Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Μπροστά στὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου, νὰ ἀποφασίσωμε ἐπιτέλους μὲ ποιούς εἴμαστε, μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο ἤ μὲ τοὺς σταυρωτὲς;

Ὁ Σταυρὸς καὶ οἱ ἐπιλογές μας

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ φτάσαμε στὸ τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Στὶς ἐκκλησιές μας ξαναψάλλεται «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός». Πράγματι, ἐφέτος ὁ Νυμφίος ἔρχεται μέσα σὲ μαύρη καὶ θεοσκότεινη νύχτα. Αὐτὸ εἶναι βέβαιο. Ἀβέβαιο, ὅμως, εἶναι ἐὰν ὁ θεῖος Νυμφίος, ὁ Σωτήρας μας, ὁ βασιλιάς μας, ὁ Πανανθρώπινος Λυτρωτὴς βρίσκει τὸν καθένα μας γρηγοροῦντα ἤ ραθυμοῦντα, γιατὶ ἀπὸ τὴν στάση μας, ἀπὸ τὴν ἐπιλογή μας αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας.

Ὁ Σταυρὸς καὶ οἱ ἐπιλογές μας

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ φτάσαμε στὸ τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Στὶς ἐκκλησιές μας ξαναψάλλεται «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός». Πράγματι, ἐφέτος ὁ Νυμφίος ἔρχεται μέσα σὲ μαύρη καὶ θεοσκότεινη νύχτα. Αὐτὸ εἶναι βέβαιο. Ἀβέβαιο, ὅμως, εἶναι ἐὰν ὁ θεῖος Νυμφίος, ὁ Σωτήρας μας, ὁ βασιλιάς μας, ὁ Πανανθρώπινος Λυτρωτὴς βρίσκει τὸν καθένα μας γρηγοροῦντα ἤ ραθυμοῦντα, γιατὶ ἀπὸ τὴν στάση μας, ἀπὸ τὴν ἐπιλογή μας αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας.

Ἀσφαλῶς, «Τὰ Πάθη τὰ Σεπτὰ» εἶναι φῶτα σωστικὰ καὶ λυτρωτικὰ γιὰ ὅλους. Φωτίζονται, ὅμως, καὶ σώζονται ὅσοι «ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου» φωτίζονται καὶ ἁγιάζονται, ἐνῶ ὅποιος μαζὶ μὲ τὸν Ἰούδα «φιλαργυρίᾳ νοσήσας» σκοτίζεται, ἀπώλεται. Γι’ αὐτό, ὅσοι καὶ ὅσες κατὰ τὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου, «εἱστήκεσαν παρὰ τῷ Σταυρῶ», εἶδαν καὶ γεύτηκαν τὴν Ἀνάσταση. Ὅσοι, ὅμως, εἴτε ἀποφάσισαν τὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου εἴτε κραύγαζαν τὸ «Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον Αὐτόν», εἴτε «διερχόμενοι ἐβλασφήμουν» καὶ ἔμειναν ἀμετανόητοι, οὔτε τὴν Ἀνάσταση εἶδαν οὔτε τὴν ζωὴ τῆς αἰωνιότητος χαίρονται.

Μπροστά, λοιπόν, στὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου πρέπει, ἐπιτέλους, νὰ ἀποφασίσωμε ἐπιτέλους μὲ ποιούς εἴμαστε, μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ τοὺς φίλους Του «παρὰ τῷ Σταυρῷ» ἤ μὲ τοὺς σταυρωτὲς καὶ τὰ φανερὰ ἤ μυστικὰ ὄργανά των. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἔνταξή μας πρὸς τὸν ἐν Χριστῷ τρόπο ζωῆς καὶ πολιτείας πρέπει νὰ συνοδεύεται μὲ τὴν ἀνάλογη βίωση καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ καθολικοῦ περιεχομένου τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων τοῦ Κυρίου, γιατὶ «πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι».

Ἄλλωστε, οἱ συνέπειες τῶν ἀνθρώπινων ἐπιλογῶν εἶναι φανερὲς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Στὸ σταυροδρόμι τῆς ζωῆς βρέθηκε καὶ ὁ ἥρωας Ἡρακλῆς καὶ ἔπρεπε νὰ ἐπιλέξῃ ἀνάμεσα στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν κακία καὶ αὐτὸς ἐπέλεξε τὴν ἀρετή, γι’ αὐτὸ καὶ ἔγινε ἥρωας καὶ ξακουστός. Τὸ ἴδιο σπουδαῖοι ἔγιναν καὶ ὅσοι ἐπέλεξαν τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ κοινὸ καλό, ὅπως ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης, ὁ Σωκράτης, οἱ Ἀπόστολοι καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν μαρτύρων. Ἀντιθέτως, χάθηκαν ὅσοι ἐπέλεξαν τὸν δρόμο τοῦ Ἰούδα καὶ τῶν ἑκάστοτε ἐκμεταλλευτικῶν κυκλωμάτων, ὅπως ὁ Ἐφιάλτης, ὁ Πηλιογούσης, ὁ Νανάκος καὶ ὅσοι Ἕλληνες πολιτικοὶ εἶναι ξενόφρονες καὶ ξενόδουλοι καὶ ὁδήγησαν τὴν χώρα μας στὸ σκοτάδι τῆς ἀσέληνης νυχτιᾶς.

Χάνονται, ὅμως, τὸ ἴδιο καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι, τὰ ἑκατομμύρια δηλ. τῶν συμπολιτῶν μας ποὺ εἴτε ἀπὸ ἀφέλεια εἴτε ἀπὸ μικροσυμφέροντα εἴτε ἀπὸ μωροφιλοδοξίες εἴτε ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐπηρεασμὸ συντάσσονται μὲ τοὺς Σταυρωτὲς τῆς ἀνθρωπότητος καὶ μὲ τοὺς ἐκμεταλλευτὲς τῆς χώρας μας. Ἀλήθεια, σκεφτήκαμε ποτὲ πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ 94% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας νὰ εἴμαστε ὀρθόδοξοι καὶ ὅμως νὰ ἐκλέγομε πολιτικοὺς ποὺ εἶναι ξένοι καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ἀντίθετοι πρὸς τὸν ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς καὶ πολιτείας;

Ἄρα, ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐπιλέγουν ἄχρηστους καὶ ἄχριστους πολιτικούς, χωρὶς δυστυχῶς κἂν νὰ ὑποπτεύωνται ὅτι εἶναι συνεργάτες τοῦ Ἰούδα, τοῦ Πηλιογούση καὶ τοῦ Νανάκου, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ χώρα μας πάει στὸ βάραθρο. Πόσες φορές, ἀκόμα καὶ στὶς μέρες μας, δὲν ἔβαλαν ὑποψηφιότητα τίμιοι Ἕλληνες, μορφωμένοι καὶ ἀξιόλογοι, μὲ ὄρεξη γιὰ δράση καὶ ὁ ὀρθόδοξος λαὸς τοὺς ἀπέρριψε, προτιμῶντας μασσόνους, μαρξιστές, ξενόδουλους καὶ ἀρνητὲς τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν τοῦ τόπου, ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τῶν ἀντίχριστων Ἑβραίων, ποὺ ἐπέλεξαν τὸν ληστὴ Βαραβᾶ ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπο Σωτῆρα. Καὶ ὕστερα παραπονιόμαστε, γιατί φτάσαμε σ’ αὐτὸ τὸ κατάντημα.

Ἐμπρός, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἐσταυρωμένος Σωτήρας μας ἔρχεται καὶ φέτος, ἐν μέσῳ τῆς ζοφερῆς μας νύχτας. Θὰ ἀνανήψουμε, ἐπιτέλους, νὰ Τὸν ὑποδεχτοῦμε καὶ νὰ προετοιμαστοῦμε καταλλήλως μὲ σωστὲς ἐπιλογές, ὥστε νὰ μᾶς εὕρῃ «γρηγοροῦντας» καὶ ὄχι «ραθυμοῦντας»; Θὰ συνετιστοῦν ἐπιτέλους οἱ τίμιοι ἄνθρωποι καὶ καλοὶ καὶ ἔμπειροι Χριστιανοὶ νὰ ἐπιλέξουν τὴν συνεργασία καὶ τὴν ἑνότητα ἀντὶ τῆς ἀτομικῆς προβολῆς, γιὰ νὰ δώσουν στὸν λαὸ μιὰ ἑνιαία πρόταση ζωῆς καὶ προόδου;

Ἄς ἐλπίσομε ὅτι καὶ μεῖς, οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, θὰ ἐπιλέξομε τὸν ἐν Χριστῷ τρόπο ζωῆς καὶ πολιτείας καὶ τὴν ἀλληλοβοήθεια καὶ ὄχι τὴν ἀλληλοεξόντωση, ὥστε νὰ ἀντέξομε τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν καὶ νὰ ἐκλέξομε μὲ τὴν ψῆφο μας στὶς ἐρχόμενες ἐκλογὲς τίμιους, δίκαιους, πιστοὺς καὶ ἱκανοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ βοηθήσουν τὴν χώρα νὰ βγῇ ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν στὴν πρόοδο καὶ στὴν σωτηρία.

Καλὴ Ἀνάσταση!

Β. Τσούπρας