Φύλλα ἐφημερίδας

Ὄχι στὶς λεγεῶνες (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ Νοεμβρίου 2012, βλ. Συνημμένο)

            Πολλές, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, πολλὲς καὶ πολύχρωμες λεγεῶνες ἔχουν κατακλύσει τὴν χώρα μας, ἔχουν κυριεύσει τὴν πολιτική μας ζωή, τὸν οἰκονομικό μας βίο, τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ κάθε ἄλλο τομέα τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ μας βίου.

            Πολλές, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, πολλὲς καὶ πολύχρωμες λεγεῶνες ἔχουν κατακλύσει τὴν χώρα μας, ἔχουν κυριεύσει τὴν πολιτική μας ζωή, τὸν οἰκονομικό μας βίο, τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ κάθε ἄλλο τομέα τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ μας βίου.

                  Δὲν ἐννοοῦμε μόνον τὶς πολυποίκιλες λεγεῶνες τῶν παρανόμων, ποὺ οἱ περισσότεροι κυκλοφοροῦν ὡς ἀφεντικὰ στὴν χώρα μας, οὔτε τὶς ἰσχυρὲς ὀρδὲς τῶν τροϊκανῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐκμεταλλευτῶν, ποὺ συνεχῶς δεσμεύουν τὴν χώρα μας, οὔτε τὶς πολλαπλὲς ἀποστολὲς τῶν ἐμπόρων λευκοῦ θανάτου ἢ ἀνθρωπίνης σαρκός. Ἐννοοῦμε ἐδῶ τὶς ἄλλες λεγεῶνες, τὶς μυστικές, τὶς ὕπουλες, τὶς βλαβερές, ὄχι μόνον τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς. Ἐννοοῦμε τὶς λεγεῶνες ποὺ ἦσαν μέσα στὸν δυστυχῆ δαιμονισμένο τοῦ Εὐαγγελίου, τὶς ὁποῖες διέταξε ὁ Χριστός μας νὰ ἐξέλθουν.  

            Οἱ λεγεῶνες αὐτὲς εἶναι οἱ ἀθεϊστικὲς δοξασίες, οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες, οἱ ἀντιδημοκρατικὲς θεωρίες, οἱ ἀντικοινωνικὲς πρακτικές, οἱ σατανιστικὲς δολοπλοκίες, οἱ φασιστικὲς νοοτροπίες, οἱ μασσονικὲς πολιτικὲς καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ὑλιστικὲς καὶ ἀπάνθρωπες τακτικές.

            Καὶ ὅσοι μὲν ἔχουν τελείως νικηθῆ ἀπὸ μία ἢ περισσότερες λεγεῶνες καὶ ἡ προσωπικότητά των ἔχει ἀδειάσει τελείως καὶ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὶς ἐπικρατοῦσες λεγεῶνες, τότε αὐτοὶ φέρονται ἄλλοι μὲν ὅπως ὁ δαιμονισμένος τοῦ Εὐαγγελίου, δηλαδὴ καταστρεπτικά, ἄλλοι δὲ σὰν τοὺς Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους, δηλαδὴ ὑποκριτικὰ καὶ ὕπουλα, ποὺ εἶναι βεβαίως καὶ τὸ χειρότερο. Κυρίως ἀπ’ αὐτοὺς μᾶς συνέστησε ὁ Κύριός μας νὰ προφυλασσόμεθα, γιατὶ εἶναι λύκοι ἐν ἐνδύμασι προβάτου. Μᾶς ὑπέδειξε μάλιστα καὶ τὸν τρόπο τῆς ἀναγνωρίσεώς των, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ ἔργα των κι ὄχι ἀπὸ τὰ λόγια των.

                  Τὸ μεγάλο ὅμως κακὸ εἶναι ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ἀκόμη καὶ οἱ θρησκευόμενοι, ἐνῶ ἔχουμε ὑποστῆ τὴν ἐπίθεση καὶ ἐπίδραση ὅλων αὐτῶν τῶν πολυωνύμων καὶ φαινομενικῶς ἀλληλοσυγκρουομένων λεγεώνων, δὲν ἔχομε ἀντιληφθῆ τὸ κακὸ ποὺ ἔχει συντελεστῆ μέσα μας καὶ παραπαίομε ἀνερμάτιστοι, ἀβοήθητοι καὶ ταλαίπωροι.

                Ἀφοῦ, μάλιστα, δὲν ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἐσωτερική μας δεινὴ κατάσταση καὶ τὴν προσωπική μας ὑπαιτιότητα, ἐπιρρίπτομε οἱ μὲν στοὺς δὲ τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν σημερινὴ δεινὴ κατάσταση ποὺ βρίσκεται ἡ χώρα μας καὶ οἱ οἰκογένειές μας. Αὐτὴ μάλιστα ἡ ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὶς διάφορες λεγεῶνες δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ συνεργαστοῦμε καὶ νὰ δράσουμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν προβλημάτων καὶ τὴν ἀποσόβηση τῶν ἐπερχομένων συμφορῶν.

             Αὐτὴν τὴν ἐξάρτηση ὅλων μας ἀπὸ τὶς πολύμορφες ἀντιχριστιανικές, ἀνθελληνικὲς καὶ ἀπάνθρωπες λεγεῶνες θὰ τὴν ἀντιληφθῆ καλύτερα κάποιος, ὅταν βρεθῆ σὲ συζήτηση μιᾶς μικρῆς παρέας νεοελλήνων. Θὰ προσέξῃ τότε καλὰ ὅτι ὁ καθένας ποὺ λέει κάτι νομίζει ὅτι ἐκφράζει τὴν προσωπική του γνώμη, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα λέγει αὐτὰ ποὺ ἔχει ἀκούσει ἀπ’ τὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἀπ’ τὰ κομματικά του ὄργανα, ἀπ’ τὶς ὁμιλίες ποὺ ἔχει πάει, ἀπ’ τὶς φυλλάδες ποὺ διαβάζει καὶ γενικῶς ἀπ’ ὁτιδήποτε εἶναι ἀνθελληνικὸ καὶ ἀντιχριστιανικό, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶναι τόσο καλὰ καμουφλαρισμένο, ὥστε νὰ φαίνεται ἀνθρωπιστικό, χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο.

               Σ’ αὐτὲς τὶς ἔξωθεν ἐπιδράσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως ἔχουν γίνει δευτέρα φύση, ὀφείλονται οἱ διάφορες διενέξεις, οἱ συγκρούσεις καὶ οἱ ἀλληλοϋποβλέψεις. Τὸ δὲ χειρότερο εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ὅτι κανείς μας δὲν παραδέχεται ὅτι αὐτὸ ποὺ λέει καὶ ποὺ κάνει ἐνδεχομένως νὰ εἶναι λάθος καὶ προϊὸν ἐξωτερικῶν ἐπιδράσεων καὶ ἐσωτερικῶν παθῶν. Πράγματι, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες πολλὲς φορὲς βάζομε πάνω ἀπὸ τὴν χριστιανική μας πίστη καὶ ἑλληνοορθόδοξη παράδοση τὶς ἀτομικές μας ἢ τὶς κομματικὲς ἤ τὶς ἐθνικιστικὲς ἰδεολογίες.

            Ἔτσι, ὁ κάθε Ἕλλην ὀρθόδοξος βλέπει τὸν ἄλλον ἑλληνοορθόδοξο ποὺ ἀνήκει σὲ ἄλλην ἀδελφότητα ἀπὸ αὐτὸν ὄχι ὡς ἀδελφὸ μὲ τὴν αὐτὴ πίστη καὶ μὲ τυχὸν διαφορετικὲς ἀπόψεις στὰ ἐπιμέρους θέματα ἀλλὰ ὡς ἀντίπαλο καὶ ὡς ἐχθρό. Ἔτσι, ἀντὶ νὰ καθίσῃ καὶ νὰ συζητήσῃ μὲ τὸν ἀδελφό του τὶς ἐπιμέρους μικροδιαφορές, τὸν ἀποστρέφεται, τὸν μάχεται, ἀκόμη καὶ τὸν συκοφαντεῖ, νομίζοντας, μάλιστα, ὅτι αὐτὸ τὸ κάνῃ ἀπὸ ἱερὸ καθῆκον, ἀκριβῶς ὅπως νόμιζαν οἱ ἐγκληματίες σταυροφόροι καὶ οἱ παπικοὶ ἱεροεξεταστές.

            Ἐπίσης, πόσοι ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι, ὅταν ψηφίζουμε ἀθέους, μασσόνους, κεφαλαιοκράτες ἢ φασίστες, ἐγκληματοῦμε, γιατὶ ἐμεῖς τοὺς δώσαμε τὸ δικαίωμα νὰ ἀσελγοῦν ἐπί τόσες δεκαετίες στὸ σῶμα τῆς δικῆς μας τῆς μάνας, τῆς πατρίδος μας;

            Ἄρα, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε τὴν ἁμαρτωλή μας κατάσταση, ὅτι μὲ τὴν θέλησή μας δεχτήκαμε νὰ γίνουμε λεγεωνόπληκτοι καὶ ἐξαρτημένοι. Ἀλλά, γιὰ νὰ παραδεχτῆ κάποιος ὅτι βρίσκεται στὸ σκοτάδι, πρέπει νά ‘ρθῃ σὲ κοινωνία μὲ τὸ φῶς («τὸν Νυμφῶνα σου βλέπω Σωτῆρα κεκοσμημένον»), ὥστε νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι «ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω».
Ἑπομένως, χρειαζόμαστε το φῶς τοῦ Χριστοῦ, τὴν καθημερινὴ μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ μὲ τὴν μετάνοια, τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴν συχνὴ Θεία Εὐχαριστία καὶ ἀσφαλῶς τὴν ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία μὲ ἄλλους ἀδελφοὺς πρὸς οἰκοδομή, ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινὴ δράση.

            Ὅσο περισσότερο πλησιάζομε τὸν Χριστό, τοὺς Ἁγίους καὶ ἐναρέτους ἀδελφούς, τόσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὶς λεγεῶνες ἢ μᾶλλον οἱ λεγεῶνες ἀπομακρύνονται ἀπὸ ἐμᾶς, γιατὶ τὶς βγάζει ἔξω καὶ τὶς ἐξουδετερώνει ἡ Χάρη τοῦ παντοδύναμου Βασιλιᾶ μας, Σωτήρα Χριστοῦ. Καὶ ἐὰν φύγουν αὐτὲς οἱ ἀντιπνευματικὲς ἀντικοινωνικὲς λεγεῶνες ἀπὸ μέσα μας, τότε θὰ μπορέσουμε εὐκολώτερα νὰ ἀντιμετωπίσωμε ὅλες τὶς ἄλλες ὀρδὲς τῶν πάσης φύσεως ἐκμεταλλευτῶν μας.

            Ἂς βιώσωμε, λοιπόν, τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία καὶ ἂς ἔχωμε εἰρήνη καὶ συνεργασία μεταξύ μας, ὥστε νὰ μποροῦμε κάθε φορὰ νὰ λέμε ὄχι στὶς ἀντίχριστες κι ἀπάνθρωπες ξένες λεγεῶνες καὶ στὰ ντόπια ὄργανά των πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ πρόοδο ὅλων μας.
Β. Τσούπρας
 

 

   ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΛΞΕΙΣ Νοεμβρίου 2012, ἔτος 39ο ἀρ. φύλ. 648 (Βλέπε Συνημμένο)

  • Η εφημερίδα μας, εάν επιθυμείτε, θα φτάνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση γεμάτη με χρήσιμα, μορφωτικά, έγκυρα, ενημερωτικά άρθρα για την Ορθοδοξία, την Παιδεία, την Κοινωνία και πολλά άλλα.
  • Ζητείστε τη ΔΩΡΕΑΝ μηνιαία αποστολή της Εφημερίδος Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis@otenet.gr
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε.