Χωρίς κατηγορία

«Ἡ Πατερικὴ Διδασκαλία γιὰ τὸ κατὰ φύσιν καὶ τὸ ὑπὲρ φύσιν» Σάββατο 11 Ἰουνίου

Τὸ Σάββατο 11 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν
αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ
μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:
«Ἡ Πατερικὴ Διδασκαλία γιὰ τὸ κατὰ φύσιν καὶ τὸ ὑπὲρ φύσιν».
Ἡ ὁμιλία θὰ γίνῃ στὴν κοινὴ τῶν Ἑλλήνων γλῶσσα, ἐν ᾗ κατακεχώρηται ἡ ἀνθρωπίνη τε καὶ θεία σοφία καὶ ἥν ἐξοχότατοί τινες
βούλονται ἐξοβελῖσαι, φάσκοντες ὅτι τὸ διδάσκεσθαι ταύτην παρὰ φύσιν ἐστί.

Τὸ Σάββατο 11 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν
αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ
μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:
«Ἡ Πατερικὴ Διδασκαλία γιὰ τὸ κατὰ φύσιν καὶ τὸ ὑπὲρ φύσιν».
Ἡ ὁμιλία θὰ γίνῃ στὴν κοινὴ τῶν Ἑλλήνων γλῶσσα, ἐν ᾗ κατακεχώρηται ἡ ἀνθρωπίνη τε καὶ θεία σοφία καὶ ἥν ἐξοχότατοί τινες
βούλονται ἐξοβελῖσαι, φάσκοντες ὅτι τὸ διδάσκεσθαι ταύτην παρὰ φύσιν ἐστί.
Εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη νὰ δοθῇ ἡ ἀπάντηση ὅτι ἡ κοινὴ ἑλληνικὴ εἶναι καὶ παραμένει ζῶσα ὄχι μόνον στὴν ὀρθόδοξη λατρεία ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὴν τὴν καθομιλουμένη γλῶσσα τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτό, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προσέλθετε στὴν ὡς ἄνω διάλεξη καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.