Χωρίς κατηγορία

Ἔμφυλες ταυτότητες καὶ ἀποδόμηση

Στὸ πλαίσιο τῆς συνδέσεως ἐκπαίδευσης καὶ ἀειφόρου ἀνάπτυξης τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας κοινοποίησε προσφάτως στὰ γυμνάσια ἀπόφαση γιὰ ὑλοποίηση θεματικῆς ἑβδομάδος, μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ ταυτότητα» καὶ ἐπιμέρους θέματα γιὰ ἐφέτος: διατροφὴ καὶ ποιότητα ζωῆς, πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καὶ τῶν ἐξαρτήσεων καὶ ἔμφυλες ταυτότητες.

Στὸ πλαίσιο τῆς συνδέσεως ἐκπαίδευσης καὶ ἀειφόρου ἀνάπτυξης τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας κοινοποίησε προσφάτως στὰ γυμνάσια ἀπόφαση γιὰ ὑλοποίηση θεματικῆς ἑβδομάδος, μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ ταυτότητα» καὶ ἐπιμέρους θέματα γιὰ ἐφέτος: διατροφὴ καὶ ποιότητα ζωῆς, πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καὶ τῶν ἐξαρτήσεων καὶ ἔμφυλες ταυτότητες.

Ἡ πρόληψη τῶν ἐξαρτήσεων καὶ ἡ ὑγιεινὴ διατροφὴ ἔχουν νόημα, διότι μποροῦν νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν στάση τῶν νέων ἀπέναντι στὰ κρίσιμα αὐτὰ καὶ ἐπίκαιρα ζητήματα, ἂν καὶ ἀναρωτιέται κανεὶς δικαιολογημένα μὲ βάση ποιά πρότυπα συμπεριφορᾶς θὰ ἀνανοηματοδοτήσουν οἱ νέοι τὴν στάση τους.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ τρίτο θέμα (Ἔμφυλες ταυτότητες), ἐνῶ σχετίζεται μὲ τὸν τίτλο τῆς θεματικῆς («Σῶμα καὶ ταυτότητα»), ἐν τούτοις ἀναρωτιέται κανεὶς πῶς συνδέεται μὲ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴν ἀειφόρο ἀνάπτυξη. Ἤ μήπως συνδέεται;

Στὸ Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσεως τῆς Οὐνέσκο (GeneralConference37/ 2013), τὸ ὁποῖο σπεύδει νὰ ὑλοποιήσῃ ἡ κυβέρνηση, ἀναφέρεται λίγο ὡς πολὺ ὅτι ἡ ἀειφόρος ἀνάπτυξη δὲν ἐπιτυγχάνεται μόνον μὲ πολιτικὲς συμφωνίες, οἰκονομικὰ κίνητρα ἢ τεχνολογικὲς λύσεις ἀλλὰ ἀπαιτεῖ ἀλλαγὲς στὸν τρόπο ποὺ σκεπτόμαστε καὶ δροῦμε.

Ἂς ἀνατρέξουμε στὴν θεματικὴ τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες (ἔμφυλος = μέσα στὸν ἴδιο φύλο, ὁ ἀντώνυμος ὅρος εἶναι δια-φυλος ἢ διαφυλικὸς). Μεταξὺ ἄλλων, τὸ Ὑπουργεῖο ὁρίζει ὡς ἐπιμέρους θεματικές γιὰ τοὺς μαθητὲς: Βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο, ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα, ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δικαιώματα τῶν γυναικῶν καὶ γιὰ τοὺς δασκάλους: ἔμφυλα δικαιώματα καὶ διακρίσεις μὲ βάση τὸ φύλο στὴν οἰκογένεια, στὴν ἐργασία καὶ στὴν κοινωνία, ἔμφυλη βία, οἰκογενειακὴ βία καὶ βία κατὰ τῶν γυναικῶν, ὁμοφοβία καὶ τρανφοβία στὸ σχολεῖο. Πραγματικὰ προοδευτικὰ θέματα, μὲ τὴν συντηρητικὴ ὡστόσο ὁδηγία γιὰ ὑποχρεωτικὴ παρακολούθηση, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἔχουν μειωθῆ ἀπὸ φέτος ὧρες διδασκαλίας βασικῶν μαθημάτων, μεταξὺ ἄλλων καὶ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, γιὰ τὸν λόγο ὅτι «ἐμποδίζουν τὴν κατανόηση τῶν νέων ἑλληνικῶν» (!).

Στόχος ὅμως τῶν ὑπουργείων Παιδείας, Ὑγείας, Ἐσωτερικῶν καὶ μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ποὺ δραστηριοποιοῦνται στοὺς τομεῖς τῆς πρόληψης, τῆς ἰσότητος τῶν φύλων, τῆς καταπολέμησης τῶν διακρίσεων μὲ βάση τὸ φύλο, τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ κ.ἄ. εἶναι, ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη, ἡ ἀλλαγὴ στάσεων καὶ συμπεριφορῶν καὶ μάλιστα στὴν εὔπλαστη περίοδο τῆς ἐφηβείας.

Πράγματι, ἡ «ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων» παραπέμπει στὴν κατάργηση τῶν φύλων καὶ διαμορφώνει ἕνα ἄφυλο ἰδεῶδες. Ἤδη ἐμφανίζεται στὴν Σουηδία καὶ στὶς Η.Π.Α τὸ οὐδέτερο φύλο (neutralgender) καὶ ἡ οὐδέτερη ἀνατροφὴ (neutralparenting). Και ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας. Εἶναι ὅμως ἄλλο πράγμα ὁ σεβασμὸς στὸν συνάνθρωπο καὶ ἄλλο ἡ ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων ταυτοτήτων, ὅπως ὀνομάζεται στὴν νέα γλῶσσα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ (βλ. Ὄργουελ) ἡ κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης οὐσίας καὶ φύσεως, ἡ ἀποδόμηση κάθε ὁρίου καὶ ταυτότητος (ἐθνικῆς, πολιτισμικῆς, φυλετικῆς), ὥστε νὰ ὑπάρχῃ μόνον τὸ κυρίαρχο οἰκονομικὸ -πολιτισμικὸ μοντέλο, ποὺ ἰσοπεδώνει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα.

Ἀντὶ λοιπὸν γιὰ διαμαρτυρίες γονιῶν πρὸς τοὺς διευθυντὲς καὶ πίεση διευθυντῶν πρὸς τοὺς καθηγητὲς γιὰ ὑλοποίηση τῆς θεματικῆς, δὲν θὰ ἦταν προτιμώτερο νὰ διαμαρτυρώμαστε σὲ βάρος ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀποδομοῦν τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καὶ καταστρέφουν τελικὰ τὶς ἀνθρώπινες ἀξίες; Μήπως ἀντὶ γιὰ σπασμωδικὲς ἀντιδράσεις νὰ κάνουμε ὅλοι, καὶ κυρίως οἱ γονεῖς καὶ οἱ δάσκαλοι, τὴν αὐτοκριτική μας, ἀναλογιζόμενοι τί εἴδους διαπαιδαγώγηση παρέχεται στὰ παιδιά μας τὰ τελευταῖα πενήντα περίπου χρόνια, μὲ τὴν δική μας ἀνοχὴ ἢ καὶ συναίνεση, ὥστε νὰ φτάσουμε στὴν σημερινὴ ἐξαχρείωση;

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος