Γενικά,  Ἐκδηλώσεις

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση Πρὸς τὸν ἀγωνιζόμενο ὀρθόδοξο κλῆρο καὶ λαὸ

Πατέρες καὶ ἀδελφοί,
   Χαίρετε πάντοτε μὲ τὴν χαρὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τὴν ἀνεκλάλητη καὶ φωτίζεσθε μὲ τὴν ἐνεργοποιητικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Mὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθῆ Γενικὸ Προσκλητήριο τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας πρὸς συνεργασία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, προσώπων καὶ ὁμάδων.

Πατέρες καὶ ἀδελφοί,
   Χαίρετε πάντοτε μὲ τὴν χαρὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τὴν ἀνεκλάλητη καὶ φωτίζεσθε μὲ τὴν ἐνεργοποιητικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Mὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθῆ Γενικὸ Προσκλητήριο τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας πρὸς συνεργασία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, προσώπων καὶ ὁμάδων.

• γιὰ νὰ μὴν πετύχουν τὰ σχέδια τῶν παγκοσμίων δυναστῶν καὶ τοκογλύφων πρὸς νέα ἅλωση τῆς χώρας μας.
• γιὰ νὰ ἐμποδίσουμε τοὺς ντόπιους συνεργάτες τῶν νέων κατακτητῶν νὰ ξεπουλήσουν τὴν χώρα μας.
• γιὰ νὰ δημιουργήσουμε ὅλοι μαζὶ ἑνιαία συνεργατικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὴν πρόοδο τῆς πατρίδος μας. 

Εἰσηγητές: Β. Τσούπρας, Χρ. Βέννης, Μ. Κόκκορη

   Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπὸν νὰ λάβετε μέρος στὴν συνάντηση αὐτὴ καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδος καὶ τῆς κοινωνίας μας. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ σᾶς παρακαλοῦμε καὶ πάλι νὰ μεριμνήσετε ὅπως:
        Α) Ἀνορθωθοῦν καὶ διορθωθοῦν τὰ ἐκκλησιαστικὰ τῆς χώρας μας πράγματα (ἐπαναφορὰ τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ-μητροπολιτικοῦ συστήματος, μετονομασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ Ἱερὸ Ναὸ σὲ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ἤ ἁπλῶς ἐνορία, μετονομασία τοῦ φιλοπτώχου ταμείου σὲ ἐνοριακὴ διακονία ἤ ταμεῖο ἀλληλεγγύης ἤ φιλαλληλίας, ἐπαναφορὰ τοῦ θεσμοῦ τῶν κοινωνικῶν διακόνων, ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἱεραποστολικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου καὶ πρὸ πάντων κατάργηση τοῦ ἀντίχριστου δεσποτισμοῦ, ποὺ τόσα κακὰ ἔχει ἐπιφέρει στὴν ἐκκλησία καὶ στὸ ἔθνος μας.
       Β) Συμβάλλετε στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τωρινῆς πολλαπλῆς κρίσεως μὲ τὴν ἐνθάρρυνση πιστῶν, ἱκανῶν καὶ τιμίων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀναλάβουν πολιτικὴ δράση μὲ ἑλληνοορθόδοξες δημοκρατικὲς καὶ κοινοτικὲς ἀρχές, μακρυὰ ἀπὸ ξενόφερτες μασσονοκαπιταλιστικὲς ἤ μαρξιστοϋλιστικὲς πρακτικές.
   Εὐελπιστοῦντες στὴν ἀνταπόκρισή σας, διατελοῦμε μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη Χριστοῦ.


Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Β. Τσούπρας