Ἐκδηλώσεις

«Ἡ σημασία τοῦ Τριωδίου στὴν ζωή μας», 8/2/2014

Τὸ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»,
Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος,
μὲ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ Τριωδίου στὴν ζωή μας».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου

Τὸ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»,
Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος,
μὲ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ Τριωδίου στὴν ζωή μας».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου

Ἡ κατανυκτική περίοδος τοῦ Τριῳδίου ἀρχίζει ἀπό τὸ Σάββατο ἑσπέρας πρὸς τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου καὶ τελειώνει τὸ Μέγα Σάββατο τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση. Ὀνομάζεται ἔτσι, γιατὶ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα χρησιμοποιεῖται στὶς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας τὸ βιβλίο ποὺ ὀνομάζεται «Τριῴδιο». Τὸ Τριῴδιο περιέχει Κανόνες μὲ ὅλες τὶς ᾠδὲς ἀλλὰ καὶ Κανόνες μόνον μὲ τρεῖς ᾠδές, γι’ αὐτὸ λέγεται καὶ Τριῴδιο.

περίοδοςτοῦΤριῳδίουδιαιρεῖταισὲτρίαμέρη: στὶςτέσσεριςἑβδομάδεςπρὶνἀπὸτὴνΜ. Σαρακοστή, στὶςἕξιἑβδομάδεςτῆςΜ. ΤεσσαρακοστῆςκαὶστὴνΜεγάληἙβδομάδα, ἀπὸτὴνΚυριακὴτῶνΒαΐωντὸβράδυἕωςτὸΜ. Σάββατοτὸβράδυ.

πρώτη Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου εἶναι τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, ἡ δεύτερη τοῦ Ἀσώτου, ἡ τρίτη τῆς Κρίσεως (τῶν Ἀπόκρεω) και ἡ τέταρτη, τῆς Τυρινῆς, εἶναι ἀφιερωμένη στὴν μνήμη τοῦ Παραδείσου καὶ στὴν ἀλληλοσυγχώρηση. Σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα ἀρχίζουν καὶ τὰ Ψυχοσάββατα.

πρώτη Κυριακὴ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ὀρθοδοξία, ἡ δεύτερη στὸν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ, ἡ τρίτη στὴν προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ, ἡ τέταρτη στὸν Ἅγ. Ἰωάννη τῆς Κλίμακος καὶ ἡ πέμπτη στὴν Ἁγ. Μαρία τὴν Αἰγυπτία. Κατὰ δὲ τὶς Παρασκευὲς ψάλλονται οἱ Χαιρετισμοὶ στὴν Παναγία Θεοτόκο, μὲ τὸν Κανόνα ποὺ ἀρχίζει: «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», καὶ μὲ τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο, ποὺ ἀρχίζει: «Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέλθη».

Κατὰ δὲ τὴν Τετάρτη ἑσπέρας τῆς πέμπτης Ἑβδομάδος ψάλλεται ὁ Μέγας Κανὼν τῆς μετανοίας. Ἔτσι, προετοιμαζόμαστε καταλλήλως νὰ νοιώσουμε βαθύτερα τὰ Πάθη, τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ταφὴ τοῦ Κυρίου, ἐνῷ κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα γιὰ νὰ πανηγυρίσουμε τὴν λαμπρὰ Ἀνάστασή Του, ποὺ σημαίνει καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου.

Σημ.:Οἱ Χαιρετισμοὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἱ Βιβλικὲς ᾨδές, ὁ Μέγας Κανών, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, τὸ Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς καὶ ὁ Κατηχητικὸς λόγος τοῦ Χρυσοστόμου, μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο ἔχουν ἐκδοθῆ καὶ διανέμονται ἀπὸ τὶς «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα, τηλ. 210 5230948, 69 87353063.