Χωρίς κατηγορία

Ἀφιέρωμα στὴν Ἱεραποστολὴ, Σάββατο 4 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 4 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας, μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ πραγματοποιηθῇ ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Ἱεραποστολή. Θὰ ἀναφερθῇ
ἡ παγκόσμια δράση τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἱεραποστολικὴ διακονία καὶ οἱ δυσκολίες καὶ προοπτικὲς γιὰ

Τὸ Σάββατο 4 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας, μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ πραγματοποιηθῇ ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Ἱεραποστολή. Θὰ ἀναφερθῇ
ἡ παγκόσμια δράση τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἱεραποστολικὴ διακονία καὶ οἱ δυσκολίες καὶ προοπτικὲς γιὰ
τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Καλοῦνται νὰ συμμετάσχουν τὰ ἱεραποστολικὰ σωματεῖα τῆς χώρας μας, προσωπικότητες μὲ ἱεραποστολικὴ δράση καὶ κάθε ὀρθόδοξος ποὺ ἐπιθυμῇ νὰ διαδοθῇ παντοῦ τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σωτηρίας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.


Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3,
β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο 6:30 μ.μ.-9:00 μ.μ. συζήτηση γιὰ νέους καὶ χορωδία.
Κάθε Κυριακὴ στὶς 4:30 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 6:30 μ.μ. ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες
γιὰ τρέχοντα πνευματικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα.
Καθημερινῶς, παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, μουσικῆς καὶ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
Πλη/ρίες: Ὁρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις, τηλ.:
2105230948, 6936 901606.


Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴν αἴθουσα
«Μαρία ἡ Μαγδαληνή», Ἀναγεννήσεως 19, (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση
κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς τὶς δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
Ἐπίσης, οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω ἔχουν ἐπιμεληθῆ τὴν ἔκδοση ἑνὸς καλαίσθητου ἡμερολογίου 2017, μὲ ἀναφορὰ καὶ στὶς δραστηριότητες τῶν «Ἐπάλξεων».
Πληροφορίες: =