Ἐκδόσεις

῾Ύμνοι τῶν Χριστουγέννων

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΛΞΕΙΣ 2008
Εἰσαγωγή καὶ Ἑρμηνευτικὸ Λεξιλόγιο ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα

᾿Αφιεροῦται τῷ φιλτάτῳ πρεσβυτέρῳ ᾿Ελευθερίῳ Χαβάτζᾳ καὶ
τῷ φιλολόγῳ τε καὶ φιλοκάλλῳ Κωνσταντίνῳ Γανωτῇ ἀγάπης
ἔνεκεν καὶ ἀναγνωρίσεως τῆς αὐτῶν προσφορᾶς εἰς τὴν
κατανόησιν τῶν πολυτίμων θησαυρῶν ᾿Ορθοδοξίας τε καὶ
῾Ελληνισμοῦ καὶ ἴδίᾳ τῶν λειτουργικῶν κειμένων.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ
᾿Αθήνα 2014
Εἰσαγωγή καὶ Ἑρμηνευτικὸ Λεξιλόγιο ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα Ἑπιμέλεια κειμένων Σοφία Μπεκρῆ,φιλόλογος -θεολόγος