Ἐκδηλώσεις

Λόγος & Πράξη στὴν Καθολικὴ Ὀρθοδοξία, Τετάρτη 16/10/2013

Τὴν Τετάρτη 16 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ θὰ λάβῃ χώρα Ἑσπερίδα-Ἀφιέρωμα στὸν Ἀπόστολο & Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ μὲ γενικὸ θέμα:

Λόγος & Πράξη στὴν Καθολικὴ Ὀρθοδοξία

Τὴν Τετάρτη 16 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ θὰ λάβῃ χώρα Ἑσπερίδα-Ἀφιέρωμα στὸν Ἀπόστολο & Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ μὲ γενικὸ θέμα:

Λόγος & Πράξη στὴν Καθολικὴ Ὀρθοδοξία

                                     Εἰσηγητές Γ. Μεταλληνός, τέως Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

                                                          Σ. Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

                                                       Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος

Είσοδος Ελεύθερη.