Ἐκδηλώσεις

Ἑσπερίδα γιὰ τὴν Κοινωνικὴ Διακονία, 28 Ἀπριλίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

                              Τὸ Σάββατο 28 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, (Zήνωνος 3, ΑΘΗΝΑ)

μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, θὰ πραγματοποιηθῆ ἑσπερίδα μὲ θέμα:

«Ἡ κοινωνικὴ διακονία τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

                              Τὸ Σάββατο 28 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, (Zήνωνος 3, ΑΘΗΝΑ)

μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, θὰ πραγματοποιηθῆ ἑσπερίδα μὲ θέμα:

«Ἡ κοινωνικὴ διακονία τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

       Θὰ λάβουν μέρος θεολόγοι, νομικοὶ καὶ κοινωνιολόγοι, γιὰ νὰ τονιστῆ ὅτι ἡ κοινωνικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἐξαντλεῖται μὲ τὶς      πράξεις τῆς ἐλεημοσύνης ἀλλὰ ἀποτελεῖ οὐσία καὶ ἐφαρμογὴ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Θὰ βραβευθοῦν προσωπικότητες καὶ ἀδελφότητες, ποὺ μὲ τὸ ἔργο των συμβάλλουν στὴν μορφωτικὴ καὶ κοινωνικὴ καλλιέργεια τῶν συνανθρώπων μας, ἰδιαιτέρως τῶν ἀναπήρων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

            Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

   Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. μαθήματα παραδοσιακῶν χορῶν, στὶς 7:00 μ.μ. σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
   Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 7:00 μ.μ. περιστασιακῶς πνευματικὲς ὁμιλίες ὡς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ διακεκριμένους ὁμιλητές.
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 5230948.

Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴ νέα αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 19

(πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.30 μ.μ.  (πλὴν τῆς Μεγ. Τρίτης) 

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
Πληροφορίες: κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη στὸ τηλέφωνο: 210-59 82.573.