Χωρίς κατηγορία

Τελετή Αγιασμού για το νέο εκκλησιαστικό και ακαδημαϊκό έτος

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

email: epalxeis@otenet.gr

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

email: epalxeis@otenet.gr

                                                                                       Ἀθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση

 

Τὴν Κυριακὴ 18 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ τελεστῇ ἁγιασμὸς γιὰ τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος καὶ θὰ ὁμιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Δυσκολίες καὶ προοπτικὲς γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ ἔργου στὴν χώρα μας».

Τὴν ὅλη ἐκδήλωση θὰ πλαισιώσῃ ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων, μὲ ἄσματα ἀφιερωμένα σὲ παιδιὰ καὶ νέους.

 

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν πνευματικὴ αὐτὴν ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε νὰ τονωθῇ τὸ ἠθικὸ ἰδιαιτέρως τῶν νέων πρὸς πολιτιστικὲς καὶ κοινωνικὲς δραστηριότητες, τώρα μάλιστα ποὺ ἐν καιρῷ κρίσεως μελετῶνται ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους μέτρα ποὺ ἀναταράζουν τὴν παιδεία καὶ ἐν γένει τὴν κοινωνικὴ συνοχή.

Εὐελπιστοῦντες στὴν ἀνταπόκρισή σας, διατελοῦμε μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ.

                                                                                 Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

                                                                                    Ἡ Γενικὴ Γραμματέας

                                                                                                                                            Μακρίνα Ράγκα