Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Ψήφισμα ἑνότητος καὶ συνεργασίας

Ψήφισμα ἑνότητος καὶ συνεργασίας

    Πρὸς ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινοὺς ἀγῶνες     

Σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2012 οἱ συνελθόντες στὴν Ἀθήνα σὲ γενικὴ σύσκεψη πρὸς ἐξεύρεση τρόπων ἀντιμετωπίσεως τῆς δεινῆς καταστάσεως, στὴν ὁποία εὑρίσκεται ἡ χώρα μας, μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς προτάσεις ἀποφασίζουμε ὁμοφώνως καὶ ψηφίζουμε τὰ παρακάτω:

  • Ἐκφράζομε τὴν ἀγανάκτησή μας γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀπαθλίωση καὶ γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀποσύνθεση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
  • Καταγγέλομε τὴν ἀσύνετη τακτικὴ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου ὡς κύρια αἰτία τῆς τωρινῆς συμφορᾶς τοῦ τόπου μας.
  • Ἐναντιούμεθα πρὸς κάθε νέα καταστρεπτικὴ ἐνέργεια τῶν πολιτικῶν, ποὺ θίγει τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ὁδηγεῖ σὲ οἰκονομικὴ ὑποδούλωση τοῦ λαοῦ.
  • Καλοῦμε κάθε τίμιο ἄνθρωπο καὶ ἐνεργὸ πολίτη σὲ ἑνότητα καὶ συνεργασία γιὰ ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινοὺς ἀγώνες πρὸς ἀποτροπὴ νέων δεινῶν καὶ ἀπομάκρυνση ὅλων τῶν ὑπαιτίων.
  • Προτείνομε τὸν σχηματισμὸ τοπικῶν ὁμάδων ἀλληλεγγύης καὶ συνεργατικῆς δράσεως.
  • Προτείνομε ἐπίσης τὴν συνεργασία τῶν ὑγιῶν κοινωνικοπολιτικῶν δυνάμεων, προσώπων καὶ κινήσεων, πρὸς σχηματισμὸ ἑνὸς ἀξιόπιστου κοινωνικοπολιτικοῦ φορέως γιὰ τὴν ἀποτροπὴ χειροτέρων δεινῶν καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία.
  • Κάνουμε ἔκκληση στοὺς πνευματικοὺς λειτουργοὺς τοῦ τόπου νὰ μεριμνήσουν περισσότερο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν δεινῶν καὶ νὰ προτρέψουν τοὺς τιμίους καὶ ἄξιους πολῖτες νὰ πρωτοστατήσουν μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες στὴν ἐξυγίανση τοῦ ὅλου κρατικοῦ μηχανισμοῦ, στὴν ἀπομάκρυνση καὶ τιμωρία τῶν ὑπαιτίων, στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ζωτικῶν προβλημάτων τοῦ λαοῦ καὶ στὴν ἐπίτευξη τῆς κοινῆς προόδου.
  • Τέλος, δηλώνομε ὅτι εἴμαστε ἀνοικτοὶ σὲ κάθε συνεργασία ποὺ ἀποσκοπεῖ στὸ κοινὸ καλὸ καὶ στὴν κοινὴ σωτηρία.

Γιὰ τοὺς συμμετέχοντες

Β. Μπαμπίλης

Μ. Κόκκορη

Β. Τσούπρας

Τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 5230948, 6936 901606