦ πῶ καὶ πώς νὰ σοῦ πῶ;
Στὴν ἀνθρώπινη γλῶσσα δὲν ὑπάρχουν κατάλληλες λέξεις, γιὰ νὰ σοῦ περιγράψω τὶ γίνεται ἐκεί. Οὖτε ὑπάρχουν στὴ γῆ τέτοια χρώματα σὰν αὐτὰ ποῦ εἴδα ἐκεὶ. Πώς νὰ σοῦ τὸ περιγράψω;
Νὰ, ἄκουσε τὶ θὰ σοῦ πῶ.
Ξέρεις τὶ σημαίνει καλὴ μουσικὴ. Λοιπὸν, ἐγῶ ἄκουσα αὐτή τὴ μουσικὴ καὶ τὴν ἀκούω καὶ τῶρα· εἴναι στ’ αὐτιά μου καὶ τὴν τραγουδάει ἡ καρδιά μου. Τώρα ποῦ σοῦ μιλάω συνεχίζω νὰ τὴν ἀκούω, ἐνῶ ἐσύ δὲν τὴν ἀκοῦς. Πώς, μὲ ποιὰ λόγια θὰ μποροῦσα νὰ σοῦ περιγράψω αὐτὴ τὴ μουσικὴ;
Νὰ τὴν καταλάβεις ἀπ’ τὰ λόγια μου δὲν μπορεὶς. ᾿Αφοῦ δὲν τὴν ἀκοῦς μαζὶ μου, πώς μπορεὶς νὰ χαίρεσαι μαζὶ μου αὐτὴ τὴ μουσικὴ; Κάτι τέτοιο εἴναι ἀδύνατο. ᾿Έτσι κι αὐτὰ ποὺ εἴδα, εἶναι ἀδύνατο νὰ τὰ περιγράψω σὲ ἄνθρωπο. ᾿Αρκοῦν γιὰ σένα αὐτὰ ποὺ σοῦ εἶπα. ᾿Έτσι εἶναι, ὄπως σοῦ τὰ εἶπα.
Αὐτὰ τὰ τελευταία λόγια τὰ τόνισε μὲ τέτοια δύναμη, σὰν νὰ ἦταν μιὰ ἀπειλὴ. Σὲ λίγες μέρες κοιμήθηκε ὁ Νικόλαὸς μᾶς καὶ μόνο μετὰ τὸ θάνατὸ του ὁ π. ᾿Ανατόλιος μᾶς εἶπε ὄτι ἦταν ἅγιος ἄνθρωπος.
Μὴ νομίζετε ὄτι ἦταν κοινὸς θνητὸς, γιατὶ σ’ ῾έναν ἀπλό, κοινὸ θνητὸ ο Θεὸς δὲν δείχνει τέτοια χάρη καὶ ἔλεος. ῾Ο Νικόλαός μας ἦταν μάρτυρας γιὰ τὸν Χριστό καὶ γιὰ τὴν ὁμολογία τοῦ ἁγίου ὁνόματος τοῦ Θεοῦ.
᾿Όταν μετὰ τὴν κοίμησὴ του τὸν πλύναμε, εἴδαμε ὅτι ὅλο τὸ σῶμα τὸν ἦταν γεμάτο φoβερὲς πληγὲς. ᾿Εκεῖ στὴν πατρίδα του, ὄπως καταλάβαμε, οἱ συμπατριώτες του ἔκοβαν ἀπὸ τὸ δέρμα του ὁλόκληρα λουριὰ. Κι ὅλ’ αὐτὰ γιατὶ πίστεψε καὶ ἀκολούθησε τὸν Χριστό.
Τὸν πίεζαν καὶ τὸν βασάνιζαν ν’ ἀρνηθεί τὸν Σωτήρα μας, αλλά αυτός δὲν Τὸν ἀρνήθηκε. ᾿Αργότερα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀπέφυγε πολλὰ ἄλλα μαρτύρια καὶ σώθηκε ἀπὸ τοὺς βασανιστές τοῦ καταφεύγοντας στὴ Ρωσία.
Σὲ μᾶς, στὴν ᾿Όπτινα, τὸν ἔστειλε ὁ π. ᾿Αμβρόσιος. Τὸν ἔφεραν ἄρρωστο κάποιοι καλοὶ ἄνθρωποι. Γνωρίζαμε γι’ αυτόν μόνον ὁ π. ᾿Αμβρόσιος κι ἐγῶ, ὁ ἀνάξιος πνευματικὸς του…».
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ στάρετς Βαρσανουφίου, “Μοναχὸς Νικόλαος τῆς ᾿Όπτινα, κατὰ κόσμον Γουσούφ Ἀμπντούλ Ὀγκλί”. ᾿Επιμέλεια ἔκδοσης Μητροπολίτη ᾿Αργολίδος κ. Νεκταρίου. Κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ᾿Επιστροφή.
ο.


Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΣΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ

Με μία εκπληκτική εμφάνιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά του Citi Open στην Ουάσιγκτον και «κλείδωσε» την πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Μετά από την χθεσινή του επιτυχία, θεωρείται βέβαιο πως θα ανέβει στην 5η θέση της επόμενης κατάταξης της ATP, με 4045 βαθμούς (ο Νισικόρι έχει 4040), πίσω από τους Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Φέντερερ και Τιμ. Ο 20χρονος τενίστας νίκησε με 2-0 σετ τον Μπενουά Περ στα προημιτελικά, «δύσκολα» στο πρώτο σετ με 7-5 αλλά σαρώνοντας στο δεύτερο με ένα επιβλητικό 6-0.

Στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νικ Κύργιο και τον Νόμπερτ Γκόμπος. Είναι πολύ πιθανό, δηλαδή, να διεκδικηθεί ο τίτλος από δύο Έλληνες.

Πηγή: www.lifo.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΝΕΣ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ)

Καλοκαιρινές δραστηριότητες:

Α)30 Ιουλίου-20 Αυγούστου κατασκήνωση στην Σκαφιδιά Ηλείας.

Β) ΕΚΔΡΟΜΗ

21-29 Αυγούστου εκδρομή στην Ρουμανία, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • Αναχώρηση Τετάρτη 21.8 από αρχές 3ης Σεπτεμβρίου, Ομόνοια – διανυκτέρευση σε μονή Σιδηροκάστρου.
 • Πέμπτη 22.8 διέλευση συνόρων – άφιξη Βουκουρέστι, επισκέψεις – διανυκτέρευση.
 • Παρασκευή 23.8 συνέχεια επισκέψεων – διανυκτέρευση Βουκουρέστι.
 • Σάββατο 24.8 επίσκεψη στο Μπρασόβ, διανυκτέρευση στην Σουτσιάβα.
 • Κυριακή 25.8 επίσκεψη γύρω μοναστηριών – διανυκτέρευση Σουτσιάβα.
 • Δευτέρα 26.8 συνέχεια επισκέψεων -διανυκτέρευση στο Ιάσιο.
 • Τρίτη 27.8 επισκέψεις σε αξιοθέατα στα παράλια Μαύρης θάλασσας – διανυκτέρευση.
 • Τετάρτη 28.8 συνέχεια επιστροφής, επίσκεψη στο Σουφλί της Θράκης, διανυκτέρευση στην Ι.Μ. Δαδιάς.
 • Πέμπτη 29.8 επιστροφή.
  Πιθανές μικρές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Τιμή προσιτή.
  Πληροφορίες -δηλώσεις συμμετοχής το συντομότερο στα τηλ. 6987 353063, 6936901608.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Βασιλάκος, Θεολόγος, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ι. Μ. Θηβών & Λεβαδείας, μιλάει στην Πεμπτουσία για το παραμύθι ως παραμυθία και επιστροφή στην παιδικότητα. (ΠΗΓΗ : ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΤΛΟ

Στην Ελλάδα βρέθηκε το αρχαιότερο δείγμα Homo sapiens στην Ευρασία

Κοινοποίηση More Ειδήσεις: Παλαιοανθρωπολογία

Ένα κρανίο ηλικίας 210.000 ετών

Όλες οι φωτογραφίες Δεξιά, το κρανίο Απήδημα 1, ηλικίας περίπου 210.000 ετών, και η ανάπλασή του. Φωτ.: Κατερίνα Χαρβάτη / Πανεπιστήμιο Tübingen. – + από Archaeology Newsroom 12 07 ’19 11:58

Ένα κρανίο που βρέθηκε στην Ελλάδα και χρονολογείται προ τουλάχιστον 210.000 ετών, αντιπροσωπεύει το αρχαιότερο δείγμα ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου στην Ευρασία, δηλαδή εκτός Αφρικής, όπως ανακοίνωσε μια ομάδα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Αυτό σημαίνει ότι –αν οι επιστήμονες έχουν δίκιο– το κρανίο είναι κατά τουλάχιστον 150.000 χρόνια παλαιότερο από το αρχαιότερο απολίθωμα «έμφρονος ανθρώπου» (Homo sapiens) που είχε βρεθεί έως τώρα στην Ευρώπη.

Ένα δεύτερο κρανίο που βρέθηκε στην ίδια τοποθεσία της Πελοποννήσου και εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 170.000 ετών διαθέτει χαρακτηριστικά Νεάντερταλ. Τα δύο απολιθωμένα κρανία είχαν αποκαλυφθεί στο σπήλαιο Απήδημα δυτικά της Αρεόπολης στη Μάνη στο τέλος της δεκαετίας του 1970, στη διάρκεια ερευνών του Ανθρωπολογικού Μουσείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όμως έως τώρα δεν είχαν μελετηθεί σε βάθος και είχαν παραμείνει σχετικά άγνωστα, παρά τη μεγάλη σπουδαιότητα τους, όπως τώρα γίνεται αντιληπτό με μεγάλη καθυστέρηση.

Οι ερευνητές από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Βρετανία, με επικεφαλής τη διακεκριμένη Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγο Κατερίνα Χαρβάτη του Κέντρου Σένκενμπεργκ για την Ανθρώπινη Εξέλιξη και το Παλαιοπεριβάλλον του γερμανικού Πανεπιστημίου Έμπερχαρντ Καρλς του Τίμπινγκεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», μελέτησαν για πρώτη φορά συγκριτικά, με σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης και χρονολόγησης, τα δύο κρανία, γνωστά ως «Απήδημα 1» και «Απήδημα 2».

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα Χαρβάτη, «τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν τη σημαντικότητα του Ελλαδικού χώρου για την ανθρώπινη εξέλιξη. Έχουμε τον αρχαιότερο σύγχρονο άνθρωπο εκτός Αφρικής, που μεταφέρει την άφιξη του Homo sapiens στην Ευρώπη περισσότερο από 150 χιλιάδες χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα. Η δουλειά αυτή είναι αποτέλεσμα 25 χρόνων έρευνάς μου στην Αφρική, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ως Ελληνίδα, εύχομαι η έρευνα στην Ελλάδα να συνεχιστεί, καθώς πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ακόμα πολλά να δώσει στο χώρο της παλαιοανθρωπολογίας».

Η ερευνητική ομάδα, η οποία έκανε, μεταξύ άλλων, εικονική ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των κρανίων, διεξήγαγε συγκρίσεις με άλλα ανθρώπινα απολιθώματα και χρησιμοποίησε μια υψηλής ακριβείας ραδιομετρική μέθοδο χρονολόγησης, προκειμένου να καθορίσει την ηλικία των δύο κρανίων. Το «Απήδημα 2», που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, εμφανίζει τα χαρακτηριστικά Νεάντερταλ, ενώ το «Απήδημα 1» δεν έχει καθόλου νεαντερτάλια γνωρίσματα, αλλά συνδυάζει σύγχρονα και πρωτόγονα χαρακτηριστικά, τα οποία –κατά τους επιστήμονες– το κατατάσσουν στην οικογένεια του Homo sapiens.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο σπήλαιο Απήδημα έζησαν δύο ομάδες, ένας πρώιμος πληθυσμός Homo sapiens, που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από έναν πληθυσμό Νεάντερταλ, οι οποίοι προϋπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ελλάδας. Με τη σειρά τους, οι Νεάντερταλ αντικαταστάθηκαν από προγόνους του σύγχρονου ανθρώπου της Ανώτερης Παλαιολιθικής περιόδου, η πιο πρώιμη παρουσία των οποίων στην περιοχή χρονολογείται πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

Πολλές «έξοδοι» και η σημασία της Ελλάδας

Η ανακάλυψη για την παλαιότητα του κρανίου «Απήδημα 1» και η εκτίμηση ότι ανήκει στον Homo sapiens ενισχύει την άποψη ότι οι πρόγονοι των σημερινών ανθρώπων εξαπλώθηκαν από την Αφρική προς την Ευρώπη και την Ασία νωρίτερα από ό,τι συνήθως πιστεύεται. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα, και ειδικότερα η περιοχή της σημερινής Ελλάδας, αποτέλεσε σημαντικό διάδρομο για την εξάπλωση των πρώτων αυτών «μεταναστών» από την Αφρική. Η νέα μελέτη, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενισχύει επίσης τη θεωρία ότι δεν υπήρξε μόνο μία «έξοδος» από τη μαύρη ήπειρο, αλλά πολλές.

«Το Απήδημα 2 είναι περίπου 170.000 ετών. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας Νεάντερταλ», σύμφωνα με την Κατερίνα Χαρβάτη. «Προς μεγάλη μας έκπληξη, το Απήδημα 1 είναι ακόμα παλαιότερο, ηλικίας περίπου 210.000 ετών, αλλά δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό Νεάντερταλ». Αντιθέτως, η μελέτη ανέδειξε μια μίξη σύγχρονων ανθρώπινων και αρχαϊκών χαρακτηριστικών, παραπέμποντας σε έναν πρώιμο Homo sapiens.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον δύο ομάδες ανθρώπων ζούσαν στην περιοχή της Νοτίου Ελλάδας κατά τη Μέση Πλειστόκαινο εποχή: ένας πρώιμος πληθυσμός Homo sapiens και, αργότερα, μία ομάδα Νεάντερταλ», εξήγησε η κυρία Χαρβάτη. Αυτό στηρίζει την υπόθεση ότι οι πρώιμοι σύγχρονοι άνθρωποι πραγματοποίησαν πολλές φορές εξορμήσεις πέραν της Αφρικής, στην οποία και πρωτοεμφανίστηκαν.

«Το κρανίο Απήδημα 1», όπως ανέφερε, «δείχνει ότι μια πρώτη διασπορά συνέβη νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε, καθώς και ότι εξαπλώθηκε πολύ περισσότερο γεωγραφικά, έως και στο εσωτερικό της Ευρώπης. Εικάζουμε ότι, όπως και στην Εγγύς Ανατολή, ο πρώιμος σύγχρονος ανθρώπινος πληθυσμός, που αντιπροσωπεύεται από το Απήδημα 1, πιθανώς αντικαταστάθηκε από τους Νεάντερταλ, η παρουσία των οποίων στη Νότια Ελλάδα είναι σαφώς τεκμηριωμένη, λαμβάνοντας υπόψιν και το κρανίο Απήδημα 2 από την ίδια τοποθεσία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, και οι Νεάντερταλ με τη σειρά τους αντικαταστάθηκαν από τους σύγχρονους ανθρώπους. Κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο, περίπου 40.000 χρόνια πριν, οι νεοαφιχθέντες σύγχρονοι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από την ανασκαφή λεπτοδουλεμένων λίθινων εργαλείων και άλλων ευρημάτων. Από την άλλη, οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν περίπου την ίδια περίοδο. «Αυτή η ανακάλυψη υπογραμμίζει τη σημασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην εξέλιξη του ανθρώπου», τόνισε η κα Χαρβάτη.

Από ελληνικής πλευράς στη μελέτη συμμετείχαν επίσης ο καθηγητής Βασίλης Γοργούλης (διευθυντής του Τμήματος Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), η καθηγήτρια Μυρσίνη Κουλούκουσα (διευθύντρια του Ανθρωπολογικού Μουσείου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ), ο Φώτης Καρακωστής (Πανεπιστήμιο Τίμπινγκεν), ο Παναγιώτης Καρκάνας (Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών Αθηνών), η καθηγήτρια ακτινολογίας Λία Μουλοπούλου (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) και ο επίκουρος καθηγητής ακτινολογίας Βασίλης Κουτουλίδης (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ). Μεταξύ των ξένων επιστημόνων είναι ο κορυφαίος διεθνώς παλαιοντολόγος Κρις Στρίνγκερ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Οι επιστήμονες επεσήμαναν τις λιγοστές γνώσεις που ακόμη υπάρχουν για τα ανθρώπινα απολιθώματα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη σημασία της Ελλάδας για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης και των πρώτων μεταναστευτικών κινήσεων. Έτσι, σχεδιάζουν περαιτέρω μελέτες του ανευρεθέντος υλικού στο σπήλαιο Απήδημα, το οποίο ήδη εθεωρείτο σημαντικό στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και απέκτησε επιπρόσθετη αξία υπό το φως των νέων ανακαλύψεων.

Το σπήλαιο Απήδημα ανεσκάφη στις δεκαετίες του 1970-80 από ερευνητές του Μουσείου Ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφέροντας σημαντικά ευρήματα που φιλοξενούνται στο Μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1886 και είναι ένα από τα παλαιότερα του είδους του στην Ευρώπη. Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στην K. Χαρβάτη, καθώς και του Γερμανικού Ερευνητικού Ιδρύματος (DFG).

Σχεδόν παράλληλα, δημοσιεύθηκε μια άλλη επιστημονική μελέτη από ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS), που εξέτασαν και αυτοί τα δύο κρανία από το σπήλαιο Απήδημα, καταλήγοντας σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα, ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μια μεταβατική φάση ανάμεσα στον Ευρωπαίο «Όρθιο άνθρωπο» (Homo erectus) και στους Νεάντερταλ, κάτι με το οποίο όμως δεν συμφωνεί η ερευνητική ομάδα υπό την Κ. Χαρβάτη.

Για την επιστημονική δημοσίευση πατήστε εδώ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ (Παύλος Δρακόπουλος).

Στὴν 7η θέση τὰ κορίτσια τῆς καλλιτεχνικῆς κολύμβησης

Διαβάσαμε στὸ «documento»

Δημοσίευση
14.07.2019 | 15:15Ανανέωση 14.07.2019 | 15:20

Τὴν 9η θέση στὸ ἀγώνισμα τοῦ τεχνικοῦ ντουέτο τῆς καλλιτεχνικῆς κολύμβησης κατέλαβε τό ἑλληνικὸ δίδυμο, Πλατανιώτη-Παπάζογλου, στὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ὑγροῦ στίβου, στὴ Γκουανγκζοὺ τῆς Νότιας Κορέας. Οἱ δύο Εὐαγγελίες παρουσίασαν τὸ πρόγραμμὰ τους μὲ ἡχητικὴ ἐπένδυση τὸ Smells Like Teen Spirit τῶν Nirvana και βαθμολογήθηκαν μὲ 86.4975, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ πλασαριστοὺν στὴν ὀχτάδα, ἀφού βρέθηκαν πίσω ἀπὸ δύο …῾ Ελληνίδες. Οἱ ἀδελφὲς ῾ Αννα-Μαρία καὶ Εἱρήνη ᾿ Αλεξανδρή πήραν τὴν 8η θέση γιὰ λογαριασμὸ τῆς Αὐστρίας, μὲ βαθμολογία 87.0654.

Τὸ χρυσὸ μετάλλιο κατέληξε στὸ στήθος τοῦ ρωσικοῦ διδύμου Κολσενιτσένκο-Ρομάσινα (95.9010), ἐνῶ στὸ βάθρο ἀνέβηκαν καὶ τὰ κορίτσια ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ τὴν Οὐκρανία. ῾ Η Εὐαγγελία Πλατανιώτη εἶχε τερματίσει 7η καὶ στὸ τεχνικὸ πρόγραμμα τοῦ σόλο, με 86.2921 βαθμούς.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κύπρο
Κυριακή 21 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐνοριακοῦ κέντρου Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ
Κάτω Πατησίων (περιοχὴ Θυμαράκια)
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Παραδοσιακὰ κυπριακὰ καὶ ἄλλα ἔντεχνα
ἄσματα, ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις».

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται σὲ συνεργασία τῶν
Ἐπάλξεων μὲ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ,
μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς τουρκικῆς
εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα στὸ μαρτυρικὸ νησὶ τὸν Ἰούλιο 1974.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τῶν γύρω πε-
ριοχῶν νὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία των τὴν ὡς ἄνω

ἐκδήλωση, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ στείλωμε ἕνα μήνυμα
συμπαραστάσεως στοὺς ἀδελφούς μας Κυπρίους, ἀφ’

ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἔντονα γιὰ τὶς σύγ-
χρονες ἐπιβουλὲς τῶν ἐξ Ἀνατολῶν γειτόνων μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σωτήρης Μουστάκας. Η φυλάκισή του από τους Άγγλους, επειδή συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ

www.newsit.com.cy/kypros/2013/12/03/sotiris-moustakas-i-fylakisi-tou-apo-tous-agglous-epeidi-symmeteixe-ston-enoplo-agona-tis-eoka/

Ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν ένας γνήσιος κωμικός ηθοποιός. Παρόλο που στην καριέρα του ερμήνευσε και κλασικούς ρόλους, είχε ταυτίσει το όνομά του με το γέλιο. Ήταν ένα από τα βασικά ονόματα της επιθεώρησης, που δε δίσταζε να τσαλακώνει την εικόνα του. Οι ρόλοι και οι μεταμφιέσεις του, άφησαν εποχή.

NEWSIT CYPRUS / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / Κυπρος /

Σωτήρης Μουστάκας. Η φυλάκισή του από τους Άγγλους, επειδή συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ

Δημοσιευθηκε: 03.12.2013 | 15:05

Σωτήρης Μουστάκας. Η φυλάκισή του από τους Άγγλους, επειδή συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ | Newsit.com.cy

AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to MessengerMessenger

Ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν ένας γνήσιος κωμικός ηθοποιός. Παρόλο που στην καριέρα του ερμήνευσε και κλασικούς ρόλους, είχε ταυτίσει το όνομά του με το γέλιο. Ήταν ένα από τα βασικά ονόματα της επιθεώρησης, που δε δίσταζε να τσαλακώνει την εικόνα του. Οι ρόλοι και οι μεταμφιέσεις του, άφησαν εποχή.


Οι περισσότεροι που τον θαύμαζαν στο θέατρο και τον κινηματογράφο, δεν γνωρίζουν ότι ο Μουστάκας, που καταγόταν από την Κύπρο, σε νεαρή ηλικία συμμετείχε στον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών), αγωνίστηκε την περίοδο 1955 – 1959, κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Σκοπός ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου και η ένωσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο Μουστάκας γεννήθηκε το 1940 και ήταν τότε 15 χρονών. Όπως χιλιάδες συμμαθητές του, έτσι και εκείνος, μυήθηκε στον αγώνα των Κυπρίων και πήρε ενεργό μέρος στη δράση της ΕΟΚΑ. Ήταν το πρώτο απελευθερωτικό κίνημα, που βασίστηκε σε μαθητές του Λυκείου. Ο Μουστάκας μοίραζε φυλλάδια και έγραφε συνθήματα στους τοίχους.

Ο νεαρός Σωτήρης όμως, δεν ήταν απ’ τους τυχερούς και κάποια στιγμή έγινε αντιληπτός από τους Άγγλους. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου έκατσε για εφτά μήνες και υπέστη όλες τις βρετανικές περιποιήσεις.

Η φυλάκισή του, αν και δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για την εποχή, τον αναστάτωσε πολύ, γιατί ο 15χρονος τότε μαθητής, φοβήθηκε και πίστεψε ότι δεν θα γινόταν ποτέ ηθοποιός. Ο λόγος ήταν ο εξής.

Το όνειρο να γίνει ηθοποιός

Ο Μουστάκας, πριν από την περιπέτειά του με την ΕΟΚΑ, είχε ήδη αποφασίσει ότι ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική.
Για τον ίδιο, στάθηκε μοιραία μια παράσταση, που παρακολούθησε στη Λεμεσό με τον Νίκο Σταυρίδη. Μετά το τέλος του έργου, ο Σωτήρης πήρε το θάρρος και επισκέφτηκε τον μεγάλο ηθοποιό στο καμαρίνι του και του ομολόγησε, ότι ήθελε να ακολουθήσει τα χνάρια του. Ο Σταυρίδης του είπε να πάει να τον βρει στην Αθήνα όταν τελειώσει το σχολείο.

Ο Μουστάκας ήταν ενθουσιασμένος. Γι’ αυτό, όταν λίγο καιρό μετά βρέθηκε στη φυλακή, απογοητεύτηκε. Νόμιζε ότι θα έχανε για πάντα το ραντεβού του με το Σταυρίδη και με την υποκριτική.

Παρά τις ανησυχίες του, το 1958, αφού τελείωσε την εμπορική ακαδημία Λεμεσού, κατάφερε να βρεθεί στην Αθήνα με πλαστό διαβατήριο.