Ἐκδηλώσεις

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Βασιλεύουσα, Κυριακή 26 Μαΐου

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Βασιλεύουσα

Κυριακὴ 26 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

• Θρῆνοι καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
• Ὁμιλία ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Β. Τσούπρα γιὰ τὰ αἴτια καὶ τὶς συνέπειες τῆς Ἁλώσεως.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Βασιλεύουσα

Κυριακὴ 26 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

• Θρῆνοι καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
• Ὁμιλία ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Β. Τσούπρα γιὰ τὰ αἴτια καὶ τὶς συνέπειες τῆς Ἁλώσεως.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 6:00 μ.μ. γίνονται παραδοσιακοὶ χοροί, στὶς 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ στὶς 8:00 μ.μ. πρόβα χορωδίας.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες γιὰ τὶς δραστηριότητες καὶ τὰ λοιπὰ προγράμματα:
Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.