Ἐκδόσεις,  Φύλλα ἐφημερίδας

Ἀγωνιζόμαστε, ἄρα ὑπάρχουμε (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ βλ. συνημμένο)

Ἀγώνας, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἕνας ἀδιάκοπος καὶ σκληρὸς ἀγώνας εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀγώνας νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀγώνας νὰ προκόψῃ, ἀγώνας νὰ μορφωθῇ, ἀγώνας νὰ βρῇ ἐργασία, ἀγώνας νὰ φτιάξῃ οἰκογένεια καὶ πρὸ παντὸς ἀγώνας νὰ συντηρήσῃ καὶ νὰ νὰ διατηρήσῃ τὴν οἰκογένεια.

Ταυτοχρόνως, ὅμως, μὲ τὸν προσωπικὸ καὶ οἰκογενειακό του ἀγώνα εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὰ κοινά, τοπικά, κοινωνικά, ἐθνικὰ καὶ πανανθρώπινα θέματα, ἀπὸ τὴν πρόοδο τῶν ὁποίων ἐξαρτᾶται καὶ ἡ δική του πρόοδος.

Ἀγώνας, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἕνας ἀδιάκοπος καὶ σκληρὸς ἀγώνας εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀγώνας νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀγώνας νὰ προκόψῃ, ἀγώνας νὰ μορφωθῇ, ἀγώνας νὰ βρῇ ἐργασία, ἀγώνας νὰ φτιάξῃ οἰκογένεια καὶ πρὸ παντὸς ἀγώνας νὰ συντηρήσῃ καὶ νὰ νὰ διατηρήσῃ τὴν οἰκογένεια.

Ταυτοχρόνως, ὅμως, μὲ τὸν προσωπικὸ καὶ οἰκογενειακό του ἀγώνα εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὰ κοινά, τοπικά, κοινωνικά, ἐθνικὰ καὶ πανανθρώπινα θέματα, ἀπὸ τὴν πρόοδο τῶν ὁποίων ἐξαρτᾶται καὶ ἡ δική του πρόοδος.

Ἡ ἐπιτυχία, ὅμως, ὅλων αὐτῶν τῶν ἀγώνων δὲν εἶναι πάντοτε ἐκ τῶν προτέρων ἐξασφαλισμένη, γιατὶ ἐξαρτᾶται ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν δράση τῶν ἐπιμέρους προσώπων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίδραση ἢ ἐπιβολὴ καὶ ἐπιβουλὴ ξένων καὶ πολλὲς φορὲς ἐκμεταλλευτικῶν καὶ καταστρεπτικῶν παραγόντων. Στὶς παλαιότερες, ἀσφαλῶς, ἐποχές, στὴν ἐποχὴ δηλαδὴ τῆς γεωργικῆς, κτηνοτροφικῆς ἢ καὶ τῆς μικρῆς βιοτεχνικῆς οἰκονομίας ὑπῆρχαν μεγαλύτερες πιθανότητες οἰκονομικῆς ἐπιτυχίας, γιατὶ ἡ πρόοδος τῶν προσώπων καὶ τῶν οἰκογενειῶν των ἐξαρτιόταν ἀπὸ τὴν ἐργατικότητα, συνέπεια καὶ συνοχὴ τῶν μελῶν μιᾶς κοινότητος καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.

Τώρα, ὅμως, ποὺ οἱ οἰκονομικὲς δραστηριότητες βρίσκονται στὰ χέρια ἐκμεταλλευτικῶν κυκλωμάτων καὶ ἀδίστακτων τοκογλύφων καὶ ἐγκληματικῶν στοιχείων κάθε ἀγώνας γιὰ οἰκονομική, κοινωνικὴ πρόοδο ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια γίνεται προβληματικός. Τὸ χειρότερο ἀκόμη εἶναι ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα διακόσια χρόνια ὅσοι παρουσιάζονται ὡς προασπιστὲς τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν λαϊκῶν συμφερόντων, παρὰ τὶς ἐξαγγελίες καὶ τὶς ἐπαγγελίες των, εἶναι ἑκούσια ἢ ἀκούσια ὄργανα τῶν διεθνῶν χρηματιστῶν καὶ παγκοσμίων ἐκμεταλλευτῶν. Τὸ δὲ ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι, ἐνῶ τὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ αὐτὰ ψευτοσωτήρια κινήματα, ὁπωσδήποτε κι ἄν ὀνομάζονται κι ὁποιοδήποτε χρῶμα κι ἄν ἔχουν, ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ νὰ ξεθωριάζουν καὶ ἀδιάντροπα νὰ φανερώνουν τοὺς πραγματικοὺς ἀπάνθρωπους ἀντεθνικοὺς σκοπούς, ὁ λαὸς πάλι τὰ ξαναψηφίζει ἢ μὲ τὰ ἴδια πρόσωπα καὶ τὶς ἴδιες ὀνομασίες ἢ μὲ ἄλλα πρόσωπα καὶ ἄλλες ὀνομασίες ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο ὕπουλο παιχνίδι καὶ τοὺς ἴδιους δόλιους σκοπούς.

Ἡ δὲ ἀπουσία ὑγιῶν, τιμίων καὶ ἱκανῶν προσωπικοτήτων καὶ μάλιστα ἡ μὴ συνεργασία καὶ τῶν ἐλαχίστων ποὺ ἀκόμη ὑπάρχουν βαθαίνουν τὸ χάος καὶ ὁλοκληρώνουν τὴν καταστροφή.

Σὲ μιὰ λοιπὸν τέτοια ζοφερὴ κατάσταση, ποὺ ἡ πατρίδα μας μὲ τὰ πολλαπλὰ μνημόνια καὶ μνημόσυνα εὑρίσκεται πιὰ στὴν ἐξουσία καὶ ἐπιτήρηση ξένων δικαστῶν καὶ τῶν ντόπιων ὀργάνων των καὶ δεδομένης τῆς ἀσυνεννοησίας καὶ διχογνωμίας τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ποιός μπορεῖ νὰ κάνῃ λόγο γιὰ ἀξιόλογο καὶ ἐπιτυχῆ ἀγώνα, ἀφοῦ ὅλα καὶ ὅλοι εἶναι ἐκ τῶν προτέρων ἀντίθετα πρὸς κάθε ἰδέα γιὰ σοβαρὴ κινητοποίηση καὶ ἀξιόπιστη προσπάθεια;

Πράγματι, στὶς «Ἐπάλξεις» λαμβάνομε συνεχῶς γραπτὰ ἢ προφορικὰ μηνύματα ποὺ μᾶς προτρέπουν νὰ σταματήσομε κάθε ἀγώνα, γιατὶ μὲ τὶς παροῦσες συνθῆκες εἶναι ἀνώφελος καὶ ἀτελέσφορος. Κατ’ ἀρχάς, συμφωνοῦμε κι ἐμεῖς ὅτι οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι καὶ οἱ μέρες πονηρὲς καὶ κάθε ἱεραποστολική, κοινωνικὴ καὶ ἀγωνιστικὴ προσπάθεια εἶναι δύσκολη. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ χριστιανικὸς ἀγώνας δὲν εἶναι οἰκονομικὴ ἢ ἐπικερδὴς ἐπιχείρηση ἀλλὰ πνευματική, ἠθικὴ καὶ ἐσωτερικὴ κατ’ ἀρχὰς προσπάθεια, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ φαινομενικὰ ἀποτελέσματά του ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἱερότητα τοῦ σκοποῦ, τὴν καθαρότητα τῶν μέσων, τὴν ψυχικὴ ἔνταση, τὴν σωματικὴ ἄσκηση καὶ τὴν καθολικὴ πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν συνεργασία μὲ ἄλλους πιστούς.

Ἐάν, βεβαίως, ὁ ἀγώνας μας εἶχε σκοπὸ ν’ ἀλλάξουμε ἐμεῖς τὸν κόσμο ἢ νὰ λύσουμε μόνοι μας τὰ ἐθνικά, κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα τῆς χώρας μας ἢ ἔστω καὶ ν’ ἀλλάξουμε τὸν τρόπο ζωῆς τῶν συμπολιτῶν μας, πράγματι ὁ ἀγώνας μας θὰ ἦταν καὶ προβληματικὸς καὶ σχεδὸν μάταιος, γιατὶ οἱ ἀλλαγὲς δὲν συντελοῦνται ἀπὸ τὴν δύναμη, τὸν ἱδρῶτα καὶ τὶς θυσίες τῶν ἀγωνιστῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν θέληση τῶν ἴδιων τῶν ἀνθρώπων καὶ λαῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπιχειρεῖται ἡ ἀλλαγή. Ἀκόμη καὶ οἱ θαυματουργοὶ Ἅγιοι δὲν μποροῦν ν’ ἀλλάξουν τοὺς ἀνθρώπους, ἐὰν οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι δὲν τὸ θελήσουν, ἀφοῦ κι αὐτὸς ὁ Παντοδύναμος Θεὸς δὲν ἐπιβάλλει τὴν σωτηρία τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐὰν ὁ ἴδιος ὁ ἁμαρτωλὸς δὲν τὸ θελήσῃ.

Τότε, γιατί κάνομε ἀγώνα; Ἁπλούστατα, ἀγωνιζόμαστε, γιατὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεως μας καὶ μόνος βασιλιὰς οὐρανοῦ καὶ γῆς μᾶς παρήγγειλε ν’ ἀγωνιζόμαστε γιὰ ὀρθόδοξη πίστη, ἐνάρετη ζωή, δίκαιη κι ἀγαπητικὴ πολιτεία, ξεκινῶντας ἀπὸ μᾶς τοὺς ἴδιους.

Ἐὰν καθημερινῶς ἀγωνιζόμαστε νὰ βιώσομε μέσα μας καὶ γύρω μας τὴν ἐν Χριστῶ ζωὴ καὶ πολιτεία, τότε ὁ Πανάγαθος καὶ παντοδύναμος Θεὸς τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθὸν» (Ρωμ., Η’ 28), ἀσφαλῶς θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ἔχομε κάποια ὁρατὰ ἀποτελέσματα πρὸς ἐνίσχυση γιὰ τὴν συνέχεια τοῦ ἀγῶνος. Δὲν ἀγωνιζόμαστε, λοιπόν, κατ’ ἀρχὰς γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἄλλων ἀλλὰ πρωτίστως γιὰ τὴν ἀλλαγή, τὴν πρόοδο καὶ τὴν σωτηρία ἡμῶν τῶν ἰδίων καὶ ταυτοχρόνως γιὰ τὴν πρόοδο καὶ σωτηρία ὅλων ἐκείνων ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι τὴν ἐπιθυμοῦν. Ἐὰν δὲν ἀγωνιστοῦμε καὶ ἁπλῶς λεγόμαστε Χριστιανοὶ καὶ τὸ πολὺ πολὺ ἐκτελοῦμε καὶ τὰ λεγόμενα θρησκευτικά μας καθήκοντα χωρὶς ἔργα καὶ καρπούς, τότε θὰ εἴμαστε δέντρα φθινοπωρινά, ἄκαρπα καὶ νεκρὰ κουφάρια.

Ὁ ἀγώνας, λοιπόν, φανερώνει ζωὴ καὶ ὕπαρξη. Γι’ αὐτὸ καὶ μεῖς, ὅσο μποροῦμε θὰ ἀγωνιζόμαστε, γιὰ νὰ ὑπάρχουμε μέσα στοῦ Χριστοῦ τὴν ἀγκαλιά, ὅσο κι ἐὰν οἱ ἀδυναμίες μας καὶ τὰ πάθη μας κλωτσοῦν συνέχεια τὴν φιλόστοργη αὐτὴ ἀγκαλιὰ καὶ μᾶς προτρέπουν νὰ σταματήσουμε κάθε ἐπαφὴ μαζί Του καὶ κάθε ἄλλο ἀγῶνα.

Ἄλλωστε, τὸ ὅτι εἴμαστε ἔστω κι αὐτοὶ ποὺ εἴμαστε, δηλαδὴ ἀκόμη ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τὸ ὀφείλομε στὴν δική Του χάρη καὶ στὴν δική Του ἀγάπη. Στὴν βοήθεια αὐτὴν τοῦ Θεοῦ, ἐξάλλου, δὲν ὀφείλεται καὶ ἡ συνέχιση τοῦ ἔργου τῶν «Ἐπάλξεων» καὶ ἄλλων ὀρθοδόξων ἀδελφοτήτων, προσώπων, ἐνοριακῶν φορέων καὶ ἱεραποστολικῶν δραστηριοτήτων, παρὰ τὴν γενικὴ κρίση, τὴν τόση σύγχυση, τὴν τεράστια ἀνεργία, τὴν μεγάλη ἐγκληματικότητα καὶ τὴν πλήρη ἀπογοήτευση;

Ἀντί, λοιπόν, νὰ κλαυθμηρίζομε, να μοιρολογοῦμε, νὰ ὀργιζόμαστε καὶ ν’ ἀγανακτοῦμε ὅλοι ἐναντίον ὅλων, δὲν εἶναι καλύτερα ν’ ἀκολουθήσομε τὸν δρόμο τῆς μετανοίας, τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ πολιτείας καὶ νὰ συνεχίσομε μὲ μεγαλύτερη ὄρεξη τὸν προσωπικὸ καὶ κοινὸ ἀγῶνα γιὰ προσωπική, οἰκογενειακὴ καὶ κοινὴ πρόοδο καὶ σωτηρία; Αὐτό, ὅμως, ποὺ ἐπίσης χρειάζεται εἶναι, ταυτοχρόνως πρὸς τὸν προσωπικό μας ἀγῶνα γιὰ πνευματική, ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ καλλιέργεια, νἀ ἀσκηθοῦμε καὶ στὴν φιλαλληλία, τὴν ἀλληλοβοήθεια, τὴν συναντίληψη καὶ τὴν συνεργασία καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παρούσης δεινῆς καταστάσεως, ποὺ βρισκόμαστε ὅλοι, ἀλλὰ καὶ πρὸς εὕρεση καὶ προώθηση ἀξίων, τιμίων καὶ πιστῶν ἀγωνιστῶν γιὰ τὴν ἀνάληψη εὐρυτέρων ἀγώνων πρὸς ἀπομάκρυσνη τῶν κακοποιῶν στοιχείων, τὴν ἀναχαίτιση τοῦ κακοῦ καὶ τὴν προώθηση τῶν ζωτικῶν θεμάτων, τόσο τῶν προσώπων ὅσο καὶ τῆς κοινωνίας.

Ἀγώνας, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Ἀγώνας καὶ μάλιστα κοινὸς ἀγώνας, γιατὶ μόνον ἔτσι ζοῦμε, ὑπάρχομε καὶ πολιτευόμαστε ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία ὅλων μας.

Β. Τσούπρας

 

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΛΞΕΙΣ Φεβρουαρίου 2013, ἔτος 39ο  (Βλέπε Συνημμένο)

  • Η εφημερίδα μας, εάν επιθυμείτε, θα φτάνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση γεμάτη με χρήσιμα, μορφωτικά, έγκυρα, ενημερωτικά άρθρα για την Ορθοδοξία, την Παιδεία, την Κοινωνία και πολλά άλλα.
  • Ζητείστε τη ΔΩΡΕΑΝ μηνιαία αποστολή της Εφημερίδος Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis@otenet.gr
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε.