Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Συλλογικὴ Ἑλληνικὴ Ἀντίσταση (Σ.ΕΛ.ΑΝ.) – Ἱδρυτικὴ Πράξη

Ὡς ἐνσυνείδητοι Ἕλληνες καὶ ἐνεργοὶ πολῖτες, μὴ δυνάμενοι νὰ παρακολουθοῦμε πλέον ὡς θεατὲς τὴν συνεχῶς αὐξανόμενη κοινωνική, ἠθική, πολιτική καὶ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ μαστίζει τὴν χώρα μας, συγκεντρωθήκαμε σήμερα 14 Ὀκτωβρίου 2012 στὴν Ἀθήνα καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς παρεμβάσεις, τὶς προτάσεις καὶ τὶς συζητήσεις ἀποφασίσαμε ὁμοφώνως τὴν ἵδρυση ἀγωνιστικῆς κινήσεως μὲ τὴν ἐπωνυμία «Συλλογικὴ Ἑλληνικὴ Ἀντίσταση» (Σ.ΕΛ.ΑΝ) καὶ μὲ σκοπό:

           A) Τὴν μὲ ὅλα τὰ νόμιμα μέσα σθεναρὴ καὶ συλλογικὴ ἀντίσταση ἔναντι κάθε ἐνέργειας, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἄν προέρχεται, ἡ ὁποία στρέφεται κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας μας, τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, τῆς οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας.

Β) Τὴν ἀκύρωση κάθε νομοθετήματος, συμφωνίας, μνημονίου καὶ κυβερνητικῆς πράξεως, ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὴν ἐθνικὴ ὑποτέλεια, στὴν ἐσωτερικὴ ἀνωμαλία, στὴν οἰκολογικὴ καταστροφὴ καὶ στὴν οἰκονομικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς κερδοσκόπους καὶ ἀπὸ κάθε ξένο ἤ ντόπιο ἐκμεταλλευτικὸ κύκλωμα.
Γ) Τὴν προστασία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπου γῆς, ἀπὸ κάθε ἐξωτερικὴ ἢ ἐσωτερικὴ ἀπειλή, ὡς καὶ ἀπὸ κάθε φανερὴ ἢ κρυφὴ ἐπιβουλή.
Δ) Τὴν βίωση, διάδοση καὶ προάσπιση τῶν ἑλληνοορθοδόξων δημοκρατικῶν, κοινωνικῶν καὶ κοινοτικῶν παραδόσεων.
Ε) Τὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας μας ὡς καὶ τὴν στήριξη κάθε δημιουργικῆς πρωτοβουλίας πρὸς οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη.
ΣΤ) Τὴν τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τῆς νεολαίας γιὰ δημιουργικὲς ἀπασχολήσεις πρὸς ἀποφυγὴ ἀνεπιθύμητων ἐξαρτήσεων καὶ ἀντικοινωνικῶν συμπεριφορῶν.
Ζ) Τὴν συνεργασία μὲ ὅλες τὶς παρεμφερεῖς ἀγωνιστικὲς κινήσεις πρὸς εὐρύτερη συλλογικὴ ἀντίσταση καὶ πρὸς δημιουργία δημοκρατικοῦ καὶ κοινωνικοῦ πολιτικοῦ φορέως, μὲ σκοπὸ τὴν πρόοδο καὶ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος μας.
     Ἡ ἐσωτερικὴ λειτουργία τῆς κινήσεως, τόσο τῆς κεντρικῆς ὅσο καὶ τῶν τοπικῶν ὁμάδων, διέπεται ἀπὸ τὶς γενικὲς διατάξεις περὶ διοικήσεως συλλογικῶν φορέων, τὰ δὲ ἔξοδα θὰ καλύπτονται ἀπὸ ἔκτακτες προαιρετικὲς εἰσφορὲς τῶν μελῶν.
     Στὴν κίνηση μποροῦν νὰ συμμετάσχουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἐνεργοὶ πολῖτες ποὺ δὲν ἀνήκουν σὲ μυστικὲς ἢ ἀντιδημοκρατικὲς καὶ ἀντικοινωνικὲς ὀργανώσεις καὶ θέλουν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου.
 

Ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν συμμετεχόντων
Βέννης Χρῆστος
Kόκκορη Μαγδαληνή
Μπαμπίλης Βασίλειος
Τσούπρας Βασίλειος

Συλλογικὴ Ἑλληνικὴ Ἀντίσταση (Σ.ΕΛ.ΑΝ.)
            Προσωρινὰ γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα,
210 52 31758, 6936 901606