Ἐκδόσεις,  Φύλλα ἐφημερίδας

Επάλξεις ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 (ΑΡ.Φ.645 ΕΤΟΣ 39ο)

 Μόρφωση καὶ μεταμόρφωση

      «Ὡς χαρίεν ἐστὶν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος εἶ», λέγει ἕνας ἀρχαῖος συγγραφεύς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Ἕνας ἄλλος ὅμως ἀρχαῖος ἀντιθέτως λέγει: «θηρίον ἄνθρωπος πάντων θηρίων θηριωδέστερον». Ποιός ἀπὸ τοὺς δύο ἄραγε νά ‘χει δίκιο; Ἡ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι ἔχουν δίκιο καὶ οἱ δύο.
       Πράγματι ὁ ἄνθρωπος, τὸ κόσμημα τοῦ κόσμου, τὸ ἔλλογο καὶ ἔμψυχο αὐτὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι «χαρίεν» πλάσμα, ὅταν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη μορφὴ διαθέτει καὶ ἐνάρετη ψυχὴ καὶ προσπαθεῖ νὰ μορφώςῃ καὶ νὰ διαμορφώςῃ τὴν ψυχή του μὲ ἀρετές, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξασφάλιση ὄχι μόνον τοῦ ζῆν ἀλλὰ καὶ τοῦ εὖ ζῆν καὶ τοῦ ἀεὶ ζῆν. Τότε εἶναι πράγματι χαριτωμένος, κορωνίδα τῆς κτίσεως καὶ χρήσιμος γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους.
     Ὅταν ὅμως, παρὰ τὴν ἀνθρώπινη μορφή του, τὸ προικισμένο μὲ τόσα χαρίσματα αὐτὸ πλάσμα δὲν μορφώνει τὴν ψυχή του σύμφωνα μὲ τὸν σκοπὸ τῆς δημιουργίας του ἀλλὰ παραμορφώνει τὸν ἐσωτερικό του κόσμο μὲ φθόνο, κακία, ἀδικία, πλεονεξία καὶ φιλαυτία, τότε γίνεται θηρίο καὶ μάλιστα πάντων τῶν θηρίων θηριωδέστερος. Γίνεται τίγρης ὅπως ὁ Νέρων, ἁρπακτικό, ὅπως ὁ Καλιγούλας, ἀλόγιστος, ὅπως ὁ Κόμμοδος, νηπιοκτόνος, ὅπως ὁ Ἡρώδης καὶ ὕαινα, ὅπως ὁ Χίτλερ.
      Γι’ αὐτό, ὁλόκληρη ἡ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλὰ καὶ ἡ σοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἐπιδιώκουν τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ ἐγγενῆ κτηνώδη καὶ θηριώδη στοιχεῖα καὶ τὴν διαμόρφωση ἑνὸς ἐνάρετου χαρακτῆρος, ποὺ νὰ θυμίζει πάνω στὴν γῆ τὸν δημιουργό, νὰ σέβεται τ’ ἄλλα συν-δημιουργήματα καὶ νὰ προστατεύει γενικῶς ὅλη τὴν φύση.
      Ἔτσι, κατώρθωσαν πολλοὶ ἐνάρετοι ἄνθρωποι νὰ γίνουν χαριτωμένοι, κόσμιοι καὶ δημιουργικοί, ὅπως οἱ προφῆτες καὶ οἱ ἄλλοι ἔνθεοι ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ δίκαιος Ἀριστείδης, ἡ καρτερικὴ Πηνελόπη, ὁ φιλόπατρις Θεμιστοκλῆς, ὁ σοφὸς Σόλων καὶ τόσοι ἄλλοι ἐνάρετοι ἄνθρωποι τῆς ἀρχαιότητος. Αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν ἄνθρωπο ἔρχεται ὁ Χριστός μας ὄχι ἁπλῶς νὰ τὸν μορφώσῃ πάλι στὸ ἀρχαῖο κάλλος ἀλλὰ νὰ τὸν μεταμορφώσῃ μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη δόξα, ποὺ νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀντανακλᾶ γύρω του τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης. ΚΑὶ δὲν μεταμορφώνει μόνον τοὺς εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετους ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ μιὰ εὐρύτερη ἀναμόρφωση καὶ μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὥστε ὁ πρώην διώκτης νὰ γίνῃ διαπρύσιος κήρυκας, ἡ πολύανδρος γυναῖκα νὰ γίνῃ ἰσαπόστολος, ὁ ἐγκληματικὸς μάγος ἅγιος καὶ καταλύτης τῆς μαγείας, ὁ ἁμαρτωλὸς διανοούμενος φλογερὸ παράδειγμα τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως καὶ ἡ σκοτεινὴ πόρνη λαμπερὸ ἀστέρι τῆς ἐρήμου.


       Ἄρα, γιὰ νὰ μὴν εἶναι ὁ ἄνθρωπος πάντων τῶν θηρίων θηριώτερος καὶ νὰ εἶναι πάντοτε χαριτωμένος καὶ δημιουργικός, χρειάζεται συνεχὴς μόρφωση, ἀναμόρφωση καὶ πρὸ πάντων μεταμόρφωση. Ἡ διαδικασία αὐτὴ δὲν εἶναι ὠφέλιμη γιὰ τὸν ἄνθρωπο μόνον ὡς πρόσωπο ἀλλὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὡς κοινωνία. Ἡ προσπάθεια βεβαίως αὐτὴ καὶ ὡς πρὸς τὰ ἐπιμέρους πρόσωπα καὶ ὡς πρὸς τὴν κοινωνία εἶναι πράγματι ἐπίπονη, διαρκὴς καὶ ἐπίμονη. Σ’ αὐτὴν δὲ πρέπει νὰ πρωτοστατήσουν οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, κληρικοί, θεολόγοι, μοναχοί, διδάσκαλοι, συγγραφεῖς καὶ ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες, γιατὶ «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζόμενη ἀρετῆς πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται».
        Δυστυχῶς, ὅμως, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές καὶ πρὸ παντὸς στὶς ἡμέρες μας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἐργάτες τῆς μορφώσεως, ἀναμορφώσεως καὶ μεταμορφώσεως ἀνθρώπων καὶ λαῶν, οἱ περισσότεροι διανοούμενοι περὶ ἄλλα τυρβάζονται καὶ παραμόρφωση καὶ ὄχι μεταμόρφωση προξενοῦν. Μερικοί, μάλιστα, ἀπ’ ὅλους τοὺς κλάδους, ὄχι ἁπλῶς δὲν ἐργάζονται γιὰ τὴν μόρφωση καὶ μεταμόρφωση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἐλαχιστοποίηση τῶν θηριωδῶν παρεκτροπῶν τῶν ἀνθρώπων ἀλλά, προσποιούμενοι τοὺς ἀναμορφωτές, διαπράττουν οἱ ἴδιοι, ἄν καὶ κάπως κεκαλυμμένοι, τέτοιες θηριωδίες καὶ τέτοιες κτηνωδίες, ποὺ θὰ τὶς ζήλευαν καὶ ὅλες οἱ ἀλώπεκες καὶ ὅλα τ’ ἁρπακτικὰ καὶ τρωκτικὰ τοῦ κόσμου. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ ζημιὰ δὲν εἶναι μόνον ἀπὸ τὸ κακὸ ποὺ προξενοῦν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν σκανδαλισμὸ καὶ τὴν ἀπογοήτευση ποὺ ἐπιφέρουν στὸν λαό.
        Ἀλήθεια, πόσο κακὸ ἔχουν κάνει στὴν χώρα μας οἱ διάφοροι πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι, ὄντες ὄργανα μυστικῶν καὶ ξένων ὀργανώσεων ἤ ἀθεϊστικῶν κινήσεων, καμώνονται ὅτι ἐργάζονται γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ τόπου. Πόση σύγχυση δὲν ἔχουν δημιουργήσει στὴν μαθητιῶσα νεολαία οἱ ἄφρονες ἐκπαιδευτικοὶ μὲ τὰ ἀντιεπιστημονικὰ καὶ προπαγανδιστικά των κηρύγματα; Ἀλλὰ καὶ μεῖς οἱ γονεῖς πόσες φορὲς δὲν πικραίνομε τα παιδιά μας μὲ τὸν ἀσύνετο καὶ καταναλωτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ πολιτείας μας; Γιατί ὁ ἀντίχριστος δεσποτισμὸς καὶ ὁ ἑωσφορικὸς αὐταρχισμὸς κάνουν λιγότερο κακό;
       Εἶναι καιρός, λοιπόν, ὅσοι τουλάχιστο πονᾶμε αὐτὸν τὸν τόπο καὶ στενοχωριόμαστε γιὰ τὸ κατάντημα ὅλων μας, πολιτικῶν καὶ πολιτῶν, νὰ ἀκολουθήσομε τὴν ἀναμορφωτικὴ διαδικασία τῆς ἑλληνοορθοδοξίας καὶ πολεμῶντας καθημερινὰ τὸ μικρὸ ἤ τὸ μεγάλο θηρίο ποὺ ὁ καθένας τρέφει μέσα του νὰ ἐρχόμαστε συνεχῶς σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστό, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς ἁγίους, διὰ μέσου τῶν σοφῶν συγγραμμάτων, τῆς ἁγίας των ζωῆς καὶ πρὸ παντὸς τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ πλουτιζόμαστε συνεχῶς μὲ περισσότερη μόρφωση, ἀναμόρφωση καὶ μεταμόρφωση. Ὁ ἀγῶνας ἀυτός, ὅπως εἴπαμε, πρέπει νὰ εἶναι ἀγώνας ζωῆς καὶ μάλιστα ὄχι ἀτομικός ἀλλὰ κοινός, συνεργατικός, ἀλληλοβοηθητικός, γιατὶ «ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ἰσχυρά».
        Ἄς γίνουν οἱ φετεινὲς ἑορτὲς τοῦ Αὐγούστου, τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγιᾶς μας καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τοῦ Προδρόμου καὶ Μάρτυρος, εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κτηνωδιῶν καὶ θηριωδιῶν καὶ ἀφορμὴ γιὰ τὴν συνεχῆ μόρφωση, ἀναμόρφωση καὶ μεταμόρφωση ὅλων μας. Χαριτωμένους καὶ ὄχι παραμορφωμένους χρειάζεται ὁ τόπος γιὰ γονεῖς, δασκάλους, πολιτικοὺς καὶ κληρικούς, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐργαστοῦν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία λαοῦ.

Βασ. Τσούπρας

  • Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο για να διαβάσετε όλη την εφημερίδα του μηνός Αυγούστου.
  • Ζητείστε τη  ΔΩΡΕΑΝ  μηνιαία σας συνδρομή στην Εφημερίδα Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis@otenet.gr.
  • Μπορείτε να διακόψετε τη δωρεάν συνδρομή σας για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και επισκεπτών μας ΔΕΝ πωλούνται, ΔΕΝ ενοικιάζονται και ΔΕΝ παρέχονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.