Γενικά

Ἂς συνεργαστοῦμε καὶ ἐμεῖς

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἡ μεγάλη μας εὐχή, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, εἶναι ἡ ἐπίτευξη τῆς συνεργασίας τῶν ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία. Βεβαίως, οἱ ἐξωτερικὲς ἐπιδράσεις καὶ οἱ ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις καθιστοῦν ἀνέφικτο τὸν σκοπὸ αὐτόν.

Ἡ ἑορτὴ ὅμως τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μᾶς δίδει τὴν εὐκαιρία νὰ διαπιστώσωμε ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὰ πάντα εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθοῦν. Ἡ ἀξιοθαύμαστή των προσφορὰ δὲν ὀφείλεται μόνον στὸ πλούσιο ἔργο, στὴν ἁγιαστικὴ δράση, στὸ ἅγιο καὶ φωτεινὸ παράδειγμά των ἀλλὰ κυρίως στὴν ἐνσυναίσθηση καὶ στὴν ἀπὸ κοινοῦ προβολὴ τοῦ ἑνὸς Τριαδικοῦ Θεοῦ διὰ τῶν τριῶν διαφορετικῶν ὑποστάσεων.

Οἱ τρεῖς αὐτοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἦσαν ἐντελῶς ξεχωριστὲς προσωπικότητες μὲ διαφορὲς στὴν ψυχοσύνθεσή των καὶ στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς καὶ δράσεως -ὁ Γρηγόριος γλυκύς, εὐγενής, ἐσωστρεφής, εἰρηνικὸς καὶ πολὺ μελετηρός, ὁ Βασίλειος ἀδύναμος στὸ σῶμα ἀλλὰ δυνατὸς στὸ πνεῦμα, ἀποφασιστικὸς καὶ πολὺ πρακτικός, ὁ Χρυσόστομος πολυμαθής, πολυμερὴς στὰ ἐνδιαφέροντα, ἀκάματος στὴν θέληση, ἀνθρωπιστὴς στὶς πράξεις καὶ ὀξὺς στὶς κρίσεις του. Οἱ διαφορές των ἀπηχοῦσαν τὶς τρεῖς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου: τὴν συναισθηματική, τὴν λογικὴ καὶ τὴν βουλητική, ὅπως αὐτὲς τονίστηκαν ἤδη ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους.

Ἀπηχοῦσαν ἐπίσης τὶς τρεῖς πολιτιστικὲς τάσεις τῆς ἐποχῆς των. Τὴν θρησκεύουσα τῶν ἀνατολικῶν λαῶν, τὴν κοσμικίζουσα τῶν δυτικῶν καὶ τὴν φιλοσοφίζουσα τῶν Ἑλλήνων. Γι’ αὐτό, ὡς γνωστόν, εἶχαν σχηματιστῆ καὶ τρεῖς παρατάξεις, θέτοντας ἡ πρώτη ὡς ἀρχηγὸ τὸν Γρηγόριο, ἡ δεύτερη τὸν Χρυσόστομο καὶ ἡ τρίτη τὸν Μέγα Βασίλειο. Οἱ ἴδιοι ὅμως Πατέρες, παρὰ τὶς μεταξύ των ἐγγενεῖς μικροδιαφορές, ἐργάστηκαν γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη στὸν ἀληθινὸ τριαδικὸ Θεό, γιὰ ἐνάρετη ζωὴ καὶ δίκαιη καὶ ἀγαπητικὴ πολιτεία.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἰωάννου Εὐχαΐτων ὥρισε νὰ ἑορτάζωνται καὶ οἱ τρεῖς μαζί, γιὰ νὰ τονίζεται ἐς ἀεὶ τὸ ἑνιαῖο στὴν οὐσία καὶ τριπλὸ στὴν λειτουργία ἔργο τῆς καινῆς καὶ κοινῆς πολιτείας.

Ἄς ἀκολουθήσωμε καὶ ἐμεῖς τὸ φωτεινό των παράδειγμα καὶ ἐργαζόμενος ὁ καθ’ εἷς ἐξ ἡμῶν ἐφ’ ἐτάχθη νὰ τηροῦμε τὴν ἑνότητα καὶ συνεργασία ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Μόνον μὲ τὴν συνεργασία καὶ τὴν ἀλληλοβοήθεια θὰ κατορθώσωμε νὰ προωθήσωμε τίμια, ἔμπειρα καὶ πιστὰ πρόσωπα, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸν λαὸ μὲ σύνεση καὶ δικαιοσύνη, ὄχι κλείνοντας τοὺς ναοὺς ἀλλὰ ἐνισχύοντας τὴν πίστη καὶ βοηθώντας τοὺς πολίτες στὰ ποικίλα προβλήματά των γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς προόδου.

Ὁ λαός μας ἄλλωστε τονίζει: «Ἡ ὁμόνοια χτίζει σπίτια καὶ ἡ διχόνοια τὰ γκρεμίζει.» Ἂς συνεργαστοῦμε λοιπόν καὶ μεῖς γιὰ τὸ χτίσιμο καὶ τὸ στέριωμα τῆς πολιτείας τῆς Εἰρήνης πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ σωτηρία ὅλων μας.

Βασίλειος Τσούπρας