Γενικά,  Φύλλα ἐφημερίδας

Ἐν μέσῳ ἀκανθῶν…στὴν λαμπροφόρα Ἀνάσταση

Δύσβατη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, δύσβατη καὶ τραχιὰ εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς προόδου καὶ σωτηρίας. Εἶναι μάλιστα ὁδὸς ἀνηφορικὴ καὶ γεμάτη ἀπὸ ἀγκάθια καὶ τριβόλους, εἶναι δρόμος μετ’  ἐμποδίων. Εἶναι τόσο δύσκολη πού, γιὰ νὰ τὴν ἀκολουθήσῃ κάποιος, διστάζει, καί, ἂν τὴν ἀκολουθήσῃ, δυσκόλως τερματίζει.

Οἱ δυσκολίες της ἀρχίζουν, πρὶν ἀκόμα κάποιος τὴν ἀκολουθήσῃ. Πρέπει δηλαδὴ νὰ τὴν γνωρίσῃ κάποιος καὶ νὰ τὴν ἐπιλέξῃ μέσα ἀπὸ ἄλλες πορεῖες, γιατί, ὅπως λέει καὶ τὸ λαϊκὸ ἆσμα, μὲς τὴν ζωὴ δρόμοι ἀνοίγονται πολλοί. Σ’ αὐτὸ τῆς ζωῆς τὸ σταυροδρόμι, ποὺ δρόμοι ἀνοίγονται πολλοί, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ διαλέξῃ κανεὶς τὸν σωστὸ δρόμο.

Τὴν δυσκολία αὐτὴ τὴν εἶχαν ἤδη ἐπισημάνει οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι μὲ τὸν μῦθο τοῦ Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος βρέθηκε νέος ἀκόμη σὲ αὐτὸ τὸ σταυροδρόμι καὶ ἀνοίγονταν μπροστά του ὁ δρόμος τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας. Ὅπως γνωρίζομε, ὁ μυθικὸς νέος ἐπέλεξε τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς, παρὰ τὰ τόσα ὄμορφα καὶ τερπνὰ ποὺ τοῦ ἔταζε ἡ κακία. Γι’ αὐτό καὶ ἡ ζωή του ἦταν ἕνας ἀδιάκοπος δρόμος μὲ ἐμπόδια, μιὰ ὁδὸς πλήρης ἀκάνθων καὶ τριβόλων ἀλλὰ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγινε καὶ μεγάλος ἥρωας, ὁ θρυλικὸς ἥρωας ὅλης τῆς ἀρχαιότητας. Τὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς ὅμως ἀκολούθησαν καὶ οἱ τρεῖς παῖδες καὶ ἄλλοι πολλοὶ νέοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ὅλης τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος ἀλλὰ καὶ τὰ ἑκατομμύρια νέων καὶ νεανίδων μαρτύρων τοῦ χριστιανικοῦ, τοῦ πολύαστρου χριστιανικοῦ οὐρανοῦ.

Ἡ ἐπιλογὴ λοιπὸν τοῦ δρόμου τῆς ζωῆς εἶναι πράγματι δύσκολη, γιατὶ ὁ νέος, καὶ μάλιστα στὴν σύγχρονη ἐποχή μας, βομβαρδίζεται συνεχῶς ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια καὶ φανταχτερὰ θέλγητρα τῆς φιληδονίας, τῆς φιλαργυρίας καὶ τῆς φιλοδοξίας καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὰ γλυκόηχα καλέσματα τῶν πολυποίκιλων σειρήνων τῆς μάταιης χαρᾶς καὶ ἡδονῆς.

Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ γίνεται ἀκόμα δυσκολότερη, ὅταν οἱ γονεῖς καὶ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ἀνέμυαλης καὶ καταναλωτικῆς ζωῆς καὶ ἀποτρέπουν τοὺς νέους ἀπὸ τὴν ἀκολούθηση τῆς μετρημένης ζωῆς καὶ δίκαιης πολιτείας, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι, ὅποιος πάει μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, καταστρέφεται καὶ ὅποιος δὲν ἀγωνίζεται γιὰ τὸ ἀτομικό του συμφέρον στὶς ἡμέρες μας δὲν προκόβει. Οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι συμβουλάτορες τῶν νέων εἶναι οἱ κερδοσκόποι δημοσιογράφοι, οἱ ἀνεύθυνοι πολιτικοὶ καὶ οἱ ὑπερπροστατευτικοὶ ἢ ἀδιάφοροι γονεῖς καὶ κηδεμόνες.

Ἔστω, ὅμως, παρὰ τὰ φανταχτερὰ θέλγητρα καὶ τὶς πολυάριθμες σειρῆνες, μερικοὶ νέοι ἀποφασίζουν καὶ ἐπιλέγουν τὴν δύσβατη καὶ ἀνηφορικὴ ὁδὸ τῆς προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς προόδου καὶ σωτηρίας. Οἱ δυσκολίες ποὺ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐξάνονται καὶ πολλαπλασιάζονται συνεχῶς. Συναντοῦν ἀγκάθια καὶ τριβόλους, ἀγκάθια ἀπὸ συγγενεῖς, ἀπὸ φίλους, ἀπὸ προϊσταμένους καὶ ὑφισταμένους καὶ πρὸ παντὸς ἀγκάθια ἀπὸ τὴν ἀντίχριστη καὶ ἀπάνθρωπη κρατικὴ ἐξουσία. Ἐδῶ, πρέπει νὰ διευκρινίσουμε ὅτι πάντοτε ἡ ζωὴ τῶν τιμίων ἐργατικῶν καὶ σωφρόνων ἀνθρώπων ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἀντιξοότητες, διώξεις καὶ βάσανα.

Στὴν ἐποχή μας, ὅμως, οἱ ἀντιξοότητες αὐτὲς καὶ οἱ δυσχέρειες δὲν προέρχονται μόνον ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ φανερὰ διώκουν τὴν ἀρετή, τὴν καλωσύνη, τὴν σωφροσύνη, τὴν εἰρήνη, τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀνθρωπιὰ ἀλλὰ ἀπὸ σκοτεινὰ καὶ ἐκμεταλλευτικὰ κέντρα, τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται ὡς προασπιστὲς τῆς εἰρήνης, τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς γνώσεως καὶ τῆς προόδου. Γνωστά, πλέον, εἶναι τὰ ἀπάνθρωπα ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντι ορθόδοξα κινήματα τῶν λεγόμενων προοδευτικῶν διαφωτιστῶν, τῶν ἀπελευθερωμένων διανοητῶν, τῶν φωτισμένων –λουμινάτοι- πνευματιστῶν (ἢ μᾶλλον σατανιστῶν), τῶν πάσης φύσεως παραψυχολόγων, ἀστρολόγων, νεοπαγανιστῶν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ψευτοκουλτουριάρηδων.

Ὅλοι αὐτοί, ἐγκαταλείποντας τὴν παλαιὰ μέθοδο τῆς ἀπευθείας ἐχθρότητος κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ γενικῶς κατὰ τοῦ ἐνάρετου τρόπου ζωῆς καὶ πολιτείας, ἀκολουθοῦν πλέον τὴν μέθοδο τῆς συγχύσεως, τῆς νοθεύσεως τῆς ἀληθείας, τῆς παραποιήσεως τῆς ὀρθῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἁλώσεως ὄχι μόνον τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ πολιτείας ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ μάλιστα τῆς ψυχῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων. Γνωστό, ἄλλωστε, εἶναι τὸ παράδειγμα τῶν αἱρετικῶν τῆς Δύσεως, οἱ ὁποῖοι τόσο νόθευσαν τὸν χριστιανισμό, ὥστε χριστιανισμὸς στὴν Δύση νὰ θεωροῦνται τὰ ἐγκλήματα τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ προτεσταντισμοῦ, ποὺ παρομοιάζονται μὲ τὰ ἀνοσιουργήματα τῶν μεγάλων τυράννων τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, γιατὶ ὅλα τὰ ἐκμεταλλευτικὰ κυκλώματα ὑφίστανται μεγάλη ζημιὰ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη μετρημένων καὶ ἐνάρετων ἀνθρώπων, γιατὶ ἕνας σωστὸς ἄνθρωπος δὲν μεθᾷ, δὲν ντύνεται μὲ πολυτέλεια, δὲν καταναλώνει ἄχρηστα ὑλικά, δὲν ἀσχολεῖται συνεχῶς μὲ τὶς σαρκικὲς ἀπολαύσεις, δὲν καταναλώνει πολλὰ προφυλακτικά, δὲν καπνίζει οὔτε πίνει ναρκωτικά, ἆρα δὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς πλουτοκράτες, δὲν μάχεται κατὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ζημιώνει τὸ ἐμπόριο τῶν ὅπλων καὶ πρὸ παντὸς δὲν ταράσσεται ψυχολογικὰ καὶ ἑπομένως δὲν καταναλώνει ψυχοφάρμακα καὶ δὲν ὑπηρετεῖ τὶς βιομηχανίες τῶν ἀγχολυτικῶν φαρμάκων. Ἑπομένως, ὅπως οἱ προσευχὲς τῶν μοναχῶν καὶ γενικῶς τῶν ἁγίων ἀνθρώπων εἶναι φωτιὰ καὶ ἀποτρεπτικὴ δύναμη τοῦ διαβόλου, ἔτσι καὶ ἡ ἐνάρετη ζωὴ καὶ πολιτεία εἶναι ἐπιζήμια γιὰ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς πάσης φύσεως καιροσκόπους, γι’ αὐτὸ κάνουν ὅ, τι μποροῦν νὰ δυσκολεύσουν τὴν ἤδη δύσκολη ζωὴ τῶν δικαίων καὶ ἐνάρετων ἀνθρώπων.

Σ’ αὐτήν, λοιπόν, τὴν δύσκολη, ἀντιφατική, ἀντίξοη καὶ γεμάτη ἀπὸ σύγχυση ἐποχὴ τί μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες; Νὰ παραβλέψωμε κάθε θέλγητρο καὶ κάθε σειρῆνα καὶ κάθε ἰδεολογία καὶ φανταχτερὴ θεωρία εἶναι εὔκολο νὰ τὸ λέει κάποιος ἀλλὰ δύσκολο νὰ τὸ πραγματοποιῇ, σχεδὸν ἀνθρωπίνως ἀδύνατο, γιατὶ ὁ ἐπηρεασμὸς τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ἄμβλυνση τῆς συνειδήσεως πραγματοποιοῦνται σιγὰ σιγὰ καὶ μάλιστα ὕπουλα. Ἔτσι, παρασύρονται ἀκόμα καὶ οἱ ἐκλεκτοί.

Στὴν δύναμη ὅμως τῶν ἀκάνθων καὶ ὅλων τῶν τριβόλων καὶ τῶν πολυποίκιλτων σατανιστῶν δὲν πρέπει νὰ ἀντιτάσσωμε μόνον τὴν δύναμη τῆς δικῆς μας θελήσεως, γιατὶ καὶ αὐτή, λόγῳ τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν, εἶναι τελείως ἀνίσχυρη, ἀλλὰ νὰ ἀντιτάσσωμε τὴν παντοδυναμία τοῦ Βασιλιά μας Χριστοῦ καὶ τὴν ἐνεργὸ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ προσωπική μας θέληση γιὰ πρόοδο καὶ σωτηρία συνεχῶς θὰ ἐνδυναμώνεται καὶ οἱ πλεκτάνες καὶ οἱ μεθοδίες τοῦ διαβόλου καὶ τῶν διαβολικῶν φανερῶν καὶ κρυφῶν ἐκμεταλλευτικῶν κυκλωμάτων νικηφόρα θὰ ἀντιμετωπίζωνται.

Ἐμπρός, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Ἂς ἐπωφεληθοῦμε ἀπὸ τὸ κατανυκτικὸ καὶ ἐνδυναμωτικὸ πνεῦμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ἂς βαδίσωμε μὲ ἀλληλοβοήθεια καὶ ἀλληλοπεριχώρηση τὴν ἐν μέσῳ ἀκανθῶν ὁδὸ τῆς προόδου καὶ σωτηρίας, ἡ ὁποία περνάει μὲν μέσα ἀπὸ τριβόλους καὶ ἐμπόδια, ὁδηγεῖ ὅμως στὴν λαμπροφόρα Ἀνάσταση καὶ στὴν ἀνεκλάλητη χαρὰ τῆς φωτόλουστης αἰώνιας ζωῆς.

Β. Τσούπρας

              Σημ.:Οἱ Χαιρετισμοὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἱ Βιβλικὲς ᾨδές, ὁ Μέγας Κανών, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, τὸ Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς καὶ ὁ Κατηχητικὸς λόγος τοῦ Χρυσοστόμου, μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο ἔχουν ἐκδοθῆ καὶ διανέμονται ἀπὸ τὶς «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα, τηλ. 210 5230948, 69 87353063.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΛΞΕΙΣ Μαρτίου 2014 

Η εφημερίδα μας, εάν επιθυμείτε, θα φτάνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση γεμάτη με χρήσιμα, μορφωτικά, έγκυρα, ενημερωτικά άρθρα για την Ορθοδοξία, την Παιδεία, την Κοινωνία και πολλά άλλα.

  • Ζητείστε τη ΔΩΡΕΑΝ μηνιαία αποστολή της Εφημερίδος Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis1974@gmail.com
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε.