Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Ψήφισμα τῆς 17ης Μαρτίου 2012 γιὰ συνεργασία καὶ κοινὴ δράση

     Οἱ συνελθόντες σήμερα 17η Μαρτίου 2012 στὴν Ἀθήνα σὲ σύσκεψη μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση πνεύματος ἑνότητος καὶ συνεργασίας γιὰ κοινὴ δράση πρὸς κοινὴ σωτηρία, μετὰ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς προτάσεις, συμφωνήσαμε καὶ ψηφίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω:
     α) Ἐκφράζομε γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη τὴν ἀγανάκτησή μας γιὰ τοὺς ἐγκληματικοὺς χειρισμοὺς τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, ποὺ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν ὑποτέλεια καὶ τὴν κοινωνία στὴν ἐξαθλίωση καὶ στὴν γενικὴ ἀνασφάλεια.

     Οἱ συνελθόντες σήμερα 17η Μαρτίου 2012 στὴν Ἀθήνα σὲ σύσκεψη μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση πνεύματος ἑνότητος καὶ συνεργασίας γιὰ κοινὴ δράση πρὸς κοινὴ σωτηρία, μετὰ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς προτάσεις, συμφωνήσαμε καὶ ψηφίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω:
     α) Ἐκφράζομε γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη τὴν ἀγανάκτησή μας γιὰ τοὺς ἐγκληματικοὺς χειρισμοὺς τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, ποὺ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν ὑποτέλεια καὶ τὴν κοινωνία στὴν ἐξαθλίωση καὶ στὴν γενικὴ ἀνασφάλεια.

     β) Φρονοῦμε ὅτι ὁ κατακερματισμὸς τῶν ἀντιμνημονιακῶν πολιτικῶν παραγόντων σὲ πολλαπλοὺς ἀδύναμους πολιτικοὺς σχηματισμοὺς δὲν συντελεῖ στὴν ἑνιαία ἔκφραση τῆς κοινῆς ἀντιστάσεως τοῦ λαοῦ στὰ ἀντεθνικά, ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀντιλαϊκὰ δρώμενα ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων καὶ ἐντόπια ὄργανά των.

     γ) Καλοῦμε ὅλους τοὺς πολιτικοὺς σχηματισμούς, κόμματα, κινήσεις καὶ λοιπὲς ὁμάδες σὲ ἑνότητα καὶ ἐκλογικὴ σύμπραξη (διατηρουμένης τῆς ἐσωτερικῆς ἰδιαιτερότητός των), μὲ σκοπὸ τὴν εὐρύτερη πολιτικὴ συνεργασία πρὸς ἀπομάκρυνση καὶ πιθανὴ τιμωρία τῶν ἐνόχων, πρὸς ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπὸ κάθε ἐπαχθῆ σύμβαση καὶ πρὸς δημιουργία προϋποθέσεων γιὰ ἀνάπτυξη, πρόοδο καὶ κοινὴ σωτηρία.

     δ) Ἐκτιμᾶμε, βεβαίως, ὅτι ἡ ἁπλῆ ἀντιμνημονιακὴ στάση τῶν ἐπιμέρους φορέων, κινήσεων καὶ ὁμάδων δὲν εἶναι ἀρκετὴ γιὰ συνεχῆ κοινὴ πολιτικὴ δράση. Γι’ αὐτό, ἀπαιτεῖται ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἡ προάσπιση τῶν ἑλληνορθοδόξων δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν παραδόσεων τοῦ λαοῦ, ὅπως:
            • Ὁ σεβασμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ περιβάλλοντος.
            • Ἡ προστασία τοῦ ὅπου γῆς Ἑλληνισμοῦ ὡς ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ θησαυροῦ, ὅπως καὶ τῆς ἐδαφικῆς   ἀκεραιότητος τῆς χώρας.
            • Ἡ διεύρυνση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν κατὰ δύναμη ἐφαρμογὴ τῆς ἄμεσης δημοκρατίας.
            • Ἡ κοινωνικὴ συνεργασία καὶ ἡ συλλογική παραγωγικὴ ὀργάνωση, καὶ
            • Ἡ κοινοτικὴ διοικητικὴ διάρθρωση τῆς χώρας μὲ ταυτόχρονη ἐλάττωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν μελῶν τῆς κυβερνήσεως. 

     ε) Κρίνομε ἐπιβεβλημένη τὴν δημιουργία τοπικῶν πυρήνων ἀπὸ ἐνεργοὺς πολῖτες πρὸς ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινὴ δράση

     στ) Τέλος, δηλώνομε ἀνοικτοὶ σὲ κάθε συζήτηση καὶ συνεργασία πρὸς ἐπίτευξη ἑνότητος καὶ κοινῶν ἐθνικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν ἀγώνων γιὰ τὴν κοινὴ πρόοδο καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία.

 

                                       Ἐξ ὀνόματος τῶν παρισταμένων

Βέννης Χρῆστος, Κόκκορη Μαγδαληνή, Μπαμπίλης Βασίλειος, Τσούπρας Βασίλειος

Πληροφορίες: Ἐπιτροπὴ συνεργασίας, Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθῆναι, τηλ.: 6987 353063.