Χωρίς κατηγορία

Προσπάθειες γιὰ συνεργασία

Παρὰ τὶς δυσκολίες οἱ προσπάθειες γιὰ συνεργασία τῶν δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν κινήσεων τῆς χώρας μας συνεχίζονται. Καλὸ θὰ εἶναι νὰ συμφωνήσωμε ὅλοι σὲ κοινὲς θεμελιώδεις ἀρχὲς καὶ σὲ κοινὲς ἐπιδιώξεις.
Α) Θεμελιώδεις ἀρχές
α) Ὁ σεβασμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ περιβάλλοντος.
β) Ἡ στήριξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπου γῆς καὶ ὡς ἔμψυχου δυναμικοῦ καὶ ὡς κυριαρχικῆς ἐπικράτειας καὶ ὡς πολιτισμικοῦ διαχρονικοῦ θησαυροῦ.
γ) Ἡ εὐρύτατη ἐφαρμογὴ τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν.

Παρὰ τὶς δυσκολίες οἱ προσπάθειες γιὰ συνεργασία τῶν δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν κινήσεων τῆς χώρας μας συνεχίζονται. Καλὸ θὰ εἶναι νὰ συμφωνήσωμε ὅλοι σὲ κοινὲς θεμελιώδεις ἀρχὲς καὶ σὲ κοινὲς ἐπιδιώξεις.
Α) Θεμελιώδεις ἀρχές
α) Ὁ σεβασμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ περιβάλλοντος.
β) Ἡ στήριξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπου γῆς καὶ ὡς ἔμψυχου δυναμικοῦ καὶ ὡς κυριαρχικῆς ἐπικράτειας καὶ ὡς πολιτισμικοῦ διαχρονικοῦ θησαυροῦ.
γ) Ἡ εὐρύτατη ἐφαρμογὴ τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν.
δ) Ἡ κοινωνικὴ συνεργασία μακρυὰ ἀπὸ κεφαλαιοκρατικὲς ἢ μαζικοκρατικὲς πρακτικές.
ε) Ἡ κοινοτικὴ διάρθρωση τῆς λειτουργίας τοῦ τόπου.
Β) Ἐπιδιώξεις
α) Ἡ ἀναστολὴ πληρωμῆς τοῦ χρέους.
β) Ἡ βεβαίωση τοῦ ὕψους καὶ τῆς ὑφῆς τοῦ χρέους.
γ) Ἡ κινητοποίηση τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ.
δ) Ἡ κινητοποίηση τῶν πολλαπλῶν Φιλελλήνων διὰ τῆς παροχῆς πρὸς αὐτοὺς δελτίου φιλελληνικῆς ἰδιότητος μὲ κάποιες διευκολύνσεις καὶ μὲ τὴν καταβολὴ ἀπὸ αὐτοὺς κάποιας συνδρομῆς.
ε) Τὴν ἔκδοση ὁμολόγων ἰσοπόσων πρὸς τὶς μονάδες τοῦ εὐρὼ πρὸς ἐσωτερικὴ χρήση.
στ) Τὴν ἴδρυση κοινωνικῆς τραπέζης πρὸς διευκόλυνση τῶν ἀπόρων δανειοληπτῶν καὶ πρὸς ἀποφυγὴ τῆς ἁρπαγῆς τῶν περιουσιῶν των ἀπὸ ξένα ἢ ντόπια ἐκμεταλλευτικὰ κέντρα.
ζ) Τὴν σύσταση τοπικῶν ἀλληλοβοηθητικῶν ὁμάδων πρὸς κοινὴ δράση καὶ συναντίληψη, στὴν λειτουργία τῶν ὁποίων πολλαπλῶς μποροῦν νὰ συμβάλλουν οἱ κατὰ τόπους ἐνορίες, φτάνει νὰ υἱοθετήσουν τὴν ὀργανωμένη δράση καὶ ὄχι μόνον τὴν ἐλεημοσυνιακὴ τακτική. Ἀπὸ τὶς ὁμάδες αὐτὲς θὰ προέλθουν ἱκανὰ πολιτικὰ πρόσωπα γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου.
Ἐννοεῖται ὅτι οἱ ὡς ἄνω βάσεις καὶ ἐπιδιώξεις ἐπιδέχονται βελτιώσεις καὶ συμπληρώσεις.

Πληροφορίες καὶ προτάσεις: E. X E. , Ζήνωνος 3, τηλ.: 210 5231758, κινητό: 6936 901606,
e-mail: btsoupras@gmail.com.