Χωρίς κατηγορία

Ἡ Κοινὴ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς διεθνὲς ὄργανο τοῦ πνεύματος,Tετάρτη 14/10 & ὥρα 7:00 μ.μ.

Τὴν Tετάρτη 14 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
θὰ γίνῃ ὁμιλία μὲ γενικὸ θέμα:
«Ἡ Κοινὴ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς διεθνὲς ὄργανο τοῦ πνεύματος.»
Εἰσηγήσεις θὰ γίνουν ἀπὸ τοὺς φιλολόγους :
κ. Κουρταλίδη Ἀθανάσιο, κ. Μπεκρῆ Σοφία καὶ κ. Τσούπρα Βασίλειο
Θὰ ἐξεταστοῦν:
α) Ἡ διαχρονικότητα τῆς ἑνιαίας τῶν Ἑλλήνων γλώσσης.

Τὴν Tετάρτη 14 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
θὰ γίνῃ ὁμιλία μὲ γενικὸ θέμα:
«Ἡ Κοινὴ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς διεθνὲς ὄργανο τοῦ πνεύματος.»
Εἰσηγήσεις θὰ γίνουν ἀπὸ τοὺς φιλολόγους :
κ. Κουρταλίδη Ἀθανάσιο, κ. Μπεκρῆ Σοφία καὶ κ. Τσούπρα Βασίλειο
Θὰ ἐξεταστοῦν:
α) Ἡ διαχρονικότητα τῆς ἑνιαίας τῶν Ἑλλήνων γλώσσης.
β) Ἡ χρησιμότητά της γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου.
γ) Ἡ δυνατότητα προωθήσεώς της ὡς διεθνοῦς ὀργάνου τοῦ πνεύματος.

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Παρακαλοῦμε ὅπως παραστῆτε προσωπικῶς, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξετάσωμε τὸν καλύτερο τρόπο γιὰ διάσωση καὶ διάδοση τοῦ ἀνεκτίμητου γιὰ ὅλο τὸν Ἑλληνισμὸ γλωσσικοῦ μας θησαυροῦ.


Πληροφορίες γιὰ τὴν ὁμιλία καὶ τὰ λοιπὰ πολιτιστικά προγράμματα:
Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948, 6987 353063