Ἐκδηλώσεις

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΗΡΙΩΝ

Ἡ Ὀρθοδοξία ἐν μέσῳ θηρίων
 
Τετάρτη 3 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια
 
Ὁμιλητὴς : Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος.
 
Θὰ ἀποκαλυφθοῦν τὰ σύγχρονα τρία θηρία τῆς Ἀποκαλύψεως 
(τοῦ οὐρανοῦ, τῆς ξηρᾶς καὶ τῆς θαλάσσης) 
καὶ θὰ προταθοῦν μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή των.  
 

Ἡ Ὀρθοδοξία ἐν μέσῳ θηρίων
 
Τετάρτη 3 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια
 
Ὁμιλητὴς : Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος.
 
Θὰ ἀποκαλυφθοῦν τὰ σύγχρονα τρία θηρία τῆς Ἀποκαλύψεως 
(τοῦ οὐρανοῦ, τῆς ξηρᾶς καὶ τῆς θαλάσσης) 
καὶ θὰ προταθοῦν μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή των.  
 
                                            Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 
 
Στὴν ἴδια αἴθουσα, τὴν ἴδια ὥρα, τὴν Τετάρτη 10/7 θὰ γίνῃ σύσκεψη γιὰ εὕρεση τρόπου συνεργασίας ὅλων τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου, προσώπων & ἀδελφοτήτων, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς καταστρεπτικῆς κρίσεως. 
Ἡ συμμετοχὴ ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.
 
 
Πληροφορίες γιὰ τὶς συγκεντρώσεις καὶ γιὰ τὰ λοιπὰ προγράμματα:
          Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606