Χωρίς κατηγορία

Ἡ Πολιτεία τοῦ Σταυροῦ

Κάθε φορὰ ποὺ ψάλλομε τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Σταυροῦ λέμε: «Καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα». Ποιό εἶναι αὐτὸ τὸ πολίτευμα; Ἀσφαλῶς ὄχι κάποια συγκεκριμένη μορφὴ πολιτεύματος, ἀλλὰ ἡ καινὴ καὶ κοινὴ πολιτεία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία Του, μὲς στὴν ὁποία ἐννοεῖται καὶ κάθε ἄλλη χριστιανικὴ ὁμάδα.

Κάθε φορὰ ποὺ ψάλλομε τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Σταυροῦ λέμε: «Καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα». Ποιό εἶναι αὐτὸ τὸ πολίτευμα; Ἀσφαλῶς ὄχι κάποια συγκεκριμένη μορφὴ πολιτεύματος, ἀλλὰ ἡ καινὴ καὶ κοινὴ πολιτεία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία Του, μὲς στὴν ὁποία ἐννοεῖται καὶ κάθε ἄλλη χριστιανικὴ ὁμάδα.
Πιὸ καθαρὰ αὐτὸ φαίνεται στὸ κοντάκιο τοῦ Σταυροῦ: «Τῇ ἐπωνύμῳ Σου καινῇ πολιτείᾳ τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι». Ἡ ἐπώνυμος, λοιπόν, δηλαδὴ ἡ χριστώνυμος πολιτεία, εἶναι ἡ χριστιανικὴ πολιτεία, κοινῶς ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία περιλαμβάνει καὶ τὴν πίστη καὶ τὴν ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία τῶν χριστιανῶν. Γι’ αὐτό, παλαιὰ τὰ βιβλιαράκια γιὰ τοὺς Ἁγίους περιεῖχαν τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τῶν Ἁγίων. Ἄρα, ἡ Ἐκκλησία περιλαμβάνει καὶ τὸν ναὸ καὶ τὸ σχολεῖο καὶ τὴν κοινότητα καὶ οἱ πολιτικοὶ ὑπεύθυνοι, ἴσως χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν ἢ νὰ τὸ πιστεύουν ἢ νὰ τὸ νοιώθουν, ἐκτελοῦν ἐκκλησιαστικὸ ἔργο, ἔργο δικαιοσύνης καὶ σωτηρίας. Ἔτσι ἐξηγεῖται ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ ἀνάγνωση τὼν ὡραίων εὐχῶν κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων των. Ἄλλωστε, αὐτοὶ εἶναι οἱ διάκονοι τοῦ λαοῦ ‒ καὶ ὄχι ἐξουσιαστές.
Ὅταν ἐπὶ τέλους οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες αἰσθανθοῦμε τὸν ἑαυτό μας ὡς μέλη καὶ πολῖτες τῆς χριστωνύμου πολιτείας, τότε θὰ ἀποκτήσωμε πολιτικοὺς ‒ διακόνους τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι «ὑπηρέτας τῶν ἀλλοτρίων».