Χωρίς κατηγορία

«Ἑλληνόφωνοι καὶ Φιλέλληνες», Τετάρτη 15 Ἰουλίου, ὥρα 7:00 μ.μ., Αἴθουσα «Ἐπάλξεις»

«Ἑλληνόφωνοι καὶ Φιλέλληνες»

 

Τετάρτη 15 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 

Θέμα:«Ἡ συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν Ἑλληνοφώνων καὶ τῶν Φιλελλήνων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως».

«Ἑλληνόφωνοι καὶ Φιλέλληνες»

 

Τετάρτη 15 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 

Θέμα:«Ἡ συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν Ἑλληνοφώνων καὶ τῶν Φιλελλήνων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως».

Ὁμιλητὲς:Βέννης Χρῆστος, πρόεδρος τοῦ Σ.Φ.Ε.Ε. (Σύλλογος Φίλων Ἑλληνοφώνων Ἐξωτερικοῦ), Τσούπρας Βασίλειος, ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων.

Ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων θὰ ἀποδώσῃ τραγούδια ἀπὸ τὰ ἑλληνόφωνα χωριὰ τῆς Κ. Ἰταλίας, πρὸς τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ φετεινὴ ἐκδρομή.

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Σημ.: Τ μορφωτικ προγράμματα τν πάλξεων θξεκινήσουν καπάλι τὴν Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.